Sevapi koje dobija onaj ko na sabahu i akšamu prouči sto puta “subhanallah”

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Svako ko u danu sto puta prouči

Subhanallahi ve bihamdihi

Značenje:
”Neka je slavljen Allah i neka je hvala Allahu’:

njemu Uzvišeni briše, oprašta grijehe, pa da ih je i koliko morske pjene. “‘

Znači, ko god u danu sto puta prouči Subhanallahi ve bihamdihi, Uzvišeni Allah Svome robu toliko grijeha obriše, makar ih bilo koliko morske pjene. Naravno, Allahov hakk su grijesi koji se praštaju, a za grijehe koji su hakk roba posebno treba tražiti halala od sahibije hakka.

Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Onaj ko prouči ujutro i uvečer sto puta ‘Subhanallahi ve bihamdihi’ na Sudnjem danu neće biti nikoga ko će imati uz sebe više sevapa od njega. Ako neko uči sto puta pa uobičaji i više od sto putap roučiti ovo, moći će još više zaraditi sevapa.” (Prenosi Muslim.)
Prijatelju! Ovaj tesbih je Uzvišeni Allah odabrao za Svoje meleke i odabrane robove. Nauči ovo napamet! Vesselam.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Deset Sevapa onome ko jednom izgovori ove rječi

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Abdullaha bin Omera, r.a., Allahov Poslanik, a.s., svojim ashabima je rekao: “-Izgovorite Subhanallahi ve bihamdihi’ sto puta! Ako neko jedan put izgovori ovaj tesbihSubhanallahi ve bihamdihi’, njemu se piše deset sevapa. Ako neko izgovori tesbih deset puta, onda mu se piše sto sevapa; ako izgovori sto puta, onda mu se piše hiljadu; ako neko i više od toga učini, Allah mu povećava sevapa koliko želi; a ako neko učini istigfar Estagfirullâh‘, Allah mu oprašta grijehe. “(Prenosi Tirmizi.)

Prema rivajetu od Abdullaha b. Amra, r.a., Pejgamber, a.s., ovako je rekao: “Svako ko kaže: “Subhanallahi ve bihamdihi” za njega u Džennetu bude zasađeno stablo hurme. ” (Prenosi Ibn Madže.)

Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: ”Najdraže riječi Uzvišenom Allahu su: ‘Subhanallahi ve bihamdihi’” Prema drugom rivajetu upitan je Allahov Poslanik, a.s.: “-Koja riječ je najvrjednija?”, a Muhammed, a.s.,je odgovorio:

“-‘Subhanallahi ve bihamdihi’ je tesbih koji je Uzvišeni Allah odabrao za meleke ili Svoje robove”. (Prenosi Muslim.)

Prijatelju! Ovaj tesbih -‘Subhanallahi ve bihamdihi‘ -treba da znaš napamet. S tim u vezi bit će još govora.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Zikir Meleka

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., naš Poslanik, a.s., je rekao: “-Ebu Zerre, hoćeš li da te obavijestim o Allahu najdražim riječima?” Ja odgovorih: “-Reci mi, Allahov Poslaniče“, a on nastavi:  “-Allahu najdraže riječi su:

‘Subhanallahi ve bihamdihi'” (rivajet Muslima i Tirmizija).

U nekim rivajetima ovog hadisa rečeno je: “Ovaj tesbih su riječi koje je Uzvišeni Allah odabrao za meleke.“Svi meleci čine tesbih riječima: “Subhanallahi ve bihamdihi. “

Mu'mine, i ti ovim mubarek tesbihom spominji Uzvišenog Allaha!

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Jedno drvo u Džennetu za učača

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Džabira, r.a., naš Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ako neko kaže:

Subhânallâhi ‘l-azimi ve bihamdihi”;

za njega će u Džennetu biti posađeno stablo hurmi” (Tirmizijev rivajet).

Prijatelju! Ako želiš da na Ahiretu stekneš nagradu ovakvog sevapa, trebalo bi da svaki dan što više ponavljaš: “Subhanallahi ‘l-azimi ve bihamdihi“. Uputstva o tome koliko puta ovaj tesbih izgovarati tokom dana donijet ćemo na narednim stranicama.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Zikir od dvije rjeći koje Allah voli

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu’ od Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s.,je rekao: “Postoje dvije riječi koje su jeziku lahke (lahko ih je reći), na Mizanu (vagi) teške, a milostivom Allahu drage. To su riječi:

“Subhânallâhi ve bi hamdihi subhânallâhi ‘l-azim”

Značenje:
”Neka je slavljen Allah i neka Muje hvala. Neka je slavljen Allah Veličanstveni” (rivajet Buharija i Muslima).

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik