Na ovu dovu 70 Meleka kaže “Amin”

trenner
29. Januara 2010. |
Dova  

Ibn Madže prenosi od Ebu hurejrea, r.a., da je Muhammed, a.s, rekao:

“-Allah, dž.š., je obavezao 70 meleka da kažu ‘amin’ onom ko uči slijedeću dovu:”

“Allâhumme innî es'eluke ‘l-‘afve, ve ‘l-‘afijete fi ‘ d-dunjâ ve ‘l-âhireti. Rabbenâ âtina fi ‘d-dunjâ haseneten ve fi ‘l-âhireti haseneten ve kinâ ‘azâbe ‘n-nâr.”

Značenje:

Allahu, molim Te za oprost na ovom svijetu i Ahiretu. Gospodaru naš, podari nam na ovom svijetu dobro, i na Ahiretu dobro, i sačuvaj nas od azaba Vatre!”

Prijatelju! Reći “amin” znači reći: ” Gospodaru, primi ovu dovu”. Znači, kad to kažemo, mi zaželimo da Allah prihavati našu dovu ili dovu drugih koji Mu je upućuju.

Na želje nekoga ko Uzvišenog Allaha moli za dobro na ovom svijetu i Ahiretu i oprost sedamdeset meleka kaže “âmîn”. To je dova koja se sigurno prima, koja će se sigurno primiti. Jer, sam Allah, dž.š., je načinio razloge da dova Njegova roba bude primljena i učinio da meleci kažu “âmîn”.

Prijatelju! Ovu dovu bi svakako trebalo da učiš u kojoj god prilici, tri puta, pet, sedam puta, koliko god možeš. Kolika je vrijednost toga, ostavljam da razmatra tvoj um.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova za polazak na novi posao

trenner
29. Januara 2010. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Allahov Poslanik, a.s., je onome ko kreće na novi posao preporučivao ovu dovu:

“Allâhumme hir lî vahter li!”

Značenje:

“Allahu, daj da mi bude sve dobro ( u poslu koji ću raditi)! Odaberi za mene šta je dobro!”

Prijatelju! Počinjući novi posao sa ovom dovom Uzvišenom Allahu i želeći da nova obaveza bude hajirli i breićetna, čovjek može postići samo dobro.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Iblis – Prvi dio

trenner
17. Januara 2010. |
Gajb  

…U suri Kehf Uzvišeni kaže: A kad smo rekli melekima: ” Učinite sedžu Ademu” – svi su je, osim Iblisa učinili, on je bio od džinna, pa se ogrješio o naređenje svoga Gospodara, pa zar ćete njega i njegovo potomstvo pored Mene kao prijatelje prihvatiti? (El-Kehf, 50.) tj. on je namjerno, iz svoga prkosa i nadmenosti, izašao iz pokornosti Allahu i odbio da izvrši Njegovo naređenje. To se desilo samo zbog njegove pokvarene čudi i niske sklonosti, koja ga je iznevjerila kad se najmanje nadao. On je, kao što je i sam priznao, stvoren od vatre.

U tom smislu, u hadisu koji bilježi Muslim u svom Sahihu, od Aiše se prenosi da je Božiji Poslanik a.s., rekao: ” Meleki su stvoreni od svjetlosti, džinni od plamena i vatre a Adem kako vam je opisano. (od zemlje)

Hasan el-Basri kaže: “Iblis nikada ni jednog trenutka nije bio melek.” Šehr ibn -Hušib kaže: ” Bio je jedan od džinna, pa je Allah kada su napravili nered na Zemlji, protiv njih poslao vojsku meleka, pa su ih pobili i potjerali na morska ostrva. Iblis je bio među zarobljenima, pa su ga meleki sa sobom poveli na nebo, gdje je boravio neko vrjeme. Kada je melekima naređeno da učine sedždu, on je odbio da je učini.

