Značenje Allahovi, dž.š, lijepih imena

trenner
11. Novembra 2009. |
Dova  

Bismillâhi ‘r-Rahmâni ‘r-Rahim:

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâhu

1. Allâh, dž.š. = Vlastito ime Uzvišenoga Gospodara; riječ koja ne može doći u množini, a u sebi objedinjuje sva svojsta potpunosti i savršenosti;

2. Rahmân = svemu Dobročinitelj;

3. Rahîm = Milostivi;

4. Melik = Vladar;

5. Kuddus = Sveti;

6. Selâm = Slobodan od nesavršenstva;

7. Mu'min = Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost;

8. Muhejmin = Koji sve prati i pazi;

9. ‘Aziz = Snažni;

10. Džebbâr = Silni;

11. Mutekebbir = Uzvišeni;

12. Hâlik = Stvoritelj;

13. Bâri = Koji divno stvara;

14. Musavir = Koji likove daje;

15. Gaffar = Koji mnogo prašta;

16. Kahhâr = Koji savladava;

17. Vehhâb = Koji mnogo poklanja;

18. Rezzâk = Koji obilno nafaku daje;

19. Fettâh = Koji rješava i otvara;

20. ‘Alim = Koji sve zna;

21. Kâbid = Koji steže i pruža;

22. Bâsit = Koji spušta i diže;

23. Hâfid = Koji uzdiže i ponižava;

24. Râfi = Koji uzdiže;

25. Mu'izz = Koji čast daje;

26. Muzill = Koji ponižava;

27. Semi’ = Koji sve čuje;

28. Basîr = Koji sve vidi;

29. Hakem = Sudac;

30. ‘Adl = Pravedni;

31. Latîf = Dobri;

32. Habîr = Obaviješteni;

33. Halîm = Blagi;

34. ‘Azim = Veliki, Veličanstveni;

35. Gafur = Koji mnogo prašta.

36. Šekur = Zahvalni;

37. ‘Alijj = Visoki;

38. Kebir = Veliki;

39. Hâfiz = Koji čuva

40. Mukît = Koji pazi i izdržava;

41. Hasîb = Koji obračun sviđa;

42. Dželîl = Veličanstveni;

43. Kerîm = Plemeniti;

44. Rekîb = Koji motri na sve;

45. Mudžîb = Koji prima dove;

46. Vâsi = Koji sve nadmašuje;

47. Hakîm = Mudri;

48. Vedudu = Koji voli;

49. Medžîd = Slavljeni;

50. Bâ'is = Koji proživljava;

51. Šehîd = Koji je svjedok svemu;

52. Hakk = Istina;

53. Vekîl = Za sve ovlašteni;

54. Kavijj = Jaki;

55. Metîn = Čvrsti;

56. Velijj = Zaštitnik;

57. Hamîd = Hvaljeni;

58. Muhsî = Koji sve obuhvata i broj mu zna;

59. Mubdi’ = Koji iznova stvara;

60. Mu'îd = Koji poslije smrti u život vraća;

61. Muhjî = Koji oživljava;

62. Mumît = Koji usmrćuje;

63. Hajj = Vječno živi;

64. Kajjum = Koji sve održava;

65. Vâdžid = Imučni;

66. Mâdžid = Slavni;

67. Vâhid = Jedini;

68. Samed = Kome se sve obraća;

69. Kâdir = Moćni;

70. Muktedir = Koji sve određuje;

71. Mukaddim = Koji unaprjeđuje;

72. Mu'ahhir = Koji unazađuje;

73. Evvel = Prvi;

74. Âhir = Posljednji;

75. Zâhir = Jasni;

76. Bâtin = Skriveni;

77. Vâli = Koji upravlja;

78. Mute'ali = Preuzvišeni;

79. Berr = Dobročinitelj;

80. Tevvâb = Koji prima pokajanje;

81. Muntekim = Osvetnik;

82. ‘Afuvv = Koji prašta;

83. Ra'uf = Svemilosni;

84. Mâlikul ‘l-Mulki = Apsolutni vladar;

85. Zu ‘l-Dželâli ve ‘l-Ikram = Vlasnik veličanstva i časti;

86. Muskit = Koji pravedno djeli;

87. Džami’ = Koji sakuplja;

88. Ganijj = Bogati;

89. Mugni = Koji bogastvo daje;

90. Mâni = Koji lišava i sprečava;

91. Dârr = Koji štetu daje onome ko to zaslužuje;

92. Nâfi‘ = Koji korist daje;

93. Nur = Svjetlost;

94. Hâdî = Koji upućuje;

95. Bedî’ = Koji iz ništa stvara;

96. Bâki = Vječni;

97. Vâris = Nasljednik svega;

98. Rešid = Koji upućuje na dobro;

99. Sabur = Strpljivi, Koji ne žuri s kaznom.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik