Lječenje – Druga faza: početak liječenja

trenner
11. Aprila 2010. |
Dova , Gajb  
|

Prvo: stavi ruku na glavu bolesnika i uči mu na uho polahko, razgovjetno i ispravno sljedeće ajete:

1 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Svemilosnom, Milostivom. Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebi ibadet činimo i samo od Tebe pomoć molimo. Uputi nas na Pravi put.Na put onih kojima si blagodati podario. A ne na put onih na koje se srdžba izlila i koji su zalutali.(el-Fatiha)

2 – Utječem se Allahu odprokletog šejtana.
Eliflam-mim. Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se Allaha boje. Onima koji u gajb vjeruju koji namaz obavljaju i dijele od onoga čime smo ih Mi opskrbili. I onima koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i što je objavljeno prije tebe, i koji u ahiret čvrsto vjeruju. To su oni koji su na uputi Gospodara svoga i to su oni koji su spašeni. (el-Bekare, 1-5.)

3 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
A vaš Bog – jedan je Bog; nema boga osim Njega, Svemilosnog, Milostivog. U stvaranju nebesa i Zemlje, u smjeni noći i dana, u lađi koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude i u kiši koju Allah pušta s neba, pa tako u život vrača zemlju nakon njenog mrtvila, po kojoj je rasijao svako jaka živa bića, u promjeni vjetrova i oblacima koji izmedu neba i Zemlje lebde – ima doista znakova za one koji razumijevaju.(el-Bekare, 163 i 164.)

4 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Samoopstojeći Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlj! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna štaje bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko on želi! Njegova Kursija obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni! Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko nevjeruje u Taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti! A Allah sve čuje i zna! Allahje zaštitnik onih koji vjeruju, izvodi ih iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su taguti, odvode ih sa svjetlA u tmine! To su stanovnici Vatre i u njoj će vječno ostati. (el-Bekare, 255-257.)

5 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i Knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi među poslanicima Njegovim ne pravimo podjelu! I govore: čujemo i pokoravamo se. Molimo Te za oprost, Gospodaru naš, i Tebi se vraćamo! Allah ni jednu osobu ne opterećuje preko mogućnosti njene; njoj u korist je ono dobro koje je stekla, a na njenu štetu je ono zlo koje je stekla! “Gospodaru naš, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage! Ti preko grijeha nam prijedi oprosti nam i smiluj nam se! Ti si Gospodar naš, pa pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!” (el-Bekare, 285 i 286.)

6 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, a i meleci i učeni, postupajući pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Vjera je kod Allaha, doista, islam! A oni kojima je data Knjiga podvojili su se baš onda kada im je došlo znanje, i to iz međusobne zlobe! A onaj ko ne vjeruje u znakove Allahove – pa, Allah brzo sviđa račune! (Ali-Imran, 18 i 19.)

7 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio. on tamom noći dan prekriva i ona ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen nekajeAllah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, on doista ne voli one koji svaku mjeru prelaze. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost je Allahova doista blizu onih koji dobra djela čine. (el-Ea’ raf, 54 – 56.)

8 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete vratiti? I neka je Uzvišen Allah, Vladar Istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara Arša veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici se neće spasiti. I reci: Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si Milosnik najbolji! (el-Mu'minun 115-118.)

9 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Tako mi onih u redove poredanih, i onih koji usmjeravaju, i onih koji Opomenu čitaju, vaš Bog je, uistinu, jedan, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, i Gospodar istoka. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili, i čuvamo ga od svakoga šejtana prkosnoga da ne prisluškuju meleke-skup najviši, a sa svih strana bivaju gađani, da bi bili otjerani: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica plamteća. (es-Saffat, 1 – 10.)

10 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: Šutite i slušajte! A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. O narode naš – govorili su – mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka Istini i na Pravi put upućuje. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše oprostiti i od patnje vas neizdržive zaštititi! A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega neće zaštitnika naći. Oni su u velikoj zabludi. ( el-Ahkaf, 29 -32.)

11 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
O družine džinova i ljudi, ako možete kroz slojeve nebesa i Zemlje prodrijeti, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!, pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Na vas će se ognjeni plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti, pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! (er-Rahman, 33-36.)

12 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah, nema drugog boga osim Njega, on je poznavalac nevidljivog i vitlljivog svijeta, on je Svemilostan, Milostiv! On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Savršeni, Onaj Koji je bez nedostataka, Onaj Koji svakog osigurava, Onaj Koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Slavljen i Uzvišen je Allah od onoga što mu pridružuju! On je Allah, Tvorac, Onaj Koji iz ničega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega slavi i veliča sve što je na nebesima i na Zemlji, on je Silni i Mudri. (el-Hašru, 21 – 24.)

13 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.U ime Allaha, Milostivog, Samilomog.
Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali; koji na Pravi put upućuje – i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati, a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! -uzeo Sebi ni druge ni djeteta! Jedan naš bezumnik o Allahu je laži govorio, a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore; i bilo je ljudi koji su zaštitu od džina tražili, pa su im tako obijest povećali; i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti. I mi smo nastojali nebo dotaknuti i utvrdili smo daje moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; i sjedjeli smo okolo njega po busijama da bismo šta čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići.
(el-Džinnu. 1-9.)

14 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Reci: on je Allah – Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!( el-Ihlas)

15 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Reci: Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što on stvara, i od zlA mrkle noći kad razastre tmine, i od zla onih koji u čvorove pušu, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.( el-Felek)

16 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – koji nanosi zle misli pa se skrije, koji zle misli unosi u srca ljudi pa bio od džina i od ljudi.(en-Nas)

Ova rukja će natjerati džina na jedan od dva postupka, ili će izaći ili će progovoriti.(Već smo rekli daje hadis u kojem se precizno navode rukje slab, zato nisi ograničen ovom rukjom, cijeli Kur'an je rukja i lijek.)

Znači, udaljit će se bez razgovora i Allah, azze ve dželle, će te sačuvati njegovog zla, ili će ga toliko uzdrmati u tijelu da će se javiti na razgovor. Učač rukje obavezan je učiti rukju s namjerom da ga udalji, jer Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Ne priželjkujte susret s neprijateeljem!, a Allah, azze ve dželle je rekao: Šejtan vamje neprijatelj. (Fatir, 6.)

Drugo: ako se oglasi kako ćemo ga prepoznati? Prepoznat ćeš ga po znakovima:

 1. osoba zažmiri, ili uperi pogled u jedno mjesto. ili izvrati oči, ili stavi ruku na oči;
 2. jaka groznica u tijelu ili slabija u rukama i nogama;
 3. snažno ustajanje;
 4. vriska;
 5. jasno kaže svoje ime.

Treće: treba mu postaviti sljedeća pitanja:

 1. kako ti je ime?;
 2. koje si vjere?;
 3. zašto si ušao u ovo tijelo?;
 4. ko je još s tobom u tijelu?;
 5. jesi li u dogovoru sa sihirbazom?;
 6. gdje si se smjestio u tijelu?;

Četvrto: kako postupiti sa džinom muslimanom? Ako je musliman služićeš se metodom zastrašivanja i podsticanja u skladu sa razlogom ulaska u čovjeka. Ako je razlog ulaska ljudsko nasilje treba ga upoznati da čovjek nije vidio i nije znao, a ko nešto uradi nesvjesno ne zaslužuje kaznu. Ako je zaljubljen u čovjeka treba mu reći da je to zabranjeno i kakva ga kazna očekuje na Sudnjem danu zbog toga i uopćeno ga zastrašiti Allahovom, azze Ye dželle, kaznom. Ako je ušao bez povoda čineći nasilje čovjeku treba ga podsjetiti na koban završetak nasilnika i bolnu patnju koja čeka nasilnike na Sudnjem danu. Ako pristane i izađe hvala Allahu, ali prije izlaska neka ponavlja za tobom sljedeći ugovor:Dajem obećanje uzvišenom Allahu da ću izaći iz ovoga tijela i da se neću nikada vratiti u njega niti ući u bilo kojeg muslimana. Ako prekršim obećanje neka je na mene Allahovo prokletstvo i prokletstvo svih meleka i ljudi. Allahu moj, ako sam iskren olakšaj mi izlazak, a ako lažem daj vjernicima vlast nada mnom. Allah je svjedok ovome što govorim. (Mogu se koristiti i bilo koje druge riječi ako u njima nema širka.)

Peto: upitaj ga odakle će izaći? Ako kaže kroz oko, grlo ili stomak, reci mu: Ne, izađi na usta, nos, uho, ručne ili nožne prste. I reci mu: Kada se spremiš za izlazak reci: Es-Selamu alejkum.

Šesto: nakon izlaska provjeri da li je izašao, jer džini mnogo lažu, osim onih koje Allah, azze ye dželle, sačuva. Prouči rukju po drugi put, ako se bude tresao znaj da je džin još u njemu, ako ne bude onda je izašao.

Kako se ophoditi sa džinom nemuslimanom?

Prvo: prije svega islam mu ponudi, uopćeno, potom naredi nenasilno da primi islam, ako ga prihvati naredi mu da se pokaje, i obavijesti ga da u potpuno pokajanje ulazi i prestanak s grijehom i izlazak iz tijela.

Drugo: ako ustraje na kufru nema prisile u vjeri, ali mu naredi izlazak iz tijela, ako izađe hvala Allahu, ako odbije primijeni metod prijetnje pa i udarca. Ali mora se imati na umu da nije dozvoljeno pribjegavati udarcima onima koji nisu osposobljeni za njih i sigurni da udaraju džine. Jer neke vrste džina pobjegnu od udarca i čovjek ih osjeti. Udarati treba po plećkama, leđima, nogama i rukama.

Treće: uči dijelove Kur'ana koji uznemiruju džinne: ajet Kursi, Jasin, Es-Sa'ffat, Ed-Duhan, EI-Džin, zadnje ajete sure El-Hak, EI-Humeze, El-Pala. U principu, svaki ajet u kojem se govori o šejtanima, Džehennemu ili patnji uznemiruju šejtane. Ako se odazove ne kažnjavaj ga Kur'anom, udarcem ili bilo čim drugim, naredi mu izlazak i neka da ugovor Allahu, azze ve dželle.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Design i Code: Mantik