Ibn Mes'ud, Ibn Abbas i neki ashabi, među kojima je i Se'id ibn el-Musejjeb i drugi kažu: “Iblis je bio poglavar meleka na nama najbližem nebu. ” Ibn Abbas kaže: “Ime mu je bilo Azazil. ”

U jednoj drugoj verziji od Ibn Abbasa se kaže da mu je bilo ime El-Haris. En-Nakkaš kaže da mu je nadimak bio Ebu Kudrus, Ibn Abbas dodaje: “Da je bio u jednoj grupi meleka koji su se zvali džinni. Njihov zadatak je bio da čuvaju džennetske bašče. On je među njima bio jedan od najuglednijih, najznanijih i najpoboznijih. Imao je četiri para krila, kasnije ga je Allah pretvorio u prokletog šejtana.”

Allah dž.š., u suri Sad kaže: * Kad je melekima tvoj Gospodar rekao: ” Stvorit ću čovjeka od ilovače, * pa kad mu oblik dam i udahnem dušu, učinite mu sedždu! “, *meleki su svi do posljedneg sedždu učinili, osim Iblisa; * on se uzoholio i postao nevjernik. * “O Iblise ” rekao je On, ” šta te je navelo da ne učiniš sedždu onome koga sam Ja Svojom rukom stvorio? Jesi li se uzoholio, ili misliš da si uzvišen? ” * ” Ja sam bolji od njega “, rekao je on, “mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. ” * ” E, izlazi onda iz Dženneta! ” reče On, “proklet da si! * Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti! ” * “Gospodaru moj”, reče On, * daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti! ” * “Dajem ti “, reče On, * ” do dana već određenog ” * “Tako mi Tvoje veličine “, reče, “sigurno ću ih sve na stranputice navesti, * osim Tvojih među njima iskrenih robova. ” * ” Istinom se kunem i istinu govorim”, reče Allah, * ” sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom Džehennem napuniti. “ (Sâd, 71-85.)

A u suri El-A'raf Allah dž.š., veli: * “E zato što si odredio pa sam u zabludu pao”, reče, ” kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati; * pa ću im sprjeda i strag, i zdesna i sljeva prilaziti, i vidjećeš da većina njih neće zahvalna biti! ” (El-A'Raf 16-17.) Tj., zato što si me u zabludu doveo, sigurno ću im postavljati sve moguće zamke i sa svih strana prilaziti. Sretan je onaj ko ga ne posluša, a nesretan onaj ko ga bude slijedio…

Knjiga: kazivanje o Vjerovjesnicima // Autor: Hafiz Ibn Kesir

Učenje Džebraila a.s., Allahovom poslaniku, a.s.

trenner
1. Januara 2010. |
Dova  

Putniče na Putu Istine! KAd bi se Muhammed, a.s., razbolio, njemu bi Džebrail, a.s., učio dove kao lijek za njegovu bolest.

Dova koju je lijek ućio Džebrail, a.s., našem Poslaniku, a.s.

” Bismillâhi erkîke vallâhu ješfîke min kulli dâ'in je ‘tike min šerri ‘n-neffâsâti fi ‘l-ukdi ve min šerri hâsidin izâ hased.”

Značenje:

” U ime Allahu te čuvam. Uzvišeni Allah te liječi od svake bolesti koja dođe od onih koji pušu u uzlove i zla zavidljivca kad zavist sije.”

Allahov Poslanik, a.s., o ovoj je dovi rekao Ebu Hurejreu, r.a.:

” – Ebu Hurejre, hoćeš li da te podučim dovu koji je meni učio i njome me štitio Džebrail? To je ova dova:” Nakon toga je proučio gornju dovi i nastavio:

” – Ovu dovu bolesnome treba proučiti tri puta.” ( Prenosi Hakim.)

Prijatelju! I ti bi trebao da učiš ovu dovu da bi se sačuvao i spasio od zla i bolesti. I djeci i ukućanima bi trebalo da se prouči po tri puta. Ako je učiš, bit češ spašen od zla ljudi koji čaraju, ljubomornih i zavidnih, i ne samo ti, nego i svi tvoji ukućani i djeca.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova koju je Poslanik, a.s., učio svome ashabu

trenner
1. Januara 2010. |
Dova  

Hz. Osman bin Affan ovako kazuje:

“Razbolio sam se, a Allahov Poslanik, a.s., je učio dovu za mene kod Allaha, dž.š. Molio je da mi da ozdravljenje i sačuva od bolesti, a onda je za mene proučio ovu dovu:”

” U’ izuke billâhi ‘l-Ehadi ‘s-Samedillezî lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehadun min šerri mâ tedžidu.”

Značenje:

” Tražim utočište za tebe kod Allaha, Jedinog, Utočista svakome, Onoga koji nije rodio niti je rođen, Kome niko nije ravan, od zla onoga što te tišti.”

Osman bin Affan, r.a., nastavlja dalje:

” Kad je Poslanik, a.s., krenuo da ide, ovako mi je reko:”

” – Osmane bin Affane, ovim rječima traži utočišta kod Allaha…”

Prijatelju! Bolesnik koji upućuje dovu ovim mubarek riječima stiče pravo na Allahovu milost. Jer, riječi koje su sadržane u dovi Allahu, dž.š., najdraže su riječi. Njima se povećava Allahov rahmet.

I tako, dobrom  muslimanu treba, ustvari, šart je da, kad se razboli, on ili neko iz njegove poredice, ili bilo koji brat musliman iz njegove okoline uči ovu dovu kad ode u posjetu. Ova dova donosi korist, berićet, izlječenje. Vessalam!…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova za bolesnika kome još nije došao edžel

trenner
1. Januara 2010. |
Dova  

Hz. Ibn Abbas, r.a., kazuje:
Resul-i Ekrem ovako je rekao:

” Kad se neko nađe u posjeti kod bolesnika kome još nije došao edžel i prouči sedam puta ovu dovu, Allah će mu sigurno dati ozdravljenje. “ Ta dova glasi:

“Es'elullâhe ‘l-‘azîme Rabbe ‘l-Arši ‘l-Azîmi en ješfike.”

Značenje: ” Molim Allaha Velikog, Gospodara Uzvišenog Arša( Priestolja ), da te izliječi.

Prijatelju! Punog srca i duše uči i slušaj ove mubarek riječi našeg Poslanika, a.s., i nastoj da razumiješ njihovo značenje! Ova berićetna dova ima takav utjecaj i tako je ljekovita da “kad se prouči sedam puta bolesniku kome još nije sudbina da preseli, ove berićetne rijeći tom bolesnom robu sigurno donese ozdravljenje.” Očito je koliko je ovo djelotvorna i berićetli dova. Što se tiče onoga kome je vrijeme da preseli, nikakva sila niti bilo šta drugo ne može na to utjecati. Tu činjenicu ne treba zaboraviti.

Zbog svega ovog, kad se razbole njegova djeca, ukućani ili on sam, čovjek treba da prouči ovu dovu sedam puta i da moli za ozdravljenje od Uzvišenog Allaha. U isto vrjeme, i kad  čovjek posjeti svoje bolesne prijatelje, poznanike, treba da uči ovu mubarek dovu, da se sjeti velike radosne vijesti muhammeda, a.s., te da razmišlja i vjeruje u opravak bolesnog. Treba imati na umu riječi Poslanika, a.s.: ” Čovjek kome nije došao edžel ozdravit će.”

Prijatelju! Ne zaboravi da se ove dove mogu učiti svim bolesnicima. Isto kao što i sam bolesnik može sebi učiti dovu, može učiti i svom bratu muslimanu. Međutim, ima još nešto: za dovu koju će proučiti, musliman ne bi trebalo da traži novac ili nešto dunjalučko zauzvrat. Uči se za Allahov rizaluk, zadovoljstvo Hakka. Onoga ko izvuče trn iz ruke ili noge svom bratu muslimanu Allah, dž.š., čini i činit će zadovoljnim. Ovakvo naše vjerovanje može biti samo od koristi na samima. Vesselam!…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik