Kako je na Isra'u propisan namaz

trenner
30. Aprila 2010. |
Hadis  

Enes ibn Malik, r.a., kaže da je Ebu Zerr, r.a., kazivao da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Dok sam bio još u Mekki, rastvorio se strop moje sobe, spustio se Džibril, otvorio mi prsa, isprao ih zemzemom, donio zlatan leđen napunjen mudrošću i vjerovanjem i to salio u moja prsa, zatim ih sastavio, uzeo me za ruku i uzdigao do ovozemnog neba. I kada sam došao do najbližeg neba, Džibril reče čuvaru neba:

Otvori!
Ko je to? -upitao je (čuvar).
Džibril -odgovorio je on.
Ima lijoš neko s tobom? -upitao je čuvar.
Da, sa mnomje Muhammed, s.a.v.s. -kazao je Džibril.
Kome je upućeno poslanstvo? upitao je čuvar.
Da -odgovorio je Džibril.

Pošto je otvorio, uzdigli smo se do najnižeg neba, kad tamo sjedi jedan čovjek, a s desne mu i lijeve strane gomile svijeta. Kad pogleda prema svojoj desnoj strani, nasmije ‘se, a kad pogleda prema lijevoj, zaplače.

Dobro došao, dobri Vjerovjesničei dobri čovječe -rekao je. ‘Ko je to?‘, upitao sam Džibrila. –To je Adem (pejgamber) – odgovorio je on – a ove mase sa njegove desne i lijeve strane su potomci njegovih sinova. Oni s desne strane su stanovnici Dženneta, a one mase na lijevoj strani su stanovnici Džehennema, pa kada pogleda na desnu stranu nasmije se, a kada pogleda na lijevu stranu zaplače.

Kada meje uzdigao do drugog neba, rekao je njegovom čuvaru:

– Otvori. Čuvar je upitao ono isto što i onaj prvi a potom otvorio. Enes kaže daje Ebu Zerr kazivao, da je Muhammed, s.a.v.s., na nebesima naišao na: Adema, Idrisa, Musaa, Isaa i Ibrahima, a.s., a da nije precizirao kakvi su im položaji, osim što je spomenuo da je našao Adema na najbližem nebu, a Ibrahima na šestom. Kada je Džibril sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., prošao pokraj Idrisa, on ga je- kaže Enes – pozdravio riječima:

Dobro došao, dobri Vjerovjesniče i dobri brate. ‘Ko je to?’, upitao sam. –To je Idris -odgovorio je Džibril. Potom sam prošao pokraj Musaa, a.s., pa mi i on reče: – Dobro došao, dobri Vjerovjesniče i dobri brate. ‘Ko je to?’, upitao sam. -To je Musa -rekao je Džibril. Potom sam prošao pored Isaa, i on mi reče: – Dobro došao dobri brate i dobri Vjerovjesniče. ‘Ko je to?’, upitao sam. – To je Isa – odgovorio je Džibril. Zatim sam prošao pokraj Ibrahima, a on mi reče: – Dobro došao, dobri Vjerovjesniče i sine dobrog čovjeka. Ko je to?’, upitao sam. – To je Ibrahim, a.s.

Ibn Abbas, r.a., i Ebu Habbe el-Ensari kazivali su da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Džibril me je vodio i dalje dok se nisam pojavio na jednom beskonačnom prostranstvu u kome sam čuo škripu pera.” Enes ibn Malik kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Allah je mojim sljedbenicima odredio dnevno pedeset namaza. Ja sam se s tim povratio i kada sam naišao pokraj Musaa, on mi reče: -Šta je Allah propisao tvojim sljedbenicima? ‘Propisao je 50 namaza’, odgovorio sam. -Obrati se svome Gospodaru -reče Musa –jer tvoji sljedbenici neće moći to izdržati. Obratio sam se i On mi je smanjio na polovinu. Potom sam se povratio do Musaa i rekao: ‘Smanjio mije na polovinu.’ -Obrati se svom Gospodaru -rekao je on -jer tvoji sljedbenici neće moći to izdržati. Obratio sam se i on mi je smanjio na pola. Vratio sam se Musau, a on mi reče: – Obrati se svome Bogu, jer tvoji sljedbenici neće moći to izdržati. Obratio sam mu se i On mi reče: -Njih (namaza) je pet, a nagrada za njih je kao za pedeset, jer se riječ kod Mene ne mijenja. Potom sam se vratio Musau, koji mi reče da se opet obratim svome Gospodaru, ali mu ja odgovorih: ‘Stidim se svoga Gospodara.‘ Zatim me Džibril povede dalje dok me nije doveo do Sidretu-l-Muntehaa koga su bile prekrile raznovrsne boje tako da i ne znam kakve su. Iza toga uveden sam u Džennet u kome su bili zidovi od bisera, a zemlja mošus.”

Knjiga: Buharijna Zbirka Hadisa (sažetak)// Autor: Muhamed ibn Ismail el-Buhari

Lječenje – Treća faza: šta poslije liječenja?

trenner
18. Aprila 2010. |
Dova , Gajb  
|

Ovo je kritična faza jer je čovjek izložen ponovnom povratku džina u njega. Zbog toga naredi mu sljedeće:

 1. obavljanje namaza u džematu;
 2. neslušanje muzike, televizije i pjesama;
 3. abdest prije spavanja i učenje ajeta kursije;
 4. svaka tri dana proučiti suru El-Bekare u kući; učenje sure El-Mulk prije spavanja, a ko ne zna treba je slušati;
 5. učenje sure jasin ujutro ili slušanje, kao što smo rekli;
 6. druženje s dobrim ljudima i udaljavanje od loših;
 7. nošenje hidžaba, ukoliko je žena, jer je šejtan bliži otkrivenoj ženi;
 8. slušanje dnevno dva sata Kur'ana ili učenje jednog džuza;
 9. neka svako jutro stotinu puta prouči: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulii šejin kadir. (Nema boga osim Allaha, jedinog koji nema suparnika, Njemu pripada vlast i hvala i On je svemoćan);
 10. uči bismillu pri svakom poslu;
 11. neka ne spava sam;
 12. daj mu zaštitu spomenutu u šestom poglavlju ove knjige.

Nakon jednog mjeseca neka dođe ponovo i uči mu rukju. Ako se ne bude vratio naredi mu da se čuva kako bi bio siguran od šejtana.

Napomene onima koji liječe

Prvo: ukoliko se dogodi da prilikom učenja oboljeli osjeti davljenje, gušenje, ili groznicu ali se ništa ne pojavi, u tom slučaju prouči rukju tri puta ako se i tada ništa ne dogodi naredi mu sljedeće:

 1. obavljanje namaza u džematu;
 2. neslušanje muzike, televizije i pjesama;
 3. abdest prije spavanja i učenje ajeta kursije;
 4. skidanje i nevješanje slika sa živim bićima u kući u kojoj živi;
 5. učenje bismille pri svakom poslu;
 6. neka često uči la ilahe illallah;
 7. neka često uči ili sluša sure Es-Saffat, Ed-Duhan i El-Džin;
 8. neka često uči sure: jasin, Er-Rahman i El-Mearidž;
 9. neka ne spava sam;
 10. neka uči ili sluša jutarnji i večernji zikr;
 11. ukoliko se radi o ženi neka ne izlazi iz kuće bez hidžaba i namirisana;
 12. neka snimi po redoslijedu u Kur'anu sljedeće sure i svaki dan sluša četiri do šest puta: El-Fatiha, El-Bekare, Ali’ Imran, El-Enam, Hud, El-Kehf, El-Hidžr, Es-Sedžde, El-Ehzab, jasin, Es-Saffat, Fussilet, Ed-Duhan, El-Feth, El-Hudžurat, Kaf, Ez-Zarijat, Er-Rahman, El-Hašru, Es-Sa.ffu, El-Džumu'a, El-Munafikun, El-Mulk, El-Mearidž, El-Džinnu, Et-ukvir, El-Infitar, El-Burudž, Et-Tarik, El-Ea'ia, El-Gašije, El-Fedžru, El-Beled, Ez-Zelzele, El-Karia: ElHumeze, El-Kafirun, El-Mesed, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.

Nakon mjesec dana ponovo mu uči rukju. Džin će možda izaći a možda i neće. Ako ga ne bude Allah, subhanehu ve te'ala, sačuvao njegovog zla, a to ćeš primijetiti prestankom bola, ružnih snova i nereagovanjem na rukju. Ukoliko je ostao u tijelu bit će slab, nakon rukje pojavit će se ponižen.

Drugo: dogodi se da džin progovori ali odbija izaći. U tom slučaju uči ajete i sure koje mu smetaju i bole ga. Ako ponovo odbije izaći upotrijebi udarce, ako i tada ne htjedne izaći preporuči oboljelom prethodno navedenu tarapiju u trajanju od mjesec dana.

Treće: ponekad zbog rukje oboljeli, potpuno svjestan, plače neutješno. Ako ga pitaš zašto, kaže da nije njegovom voljom. To je slučaj, Allah najbolje zna, sihra. Da bi se u to uvjerio, na uho mu prouči sljedeće ajete:

I kad oni baciše, Musa uzviknu: Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije. Allah će Svojim riječima istinu utvrditi, makar što će to zločincima krivo biti!(Junus 81 i 82.)

I Mi naredismo Musau: Baci štap svoj! – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijeđeni i postadoše poniženi. Čarobnjaci se licem na tlo baciše. Mi vjerujemo u Gospodara svjetova – povikaše, Gospodara Musaova i Harunova! (elEa'raf 117 – 122.)

Ono što su oni napravili samo je varka sihirbaza, a sihirbaz neće, ma gdje došao, uspjeti. (Ta-ha 69.)

Svaki ajet prouči nekoliko puta na uho, ako zaplače jače onda je sigurno sihr. O vrstama sihra i liječenju govorit ćemo, ako Bog da, u drugoj knjizi.

Četvrto: ponekad džin viče i prijeti, ti se ne boj, udari ga i s Allahovom dozvolom smirit će se. Uči ajet: Šejtanovolje lukavstvo doista slabo(en-Nisa 76.)

Peto: džin psuje i proklinje onog koji liječi, pa se ne ljuti zbog toga.

Šesto: ponekad kaže da si dobar čovjek i da će izaći zbog tebe. Reci mu da si ti samo slabašni rob i da izađe zbog Allaha, azze ve dželle i Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

Sedmo: ako džin bude prkosan snimi ajet kursiju i neka ga stalno sluša preko slušalica pet puta dnevno po sat vremena, to će ga boljeti i izaći će, ako Bog da.

Osmo: ako želiš znati vjeru džina bez pitanja prouči ajete koji govore o sljedbenicima knjige, kao što je ajet:

Nevjernici su oni koji govore: Bog je-Mesih, sin Merjemin.(el-Maide 72.)

Jevreji govore: Uzejr je Allahov sin, a kršćani kažu: Mesih je Allahov sin. To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah. Kuda se odmeću.(et-Tevbe 30.)

Deveto: prilikom davanja ugovora džin ponekad pobjegne. U tom slučaju uči nekoliko puta oboljelom na uho:

O družine džinova i ljudi, ako možete kroz slojeve nebesa i zemlje prodrijeti, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!, pa koju blagodat Gospodara svoga Poričete?! Na vas će se ognjeni plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti, pa koju blagodat Gospodara svoga Poričete?! (er-Rahman. 33-36)

Deseto: džini, ponekad, simuliraju izlazak. Ostane u tijelu i možda razgovaraš s njima, a ne s oboljelim! To ćeš provjeriti na sljedeći način, stavi ruku na glavu oboljelog ili koljeno i osjetit ćeš podrhtavanje. Provjeri impuls i primjetit ćeš nenormalno kucanje.

Jedanaesto: događa se da džin pristane na izlazak ali ne može zbog toga što je mlad ili neiskusan. Ponekad i prizna i traži pomoć. U tom slučaju prouči suru Jasin i ezan u uho oboljelog.

Dvanaesto: rukju treba učiti polahko, razgovjetno, skrušeno i jasno.

Trinaesto: nekada džini postavljaju uslove za izlazak. Ako su uslovi u skladu sa Šerijatom, kao uslov da oboljeli klanja, ili da se žena pokrije, nema smetnje udovoljiti tim uslovima, ali uz napomenu da to radi zbog Allaha, azze ve dželle a ne zbog njega. A, ako izlazak uvjetuje grijehom ne udovoljavaj mu, naprotiv, kazni ga.

Četrnaesto: kada izađe naredi prisutnima da padnu Allahu, subhanehu ve te'ala, na sedždu zahvale, padni i ti s njima. Oni iz zahvale što ih je Allah, subhanehu ve te'ala, riješio nasilnika, a ti što te Allah, subhanehu ve te'ala, uputio da mu pomogneš.

Petnaesto: kada izađe ne reci istjerao sam ga ili odvratio sam ga! Reci: Allah, azze ve dželle, ga je istjerao ili Allah, azze ve dželle, ga je odvratio. Dobro se pripazi samodopadljivosti, to je velika šejtanova zamka.

Šesnaesto: svim učačima rukje savjetujem čitanje sljedećih knjiga;

 • Igasetu el-lehfan,
 • Telbis lblis,
 • El-Furkan bejne evlijai eš-šejtan ve evlijai er-Rahman,
 • Risaletul-džinni libni Tejmijje,
 • Alemul-džinni ve eš-šejatin,
 • Akamu el-merdžan.

Uz napomenu da ova zadnja sadrži veliki broj izmišljenih i slabih hadisa, imaj to na umu. Također, savjetujem čitanje poglavlja o stvaranju iz Buharijevog, rahimehullah, Sahiha sa komentarom Ibn Hadžera, rahimehullah, Fethul-Bari. Poželjno je pročitati i poglavlje o liječenju iz Muslimovog, rahimehullah, Sahiha, Ebu Davudovog, rahimehullah, Sunena, Medžmea ez-zevaida i Ibn Madžeovog, rahimehullah, Sunena. Kao i Et-Tibbu en-nebevijju libni el-Kajjimi.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Kakav treba biti onaj ko liječi?

trenner
11. Aprila 2010. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ne može svako učiti rukje i liječiti od džina. Učači rukje moraju imati sljedeće osobine:

 1. čistu svijetlu akidu, vjerovanje, kao prve generacije, selef,
 2. mora iskreno praktikovati tevhid u riječima i djelima;
 3. mora vjerovati da je Kur'an taj koji utječe na džine i šejtane;
 4. treba poznavati džinski i šejtanski svijet;
 5. mora znati šejtanske prilaze čovjeku. Pogledaj šejhul-islama IbnTejmijju, rahimehullah, kako je postupio kada mu je džinica rekla da će izaći zbog njega! Rekao je da ne izlazi zbog njega već zbog pokornosti Allahu i Poslaniku. Da šejh nije znao šejtanove prilaze čovjeku ne bi to rekao;
 6. poželjno je da bude oženjen;
 7. treba se kloniti grijeha, a inače šejtan ovlada ljudima putem grijeha;
 8. treba biti u stalnoj pokornosti kojom ponižava šejtana;
 9. trebao bi stalno zikriti. Zikr je neprobojni štit od prokletog šejtana. To će uraditi samo ako zna Poslanikov, sailallahu ‘aJejhi ve sellem, zikr i dove: dova prilikom ulaska i izlaska iz kuće, izlaska i ulaska u džamiju, kad se čuju pijetlovi, magarci, ulaska uprevozno sredstvo, pri viđenju mlađaka i sl.;
 10. mora biti iskren kada liječi;
 11. treba se zaštititi na način naveden u šestom poglavlju ove knjige.

Ukratko, što je čovjek bliži Allahu, azze ve dželle, jači je i dalji od šejtana, štaviše, ima veći utjecaj na njega. I znaj, ako savladaš sebe i svog šejtana druge ćeš savladati lakše, ako ne uspiješ savladati njih druge će biti puno teže.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje – Druga faza: početak liječenja

trenner
11. Aprila 2010. |
Dova , Gajb  
|

Prvo: stavi ruku na glavu bolesnika i uči mu na uho polahko, razgovjetno i ispravno sljedeće ajete:

1 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Svemilosnom, Milostivom. Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebi ibadet činimo i samo od Tebe pomoć molimo. Uputi nas na Pravi put.Na put onih kojima si blagodati podario. A ne na put onih na koje se srdžba izlila i koji su zalutali.(el-Fatiha)

2 – Utječem se Allahu odprokletog šejtana.
Eliflam-mim. Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se Allaha boje. Onima koji u gajb vjeruju koji namaz obavljaju i dijele od onoga čime smo ih Mi opskrbili. I onima koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i što je objavljeno prije tebe, i koji u ahiret čvrsto vjeruju. To su oni koji su na uputi Gospodara svoga i to su oni koji su spašeni. (el-Bekare, 1-5.)

3 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
A vaš Bog – jedan je Bog; nema boga osim Njega, Svemilosnog, Milostivog. U stvaranju nebesa i Zemlje, u smjeni noći i dana, u lađi koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude i u kiši koju Allah pušta s neba, pa tako u život vrača zemlju nakon njenog mrtvila, po kojoj je rasijao svako jaka živa bića, u promjeni vjetrova i oblacima koji izmedu neba i Zemlje lebde – ima doista znakova za one koji razumijevaju.(el-Bekare, 163 i 164.)

4 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Samoopstojeći Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlj! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna štaje bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko on želi! Njegova Kursija obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni! Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko nevjeruje u Taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti! A Allah sve čuje i zna! Allahje zaštitnik onih koji vjeruju, izvodi ih iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su taguti, odvode ih sa svjetlA u tmine! To su stanovnici Vatre i u njoj će vječno ostati. (el-Bekare, 255-257.)

5 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i Knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi među poslanicima Njegovim ne pravimo podjelu! I govore: čujemo i pokoravamo se. Molimo Te za oprost, Gospodaru naš, i Tebi se vraćamo! Allah ni jednu osobu ne opterećuje preko mogućnosti njene; njoj u korist je ono dobro koje je stekla, a na njenu štetu je ono zlo koje je stekla! “Gospodaru naš, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage! Ti preko grijeha nam prijedi oprosti nam i smiluj nam se! Ti si Gospodar naš, pa pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!” (el-Bekare, 285 i 286.)

6 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, a i meleci i učeni, postupajući pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Vjera je kod Allaha, doista, islam! A oni kojima je data Knjiga podvojili su se baš onda kada im je došlo znanje, i to iz međusobne zlobe! A onaj ko ne vjeruje u znakove Allahove – pa, Allah brzo sviđa račune! (Ali-Imran, 18 i 19.)

7 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio. on tamom noći dan prekriva i ona ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen nekajeAllah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, on doista ne voli one koji svaku mjeru prelaze. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost je Allahova doista blizu onih koji dobra djela čine. (el-Ea’ raf, 54 – 56.)

8 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete vratiti? I neka je Uzvišen Allah, Vladar Istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara Arša veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici se neće spasiti. I reci: Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si Milosnik najbolji! (el-Mu'minun 115-118.)

9 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Tako mi onih u redove poredanih, i onih koji usmjeravaju, i onih koji Opomenu čitaju, vaš Bog je, uistinu, jedan, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, i Gospodar istoka. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili, i čuvamo ga od svakoga šejtana prkosnoga da ne prisluškuju meleke-skup najviši, a sa svih strana bivaju gađani, da bi bili otjerani: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica plamteća. (es-Saffat, 1 – 10.)

10 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: Šutite i slušajte! A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. O narode naš – govorili su – mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka Istini i na Pravi put upućuje. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše oprostiti i od patnje vas neizdržive zaštititi! A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega neće zaštitnika naći. Oni su u velikoj zabludi. ( el-Ahkaf, 29 -32.)

11 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
O družine džinova i ljudi, ako možete kroz slojeve nebesa i Zemlje prodrijeti, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!, pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Na vas će se ognjeni plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti, pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! (er-Rahman, 33-36.)

12 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah, nema drugog boga osim Njega, on je poznavalac nevidljivog i vitlljivog svijeta, on je Svemilostan, Milostiv! On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Savršeni, Onaj Koji je bez nedostataka, Onaj Koji svakog osigurava, Onaj Koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Slavljen i Uzvišen je Allah od onoga što mu pridružuju! On je Allah, Tvorac, Onaj Koji iz ničega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega slavi i veliča sve što je na nebesima i na Zemlji, on je Silni i Mudri. (el-Hašru, 21 – 24.)

13 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.U ime Allaha, Milostivog, Samilomog.
Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali; koji na Pravi put upućuje – i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati, a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! -uzeo Sebi ni druge ni djeteta! Jedan naš bezumnik o Allahu je laži govorio, a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore; i bilo je ljudi koji su zaštitu od džina tražili, pa su im tako obijest povećali; i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti. I mi smo nastojali nebo dotaknuti i utvrdili smo daje moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; i sjedjeli smo okolo njega po busijama da bismo šta čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići.
(el-Džinnu. 1-9.)

14 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Reci: on je Allah – Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!( el-Ihlas)

15 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Reci: Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što on stvara, i od zlA mrkle noći kad razastre tmine, i od zla onih koji u čvorove pušu, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.( el-Felek)

16 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – koji nanosi zle misli pa se skrije, koji zle misli unosi u srca ljudi pa bio od džina i od ljudi.(en-Nas)

Ova rukja će natjerati džina na jedan od dva postupka, ili će izaći ili će progovoriti.(Već smo rekli daje hadis u kojem se precizno navode rukje slab, zato nisi ograničen ovom rukjom, cijeli Kur'an je rukja i lijek.)

Znači, udaljit će se bez razgovora i Allah, azze ve dželle, će te sačuvati njegovog zla, ili će ga toliko uzdrmati u tijelu da će se javiti na razgovor. Učač rukje obavezan je učiti rukju s namjerom da ga udalji, jer Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Ne priželjkujte susret s neprijateeljem!, a Allah, azze ve dželle je rekao: Šejtan vamje neprijatelj. (Fatir, 6.)

Drugo: ako se oglasi kako ćemo ga prepoznati? Prepoznat ćeš ga po znakovima:

 1. osoba zažmiri, ili uperi pogled u jedno mjesto. ili izvrati oči, ili stavi ruku na oči;
 2. jaka groznica u tijelu ili slabija u rukama i nogama;
 3. snažno ustajanje;
 4. vriska;
 5. jasno kaže svoje ime.

Treće: treba mu postaviti sljedeća pitanja:

 1. kako ti je ime?;
 2. koje si vjere?;
 3. zašto si ušao u ovo tijelo?;
 4. ko je još s tobom u tijelu?;
 5. jesi li u dogovoru sa sihirbazom?;
 6. gdje si se smjestio u tijelu?;

Četvrto: kako postupiti sa džinom muslimanom? Ako je musliman služićeš se metodom zastrašivanja i podsticanja u skladu sa razlogom ulaska u čovjeka. Ako je razlog ulaska ljudsko nasilje treba ga upoznati da čovjek nije vidio i nije znao, a ko nešto uradi nesvjesno ne zaslužuje kaznu. Ako je zaljubljen u čovjeka treba mu reći da je to zabranjeno i kakva ga kazna očekuje na Sudnjem danu zbog toga i uopćeno ga zastrašiti Allahovom, azze Ye dželle, kaznom. Ako je ušao bez povoda čineći nasilje čovjeku treba ga podsjetiti na koban završetak nasilnika i bolnu patnju koja čeka nasilnike na Sudnjem danu. Ako pristane i izađe hvala Allahu, ali prije izlaska neka ponavlja za tobom sljedeći ugovor:Dajem obećanje uzvišenom Allahu da ću izaći iz ovoga tijela i da se neću nikada vratiti u njega niti ući u bilo kojeg muslimana. Ako prekršim obećanje neka je na mene Allahovo prokletstvo i prokletstvo svih meleka i ljudi. Allahu moj, ako sam iskren olakšaj mi izlazak, a ako lažem daj vjernicima vlast nada mnom. Allah je svjedok ovome što govorim. (Mogu se koristiti i bilo koje druge riječi ako u njima nema širka.)

Peto: upitaj ga odakle će izaći? Ako kaže kroz oko, grlo ili stomak, reci mu: Ne, izađi na usta, nos, uho, ručne ili nožne prste. I reci mu: Kada se spremiš za izlazak reci: Es-Selamu alejkum.

Šesto: nakon izlaska provjeri da li je izašao, jer džini mnogo lažu, osim onih koje Allah, azze ye dželle, sačuva. Prouči rukju po drugi put, ako se bude tresao znaj da je džin još u njemu, ako ne bude onda je izašao.

Kako se ophoditi sa džinom nemuslimanom?

Prvo: prije svega islam mu ponudi, uopćeno, potom naredi nenasilno da primi islam, ako ga prihvati naredi mu da se pokaje, i obavijesti ga da u potpuno pokajanje ulazi i prestanak s grijehom i izlazak iz tijela.

Drugo: ako ustraje na kufru nema prisile u vjeri, ali mu naredi izlazak iz tijela, ako izađe hvala Allahu, ako odbije primijeni metod prijetnje pa i udarca. Ali mora se imati na umu da nije dozvoljeno pribjegavati udarcima onima koji nisu osposobljeni za njih i sigurni da udaraju džine. Jer neke vrste džina pobjegnu od udarca i čovjek ih osjeti. Udarati treba po plećkama, leđima, nogama i rukama.

Treće: uči dijelove Kur'ana koji uznemiruju džinne: ajet Kursi, Jasin, Es-Sa'ffat, Ed-Duhan, EI-Džin, zadnje ajete sure El-Hak, EI-Humeze, El-Pala. U principu, svaki ajet u kojem se govori o šejtanima, Džehennemu ili patnji uznemiruju šejtane. Ako se odazove ne kažnjavaj ga Kur'anom, udarcem ili bilo čim drugim, naredi mu izlazak i neka da ugovor Allahu, azze ve dželle.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje – Prva faza: postupak prije liječenja

trenner
11. Aprila 2010. |
Dova , Gajb  
|
 1. priprema zdrave atmosfere. Treba izbaciti slike živih bića kako bi meleki mogli ući u kuću kojoj će se liječenje odvijati;
 2. oduzimanje i spaljivanje zapisa i hamajlija od oboljelog;
 3. gašenje muzike u kući;
 4. uklanjanje iz kuće svega zabranjenog, kao što je otkrivena i sređena
  žena, muškarac koji nosi zlato i sl.;
 5. održavanje govora bolesniku i njegovoj porodici koji će iz srca iščupati vezu sa drugima osim sa Allahom, subhanehu ve te'ala;
 6. pojasniti razliku između ispravne metode liječenja i metode sihirbaza
  i gatara, napominjući da je Kur'an lijek i milost kako je obavijestio Allah, azze ve dželle;
 7. dijagnoza. Postavi nekoliko pitanja bolesniku kako bi se uvjerio u simptome ili bar većinu. **
 8. poželjno je prije liječenja abdestiti se a i oni koji su s tobom trebali
  bi se abdestiti;
 9. ako je u pitanju žena ne počinji prije nego se potpuno pokrije, prekrije lice, stegne odjeću kako se ne bi otkrila prilikom učenja;
 10. ne liječi ženu ako nije s mahremom;
 11. ne uvodi sa sobom nikog osim mahrema;
 12. moli Allaha, azze ve dželle, da te pomogne protiv džina i omogući da ga savladaš.

**Pitaj ga, naprimjer:

a) sanjaš li životinje? Koliko ih vidiš? Jesu li uvijek iste?·;
b) sanjaš li da te u snu proganja neka životinja?;
c) imaš li košmarne snove?;
d) sanjaš li da padaš sa visokog mjesta?;
e) sanjaš li da ideš divljinom i usamljenim putem?

Nastavi pitati dok ne provjeriš sve simptome u snu i na javi dok ne budeš siguran o čemu se radi. Kroz odgovore na ta pitanja možeš saznati koliko je džina u osobi i koje su vrste. Naprimjer, ako osoba stalno sanja dvije zmije znači da ima dva džina u sebi. Ako sanja da vješa krst o vratu zna kojoj vrsti džin pripada. To je potrebno ako džin ne progovori, međutim, ako progovori onda sve navedeno nije potrebno jer je sve jasno. (Uz napomenu da džini mnogo lažu.)

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Simptomi džinskog dodira

trenner
7. Aprila 2010. |
Gajb  
|

Kao i svaka druga bolest prisustvo džina u ljudskom tijelu ima svoje karakteristične simptome. Ali mora se imati u vidu sličnost simptoma sa nekim tjelesnim oboljenima. Jednom mi je došla neka žena, upitao sam je: Šta te boli? Rekla je: Samo noga. Pomislio sam da se radi o reumatizmu, ali sam proučio rukju kako bi bili sigurni. Nakon kraćeg učenja iz nje je progovorio džin i rekao da on pravi smetnje u nogama. Naredio sam mu da izađe iz pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala i izašao je. Žena je ustala, bol je nestala. Hvala pripada samo Allahu.

Spoznaja simptoma za onoga koji liječi veoma je važna. Možemo ih podijeliti u dvije grupe, u snu i na javi.

Simptomi u snu:

 1. nesanica, osoba ne može dugo zaspati nakon odlaska u postelju;
 2. nemiran san, česro buđenje noću;
 3. mučni snovi u kojima čovjek sanja da ga nešto ili neko proganja htio bi dozvati u pomoć ali ne može;
 4. ružni snovi;
 5. sanjanje životinja: mačku, psa, devu, zmiju, lava, lisicu, miša;
 6. struganje zubima u snu;
 7. smijeh, plač ili vrisak u snu;
 8. jaukanje u snu;
 9. nesvjesno ustajanje i hodanje u snu, mjesečar;
 10. snovi u kojima kao da će pasti sa visokog mjesta;
 11. da vidi sebe na groblju, smeću ili usamljenom mjestu;
 12. sanjanje neobičnih ljudi, abnormalno visokih, ili nenormalno malih, ili potpuno crnih;
 13. da sanja prikaze i sjenke.

Simptomi na javi:

 1. stalna glavobolja, pod uslovom da je ne izaziva bolest očiju, ušiju, nosa, zubi, grla ili želuca;
 2. odbojnost prema zikru, namazu i uopće svim ibadetima;
 3. psihička odsutnost;
 4. zamor i lijenost;
 5. padavica, nazivaju je nervni grčevi;
 6. bol u bilo kojem predjelu tijela koju ljekari nisu mogli izliječiti.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Design i Code: Mantik