Vlasnici slona

trenner
11. Oktobra 2010. |
Pouka  
|

Uzvišeni Allah kaže: “Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio! Zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih On kao lišće
koje su crvi istočili učinio?” (El-FIl,1.-5.)

Et-Taberi kaže: “Prvi koji je pripitomio slonove bio je Ifridun ibn Eskijan koji je ubio Ed-Dahhaka. On je prvi koji je upotrebljavao sedlo za konje. Međutim, prvi koji je pripitomio i jahao na konjima bio je Tahmuris, treći kralj na Zemlji. Također, kaže se da je Isma'il, a. s., sin Ibrahima, a. s., bio prvi koji je jahao konje. Vjerovatno je
on bio prvi koji je jahao na njima među Arapima, a Allah najbolje zna.”

Kaže se: “Iako je slon velik, on se plaši mačaka. Stoga, neki među ratnicima, tokom svojih ratova protiv Indijaca, nosili su nekoliko mačaka na bojno polje, što je tjeralo slonove da pobjegnu.”
Ibn-Ishak kaže: “Guverner ili potkralj, Ebreha EI-Ešram je izgradio veliku i veličanstvenu crkvu, te je napisao kralju Abesinije, Negusu: ‘Sagradio sam crkvu koja je bez presedana i namjeravam da zamjenim hodočašće u Meku, hodočašćem u Abesiniju’.” Es-Suhejli kaže: “Ebreha EI-Ešram je potčinio Jemence i natjerao ih da sagrade tu zlu crkvu, a prisilio ih je
da kušaju nekoliko vrsta poniženja. Odsijecao je ruku onome ko bi kasnio na posao prije izlaska Sunca. Uzeo je mnogo vrijednih stvari iz Belkisine palate, da bi ih dodao

u crkvu. Uzeo je mramor, drago kamenje i vrijednu prtljagu. Štaviše, podigao je zlatne i srebrene krstove, ispovjedaonice od ebanovine i slonovače, podigao njenu konstrukciju i proširio je. Poslije toga, kada je Ebreha ubijen, ko god je uzeo nešto od njene građe ili ukrasa, džini su oklijevali i suzdržavali se da mu nanesu štetu, zato što je bila sagrađena na pogrebnim mjestima dva idola, Ku'ajba i njegove žene, čija je visina bila šezdeset lakata. Tako su je Jemenci ostavili netaknutom do vremena Es-Seffaha, prvog abasijskog halife. On, Es-Saffah, poslao je skupinu pobožnih učenjaka, čvrste volje, koji su je sasvim porušili i ona je ostala takvom do današnjega dana.”
Ibn-Ishak kaže: “Kada su Arapi čuli za pismo koje je Ebreha poslao Negusu, jedan čovjek od Kinana se razbjesnio. Išao je dok nije stigao do crkve, gdje je minirao po njenim zidovima. Niko ga nije primijetio, te se on bezbjedno vratio kući. Vijest je čuo Ebreha, koji je upitao o počinioeu. Odgovoreno mu je: ‘To je učinio jedan od onih Arapa koji čine hodočašće Ka'bi u Meki, kad je čuo za vašu namjeru da ćete preusmjeriti hodočašće od njihovog Svetog hrama u vašu (skoro sagrađenu) crkvu.
On (Arap) se razbjesnio i došao da se pomokri u njoj,očitujući da je nepodobna (za to).’ Kad je to čuo, Ebreha se strašno naljutio i dao zavjet da će uništiti Ka'bu. Zatim je naredio Abesincima (kršćanima) da se pripreme za rat. Vodio je veliki pohod na Meku imavši slona ili više slonova u svojoj pratnji. Arapi su čuli za vijesti i bili su preplašeni, ali su odlučili da se protiv njega bore, kada je potvrđena vijest da namjerava uništiti Sveti hram.
Jedan među prvacima i vladarima Jemena, koji se zvao Zu-Nefer, krenuo je sa svojim ljudima i onima koji su se odazvali pozivu da se bore protiv Ebrehe. Dvije su se
strane sukobile, a Zu-Nefer sa svojim sljedbenicima je bio poražen i odveden kao zarobljenik. Zatim je doveden pred Ebrehu koji ga je želio ubiti, ali Zu-Nefer reče:
‘0 kralju! Nemoj me ubiti, ja ti mogu biti koristan.’ Ebreha ga nije ubio i zadržao ga je okovanog u zarobljeništvu. Potom je Ebreha krenuo, namjeravajući ono zbog čega je i pošao. Došao je u zemlju Has'ama, gdje mu se suprostavio i Nufejl ibn Habib EI-Has’ ami, koji je predvodio svoja dva plemena Šehran i Nahis, zajedno sa drugim sljedbenicima, od Arapa. Nufejl je bio poražen i uzet kao zarobljenik, te je doveden pred Ebrehu. Ebreha
ga je namjeravao ubiti, ali Nufejl reče: ‘O kralju! Nemoj me ubiti. Mogu te odvesti na odredište koje želiš. Evo ti ovdje moj zavjet na vjernost.’ Ebreha ga je oslobodio
i uzeo ga kao vodiča. Kada su prošli pokraj Taifa, došao mu je Mes'ud ibn Mu'tab ibn Malik ibn Ka'b ibn Amr ibn Sa'd ibn Avfibn Sekif, zajedno sa svojim sljedbenicima, i rekao: ‘0 kralju! Mi smo samo tvoji robovi, mi slušamo i pokoravamo se, nikakvog neprijateljstva nije
bilo između nas i vas i naša Kuća nije ona koju vi želite (tj. El-Lat), vi samo želite Kuću u Meki. Stoga, mi šaljemo s vama nekoga, koji će vas njoj odvesti.’ ”

Ibn-Ishakkaže: “El-Lat je bila ‘sveta’ kuća u Taifu, koja je njima predstavljala ono što je ostatku Arapa predstavljala Ka'ba. Oni su poslali čovjeka po imenu Ebu-Ragal da mu (Ebrehi) pokaže put do Meke. Išli su, dok nisu stigli u mjesto Mugammes, gdje je Ebu -Ragal umro. Ebu- Ragal je tu pokopan i poslije toga Arapi su kamenovali njegov mezar. Kako bilo, spomenuo sam u kazivanju o Semudu da je Ebu-Ragal bio u Ebrehinoj povorci i da se sklonio ispod Svetog hrama (Ka'be), a kada je izašao, kamen ga je pogodio i on je umro.” Poslanik sallahu ‘alejhi ve sellem je rekao svojim ashabima: “Kao znak toga, pokopan je sa dvije zlatne grane.” Kopali su i doista su ih našli. Da bi se uskladilo izmedu ove predaje i predaje Ibn-Ishaka, ja bih rekao: “Kasniji Ebu-Ragal je imao isto ime, kao njegov gornji predak, čiji je mezar bio kamenovan od strane Arapa. Štaviše, narod je kamenovao njegov mezar, kao što je kamenovao i mezar njegovog prethodnika.”
Ibn -Ishak kaže: “Kada je Ebreha stigao u Mugammes, poslao je čovjeka po imenu EI-Esved ibn Maksud sa izvidačkim odredom. EI-Esved je oteo nešto imovine Arapa,
medu kojima su bile i dvije stotine deva koje su pripadale Abdulmuttalibu, Poslanikovom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, djedu, koji je bio poglavar medu velikašima. Zato Kurejš, Kinane i Huzejl odlučiše da se bore protiv Ebrehe, ali, kada shvatiše da to nisu u stanju, odbaciše tu
pomisao. Ebreha je potom poslao Hanata EI-Himjerija u Meku, naredivši mu da potraži poglavara naroda i da mu kaže: ‘Ja (kralj) nisam došao da se borim protiv vas, došao sam samo da uništim Sveti hram. Ako nam ne budete stali na put, mi nećemo nauditi nikome od vas.’ Ebreha je dodao svome glasniku: ‘I ako ne pokaže želju da se bori, dovedi ga meni.’

Kada je Hanata ušao u Meku, upitao je za njenog poglavara i vladara. Kazano mu je: ‘To je Abdulmuttalib ibn Hašim.’ Vidio ga je, pa mu je saopćio poruku. Abdulmuttalib je rekao: ‘Allaha mi! Ne namjeravamo da se borimo. Mi to zaista nismo u stanju. Ovo je Sveti hram Allaha i njegovog Halila (prijatelja) Ibrahima, a. s., jedino ga On može zaštititi, ako to
želi.’ Kada je Hanata to čuo, rekao je: ‘Podi sa mnom da se susretneš sa njim (Ebrehom), on mi je tako naredio.’ Abdulmuttalib je krenuo sa njim, u društvu nekoliko svojih sinova, i došli su nadomak logora. Upitao je o Zu-Neferu, koji je bio njegov prijatelj. Ušao je njemu, gdje je bio zatvoren, i kazao: ‘O Zu-Neferu! Ne možeš li ništa učiniti za nas u ovoj našoj neprilici?’ Zu-Nefer reče: ‘Šta može učiniti zarobljenik koji čeka smrt da dode ili ujutro, ili naveče? Sve što mogu učiniti je da pošaljem čovjeku koji se brine o slonu, Enisu, koji je moj
prijatelj, da te preporučim, kažem dobru riječ o tebi, založim se za tebe kod njega i zatražim za tebe dozvolu da se sastaneš sa Ebrehom.’ Abdulmuttalib reče: ‘To je dovoljno za mene.’ Zu Nefer je poručio Enisu: ‘Uistinu Abdulmuttalib je poglavar Kurejšija, on je velikodušan
i prema ljudima i prema životinjama, a kralj (Ebreha) je zaplijenio dvije stotine deva koje njemu pripadaju. Pa, zatraži dozvolu za njega da se susretne sa Ebrehom i učini šta je god korisno za njega.’ Enis reče: ‘Sigurno ću to učiniti.’ Enis ga je predstavio Ebrehi, pa je rekao: ‘0 kralju! Ovdje je poglavar Kurejšija i želi da se pojavi pred Vama, pa molim Vas da mu date dozvolu.’ Ebreha je dao svoj pristanak. Abdulmuttalib je bio veoma naočit i krupan i, kada ga je Ebreha ugledao, iskazao mu je veliko poštovanje, impresioniran njime. Nije dozvolio da sjedi nisko pred njim, a isto tako nije želio dopustiti da ga Abesinci vide kako mu dopušta da sjedi na njegovom vlastitom sjedištu (prijestolju), pa je sišao i sjeo pored njega na skupocjeni ćilim. Zatim je rekao svome prevodiocu: ‘Pitaj ga šta želi?’ Kako bilo, Ebreha je bio iznenađen da čuje od Abdulmuttaliba, preko svoga prevodioca, da je sve što želi naknada za njegovih dvije stotine deva, a nije od njega zatražio da ostavi samu Ka'bu. Kada je Ebreha izrazio čuđenje, Abdulmuttalib je odgovorio: ‘Ja sam gospodar deva, a ovaj Hram ima svoga Gospodara koji će ga braniti.‘ Ebreha reče: ‘Od mene ga neće moći
odbraniti.’ Abdulmuttalib reče: ‘Vidjet ćemo.’ Konačno, Ebreha mu je vratio njegove deve nazad.”

Ibn -Ishak kaže: “Velise da, kada je Abdulmuttalib došao kod Ebrehe, bio je u društvu Ja'mura ibn Nefe'eta ibn Adija ibn Ed-Dejla ibn Bekra ibn Abdi-Menata ibn Kinaneta,
poglavara plemena Benu-Bekr, i Huvejlida ibn Va'ila, poglavara plemena Huzeji, koji su ponudili Ebrehi trećinu imovine pokrajine Tihame, da se vrati i ostavi Ka'bu na miru. Ali, Ebreha je odbio njihovu ponudu.” Ibn -Ishak je dodao: “Nisam siguran u vjerodostojnost
ovoga!”

Kada se Abdulmuttalib vratio kući, kazao je Kurejšijama o onome šta se dogodilo između njega i Ebrehe i naredio im da napuste Meku i odu u planine. Potom je sa nekoliko ljudi stajao držeći halku na vratima Ka'be, čineći dovu Allahu i tražeći Njegovu pomoć protiv Ebrehe i njegove vojske.
Ibn-Ishakkaže: “Zatim je Abdulmuttalib pustio halku na vratima i pošao sa svojim drugovima u planine, tražeći utočište i čekajući šta će se sljedeće dogoditi. Ujutro, Ebreha se pripremio da uđe u Meku i pripremio je svoga slona i vojsku. Ime slona je bilo Mahmud. Kada se zaputio prema Meki, Nufejl ibn Habib mu je prišao i šapnuo na uho: ,Klekni, Mahrnude, i vrati se kući bezbjedno, ti si u Allahovom Svetom gradu.’ Pustio je njegovo
uho i slon je kleknuo.” Es-Suhejli kaže: “Ovo znači da je slon pao na zemlju,
pošto slonovi ne kleče. Veli se da neki slonovi mogu kleknuti kao deve. A, Allah najbolje zna.”

Nufejl ibn Habib je otišao i uspinjao sa na planinu sve dok se nije bio udaljen i bezbjedan. Abesinci su tukli slona prisiljavajući ga da ustane na svoje noge, ali on je odbio. Udarali su njegovu glavu oružjem, poput sjekire, ali on je odbio. Trudili su se svim silama da ga natjeraju da ustane na svoje noge, ali nisu mogli. Okrenuli su njegovo lice prema Jemenu i on je ustao i potrčao. Usmjerili su ga prema Šamu (Siriji),pa prema istoku i ustao
bi i potrčao tamo. Ponovo su ga usmjerili prema Meki, a on je odbio. Potom, Uzvišeni Allah je poslao na njih ptice sa mora, nalik jastrebovima. Svaka ptica je nosila po tri kamenčića: jedan u svome kljunu i još dva u svojim nogama. Kamenčići su bili nalik na grašak ileću, i niko među Abesincima nije pogođen kamenom, a da nije poginuo. Ali ptice ih nisu sve pogodile. Ostatak njih je bježao tražeći put kojim su došli i tražeći od Nufejla ibn Habiba da ih uputi nazad u Jemen.
Ibn-Ishak kaže: “Abesinci su bježali dok ih je smrt progonila na svakom koraku. Ebreha je također pogođen kamenom. Nosili su ga i njegovo tijelo je počelo da se raspada, dok nisu stigli u Sanu. Nakon kratkog vremena, njegovo srce je puklo (kako kažu historičari) i on je umro.”

Ibn-Ishak kaže: “Rekao mi je Ja'kub ibn Utbe da su se te godine po prvi put na Arabijskom poluotoku pojavile male i velike boginje i gorko drveće kao što je kolocint i afrička rutvica.”
Ibn-Ishak kaže: “Kada je Uzvišeni Allah poslao Svoga Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, on je podsjetio Kurejšije na Njegovu milost i naklonost koju im je Allah darovao kroz poraz Abesinaca i pobjedu nad njima, proučivši riječi: ‘Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio! Zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?’ “

Zatim, Ibn-Hišami Ibn-Ishak tumače ovu suru, pakažusljedeće: Ibn-Hišamkaže: “Riječ ‘ebabll’ znači ‘ugrupama’,” iako Arapi nisu nikada upotrebljavali ovu riječ prije objave Časnog Kur'ana. Riječ ‘sidždžH’, kako Ibn-Hišam prenosi od Junusa En-Nahvija i Ebu-Ubejde, znači kod Arapa nešto tvrdo i čvrsto. On kaže da neki komentatori
smatraju da je ova riječ složenica iz dvije riječi preuzete iz perzijskog jezika: ‘sindž’ i ‘džil’ od kojih prva znači kamen, a druga glinu. Riječ ‘el-asfu’ koristi se za lišće. EI-Nesa'i kaže: “Čuo sam od nekih gramatičara da jednina od riječi’ ebabil’ glasi’ ebil’.” Pored toga, mnogi od naših ranijih učenjaka kažu: “Ebabil su nepregledne grupe ptica koje sa svih strana dolaze.”

Ibn-Abbas, r. a., kaže: “Njihovi kljunovi su bili kao oni u ptica, a njihove noge poput nogu pasa.” Ikrima prenosi: “Njihove glave su bile poput onih u lavova i došle su sa mora, a bile su zelene boje.” Uz to, Ubejd ibn Omer kaže: “To su bile morske crne ptice, koje su nosile kamenčiće u svojim kljunovima i nogama.” Abdullah ibn Abbas, Allah mu se smilovao, takođe kaže: “Izgledale su kao Feniks, a najmanji kamen koji su nosile bio jednak ljudskoj glavi, a drugo kamenje je bilo poput deva.”

Isto ovo tvrdi i Junus ibn Bakir, prenoseći od Ibn- Ishaka. Neki komentatori kažu: “Kamenčići su bili vrlo sitni.” A Allah najbolje zna.
Ibn Ebi-Hatim kaže: “Ebu-Zerr nam je prenio od Muhammeda ibn Abdullaha ibn Ebi-Šejbe, od Mu'avije, od EI-A'meša, od Ebu-Sufjana, od Ubejda ibn Umejra, koji kaže: ‘Kada je Uzvišeni Allah htio da uništi vlasnike slona, On je na njih sa mora poslao ptice u skupinama koje su ličile jastrebovima, svaka od njih je nosila po tri kamenčića, jedan u svome kljunu i dva u svojim nogama. Nadlijetale su dok nisu bile tačno iznad vojske, zatim su kliknule i ispustile kamenje. Kamenje je odsijecalo ili ubilo onoga koga je pogodilo od glave do nožnih prsta. Pored toga, Uzvišeni Allah je poslao žestok vjetar koji je ponio kamenje i pridodao njihovoj brzini i snazi, što je učinilo da većina neprijatelja pogine.’ ”
Ibn-Ishak kaže, kako je ranije navedeno, da nisu svi oni pogođeni kamenjem. Jedan broj njih je uspio da se vrati u Jemen i prenese svome narodu šta se dogodilo njima i cijeloj vojsci. I sam Ebreha je pogođen kamenjem i nošen je sve do Jemena, gdje je umro, prokleo ga Uzvišeni Allah.
Prenosi Ibn-Ishak: “Rekao mi je Abdullah ibn Ebu-Bekr od Semure, od Aiše, Allah bio sa njom zadovoljan, da je rekla: ‘Vidjela sam jahača i poslužitelja slona u Meki slijepa, osakaćena, kako traži od ljudi da ga nahrane.’ ” Ranije je spomenuto da se poslužitelj slona zvao Enis, ali jahač nije poznat. A Allah najbolje zna. U svome Tefsiru (Tumačenju Kur'ana), En-Nekkaš je spomenuo da je poplava odnijela njihova tijela i bacila ih u more. U istoj godini, u kojoj se zbio ovaj veliki dokađaj, rođen je poslanik Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Neki učenjaci kažu da se dogodio dvije godine prije njegovog, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rođenja.
Zatim, Ibn- Ishak citira poeziju Arapa koja je napisana u vezi sa tim velikim događajem, u kojem je Uzvišeni Allah učinio Svoj Sveti hram pobjedničkim i kojem je želio podariti čast, dostojanstvo, pročišćenje i poštovanje kroz slanje Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu
‘alejhi ve sellem, i Šerijata koji je sa njim dostavio. Jedan od glavnih stubova ovoga Zakona je namaz, čijom je kiblom, pravcem u kojem se obavlja namaz, učinjena časna Ka'ba. To što  je Uzvišeni Allah učinio sa vlasnicima slona, nikako nije bilo zbog samih Kurejšija, jer su kršćani, koje su predstavljali Abesinci, bili su bliži Ka'bi od politeista Kurejša. Pobjeda podarena Svetom hramu samom bila je priprema za dolazak poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem.
Ibn-Ishak i ostali dodaju: “Nakon Ebrehine smrti, Abesincima je vladao njegov sin, Jaksum, zatim njegov brat, Maksum ibn Ebreha, koji je bio njihov posljednji kralj.”

Događaj sa slonom se dogodio u muharremu, 882. godine po rimskom kalendaru. Nakon smrti Ebrehe i dva njegova sina koja su ga naslijedila, abesinska vlast u Jemenu je završena, a crkva, koju je Ebreha sagradio, bila je napuštena. Niko joj nije mogao ni prići, jer je sagrađena na pogrebnom mjestu dva idola, Ku'ajba i njegove žene. Ova dva idola bila su načinjena od drveta, njihova visina je bila oko šezdeset lakata i bili su u vezi sa džinima. Iz tog razloga, niko nije mogao rizikovati da se približi crkvi ili da uzme nešto od njene građe ili
ukrasa, bojeći se džinskoga zla. Ostala je napuštena do vremena prvog abasijskog halife Es-Seffaha, kojem su došle vijesti o bogatstvima nađenim unutar crkve. Poslao je svog namjesnika u Jemenu, EI-Abbasa ibn Er-Rebila da je uništi i donese sve vrijedne stvari, koje se tamo mogu naći. Konačno, treba podići ruke i učiniti dovu Svemogućem Allahu:

“O Allahu! Sva slava pripada Tebi, Ti si Svjetlo nebesa i Zemlje.
I sva slava pripada Tebi, Ti si Čuvar nebesa i Zemlje.
I sva slava pripada Tebi, Ti si Gospodar nebesa i Zemlje, i onoga što je između njih.
Ti si Istina, Tvoje obećanje je istina, Tvoj govor je istina, susret sa Tobom je istina, i Džennet je istina i Džehennnem je istina, i svi su poslanici istiniti, i Određeni čas je istina.
O Allahu! Ja se Tebi predajem, i u Tebe vjerujem, i od Tebe zavisim, i Tebi se kajem, i u Tvoje ime se borim, i pokoravam se Tvojim odredbama. Pa molim Te, oprosti mi moje grijehe, prošle i buduće, tajne i javne. Ti si Taj Kojeg obožavam, niko nema pravo da se obožava osim Tebe.

Knjiga : Priče iz Kur’ana // Autor : Hafiz Ibn Kesir

Design i Code: Mantik