Dova pri ispijanju Zemzem-vode

trenner
30. Novembra 2012. |
Dova  

“Allâhumme innî es'eluke ilmen nâfian ve rizkan vâsian ve šif'â'en min kulli sekamin.”

Značenje:
“Allahu moj! Molim te za korisno znanje, široku opskrbu i lijek za svaku bolest i nevolju.”

Putniče na Putu Istine! Izvor vode Zemzem nalazi se u Mekki, tačno naspram Mekam-i Ibrahima. Hadžije na povratku u svoju domovinu donose Zemzem-vode na poklon. To je najstarija ljekovita, mubarek i berićetna voda na svijetu.

Zemzem je lijek za svaku bolest. Za koji gof ja se nijjet učini pijući Zemzem-vodu, ona je lijek za to. Mnogo je onih koji su ispijanjem Zemzem-vode našli lijek za svoju nevolju.

Kad se želi napiti Zemzem-vode, treba na noge, stati okrenut prema Kibli i proučiti Bismillu.

Voda se uvijek pije sjedeći. Samo se Zemzem-voda pije stojeći na nogama. Nakon toga se prouči za želju koja mu je na umu, ta želja će mu se sigurno ispuniti. Ne treba zaboraviti da je Uzvišeni Allah svemočan.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

POKAJANJE JEDNOG KRALJA

trenner
8. Avgusta 2012. |
Dova  
| Oznake: ,

Muhammed ibn Ahmed el-Berra, u Er-Revdu, bilježi predanje Avna ibn Abdullaha ibn Utbea u kome stoji:

“Ispričao sam Omeru ibn Abdulazizu dirljivu priču. Pričao sam mu o davnašnjem kralju koji je nanijetio je sagraditi zgradu. Uz veliku pažnju i brigu, napravio je zgradu, a potom upriličio gozbu. Na kapiji je postavio ljude koji bi pitali ljude po izlasku: “Da li ste našli kakvu mahanu?”

Ljudi su odgovarali: ‘Ne!’ Na kraju, dođoše ljudi u čohama i na isto pitanje odgovoriše: ‘Našli smo dvije mahane.’ Kraljevi ljudi ih uhapsiše i sprovedoše kralju. ‘Svakoga smo pitali za mahanu i niko nije našao nikakvu, sve dok ne dođoše ljudi (mislim da je rekao momci) obučeni u čohanu odjeću. Kada smo im postavili isto pitanje, rekoše da su našli dvije mahane.’ ‘Ne bih bio zadovoljan ni da se radi o jednoj! Dovedite ih!’- reče kralj.  Kada ih uvedoše, kralj upita: ‘Jeste li našli kakve mahane?’ ‘Dvije!’ – odgovoriše.

‘Koje su to?’ – upita kralj. ‘Građevina će se srušiti, a i njen vlasnik će umrijeti.’ – odgovoriše. ‘A da li znate za kuću koja se neće srušiti i čiji vlasnik neće umrijeti?’ ‘Znamo!’ ‘Koja?’ ‘Ahiretska kuća!’ – odgovoriše. Potom pozvaše kralja da krene sa njima i on prihvati poziv, rekavši: ‘Ako bih krenuo s vama ovako javno, moj narod mi to ne bi dozvolio, nego ćemo se sastati tu i tu, tada i tada.’ Nakon što je proveo izvjesno vrijeme s njima, jednog dana im reče: ‘Alejkumus-selam.’ Upitaše ga: ‘Šta je? Jesmo li ti nešto ružno uradili?’ ‘Ne.’ – odgovori kralj. ‘Šta te je, onda, navelo da nas napustiš?’ ‘Vi me  poznajete i zbog moje pozicije me gotivite.’ Izgleda da se ovaj momenat dojmio Omeru, pa sam otišao kod Meslemea i njemu to ispričao. Mesleme je došao Omeru i ispričao mu ovaj događaj, a Omer mu reče: ‘Teško tebi, Mesleme! Šta misliš o čovjeku na koga je natovareno breme koje nije u stanju nositi, pa zbog toga pribjegne svome Gospodaru? Da li ti u tome vidiš šta loše?’ ‘O zapovjedniče pravovjernih,’ – reče Mesleme: ‘imaj Allaha na umu kada je u pitanju Muhammedov, s.a.v.s., ummet, jer, tako mi Allaha, kada bi ti postupio kao ovaj kralj, muslimani bi se mačevima isjekli!’ Omer reče: ‘Teško tebi, Mesleme! Natovaren sam teretom koji nisam u stanju nositi!’ Omer je to ponavljao, a Mesleme ga je molio da to ne učini, sve dok se nije umirio.”

Knjiga: 101 Tevba – Kazivanja Pokajnika i pokajnica  // Autor: Hani El-Hadždž

Spominji Allaha: El-Meliku (El-Maliku)

trenner
24. Aprila 2012. |
Allah , Dova  

El-Meliku | Vladar

Osoba koja stalno u toku dana, a posebno poslje akšam-namaza izgovara ovo ime, postat će samostalan i neće joj trebati tuđa pomoć.

Knjiga: Rješite svoje probleme spominjanjem 99 Allahovi (dž.š.) imena  // Autor: Muharem Đulić

Dova protiv Bubljica

trenner
25. Novembra 2011. |
Dova  

Kad je hz. Aiši izišla bubuljica, Muhammed a.s., ovu joj je dovu preporučio:

“Allahume musaggire ‘l-kebiri ve mukebbire ‘s-sagiri saggir ma bi.”

Značenje:
“Allahu Ti koji od velikog činiš malo i od malog činiš veliko, umanji i ovo kod mene.”

Prijatelju! U ovoj dovi vidimo jednu posebnost. Naš Poslanik a.s., nije samo proučio svojoj ženi, r.a., da ona to sama učini. Hz. Aiša je pričala: “Proučila sam dovu i bubuljica je nestala.”

Prijatelju! Ovu dovu bi trebalo učiti uporedo dok se maže neka krema ili mehlem na ranu, čir ili bubuljicu. Kombinovanjem lijeka i dove to se brže izlječi. Vesselam

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dove protiv uroka

trenner
25. Novembra 2011. |
Dova  
| Oznake: , ,

Putniče na Putu Istine! U našoj vjeri zna se da postoji urok. U ajetima i hadisima se govori o tome da treba tražiti utočište kod Uzvišenog Allaha od uroka. U hadis-i šerifu je jasno rečeno:

Urok okom postoji.

Ono što se u našem jeziku naziva urokom, u arapskom “nazar, isabet-i'ajn” je nešto što može nanijeti velike štete.

Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Zbog uroka deva završi u loncu a čovjek u mezaru.”

Još je rekao: ” Večina moga Ummeta umire od uroka okom.” Većina umrlih ljudi preselila je zboh uroka okom.

Prijatelju! Iz ovog tako kratko rečenog vidi se kako urok može nanijeti ogromnu štetu i gubitke ljudima. Jako su mudre i znakovite riječi Allahovog Pslanika a.s.,: “Zbog uroka deva završi u loncu a čovjek u mezaru!”

U tom slučaju, prijatelju! Urok, dakle, postoji. Kako se onda štiti od tog belaja i nesreće i kako se spašava toga?… Evo dakle, dova i pojašnjenja u vezi stim.

Onaj ko je urečen ili misli da je urečen treba da je prouči ovu kratku dovu:

“Bismillahi; Allahumme, ezhib harreha ve berdeha ve habeseha.”

Značenje:
“U ime Allaha; Allahu, dstrani utjecaj urokljivog oka i preduprijedi stetu koju nanosi ili će nanijeti.”

Još se onome ko ući kaže: “Kum bizznillahi Te'ala” = “Ustani, sa Allahovim dopuštenjem!

Ovo je, dakle dova protiv uroka. Međutim, ima ih jako puno pa smo neke izdvojili. Nakon njih treba proučiti ovu kraktu dovu u značenju: “Neka Allah da lijek da ustanes!”

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Klanje Kurbana i kurbanske dove

trenner
2. Oktobra 2011. |
Dova  

Dova pri klanju Kurbana
Allahumme inni vedždžehtu vedžhijellezi fetare ‘s-semavati ve ‘l-erda hanifen ve ma ene mine ‘l-mušrikin.

Pri klanju kurbana, on se položi na lijevu stranu tako da bude okrenut prema Kibli. Onaj ili oni koji kolju kurban uče gornju dovu. Poslije se uči nijjet i onda slijedeća dova:

Dova za nijjet
Allahumme, haza minke ve leke fetekabbel minni kema tekabbelte min Muhammedin nebijjike, a.s., ve Ibrahime Halilike.

Nakon toga se stojeći donose tri tekbira:

Tekbiri
Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallahu vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi ‘l-hamd.

Nakon toga se izgovori: “Bismillah, Allahu ekber” i kolje kurban. Poslije se klanjaju dva rekjata. To je namaz sa puno sevapa.

Dova nakon klanja Kurbana
Allahumme inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati lillahi Rabbi ‘l-‘alemine la šerike leh.

Ova se dova uči nakon obavljenog klanja kurbana. Ako želi, onaj ko klanja dva rekjata namaza, on može ovu dovu proučiti i nakon namaza. Isto tako može da je prouči i čim zakolje kurban.

Ako onaj ko kolje kurban ne prouči Bismillu, onda se to kurbansko meso ne jede. Kurban u tom slučaju nije kurban. Zbog toga onaj ko kolje mora dobro paziti na to. Rekli smo, treba da kaže: “Bismillah, Allahu ekber”. U suprotnom, kurban je bio uzaludan. Ovaj ibadet kurbana je jako važan i poseban ibadet. Treba biti pažljiv i nastojati da se ne zgriješi.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova kojom se utječe od lošeg stanja

trenner
6. Septembra 2011. |
Dova  

Allahumme inni e'uzu bike mine ‘l-buhli ve e'uzu bike mine ‘l-džubni, ve e'uzu bike min en uredde ila erzeli ‘l-‘umri ve e'uzu bike min fitneti ‘d-dunja ve e'uzu bike min ‘azabi ‘l-kabri.

Značenje:
Allahu, utječem Ti se od škrtosti, utječem Ti se od straha, bijede i prezrenog života i smutnje na ovom svijetu. Utječem Ti se od kaburskog azaba.

Ova mubarek dova je jedna od onih koje je Muhammed, a.s., stalno učio. U njoj je navedeno pet opasnosti od kojih se utječe Allahu, dž.š.:

  1. bolest škrtosti i tvrdičluka – Toje velika nevolja i od nje treba tražiti utočišta kod Uzvišenog;
  2. strah, neimanje hrabrosti – I toje velika nesreća;
  3. erzel života, teška starost – To je i najveća nevolja: spustiti se na nivo djeteta, ne znati šta se radi, bolest koju nazivaju i senilnošću;
  4. smutnja na ovom svijetu – To treba shvatiti kao iskušenje. Jako je opasna;
  5. kaburski azab – Allahu, dž.š., se treba uijecati od te velike opasnosti.

Ovu dovu bi trebalo učiti uvijek nakon namaza.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova poslje Jasina

trenner
12. Avgusta 2011. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

E'uzu billahi mineš-šejtanir-radžim – Bismillahir-rahmanir-rahim
Elhamdu lillahil-lezi de'ana lil-iman. Ve hedana bil-Kur'ani ve edžabe da'vetena bilfadli vel-ihsan.

Allahumme Rabbena tekabbel minna, inneke Entes-Semi'ul-Alim. Ve tub alejna ja Mevlana, inneke Entet-Tevvabur-Rahim. Vehdina ve veffikna ilel-hakki ve ilet-tarikil-mustekim, bi bereketil-Kur'anil-azim. Va'fu anna, ja Kerim. Va'fu anna, ja Rahim. Vagfir lena zunubena bi fadlike ve džudike ve keremike, ja Ekremelekremine, ve ja Erhamer-rahimin.
Allahummedž'alil-Kur'ane lena fid-dun-ja karinen ve fil-kabri munisen ve fil-kijameti šefi'an ve ales-sirati nuren ve ilel-dženneti refikan ve minen-nari sitren ve hidžaben ve ilel-hajrati kulliha delllen ve imamen bi fadlike ve džudike ve keremike, ja Ekremelekremine ve ja Erhamer-rahimin.

Allahummenfa'na verfa'na bil-Kur'anil-azimi vedž'alhu lena imamen ve nuren ve huden ve rahmeh.

Allahumme zekkirna minhu ma nesina ve allemna minhu ma džehilna verzukna tilavetehu ana’ el-lejli ve atrafen-nehari vedž'alhu lena hudždžeten, ja Rabbel-alemin.
Allahumme bellig misle sevabi ma kare'nahu ve nuri ma televnahu hedijjeten vasileten ila ruhi nebijjina Muhammedin, sallallahu  alejhi ve selleme, ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvadžihi ve ashabihi ve etba'ihi ridvanullahi te'ala alejhim edžme'in. Veila ervahi džemi'ilmu'minine vel-mu'minati vel-muslimine velmuslimati, el-ahja'i minhum vel-emvati, ve hassaten ila ruhi (navesti ime), rahmetullahi alejhim edžme'in.

Allahummagfir verham ve tedžavez an sejji'atihi, inneke Entel-e'azzul-ekrem.

Subhane Rabbike Rabbil-izzeti amma jesifun. Ve selamun alel-murselin. Vel-hamdu lillahi
Rabbil-alemin.

(EL-FATIHA)

PREVOD:

Utječem se Allahu od prokletog šejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Hvala Allahu koji nam je podario iman i Kur'anom nas uputio, Onome Koji se na naše dove odaziva, iz dobrote Svoje. Allahu, primi od nas, Ti uistinu sve čuješ i znaš. I oprosti nam grijehe naše, Gospodaru naš, a ti uistinu grijehe praštaš i Ti si milostiv. Uputi nas na put Istine i Put pravi, bereketom Kur'ana Velikoga. Oprosti nam, o Milostivi! Oprosti nam grijehe naše iz milosti Tvoje, veličanstva Tvoga, dobrote Tvoje i plemenitosti, o Najplemenitiji, o Najmilostiviji.
Allahu, učini Kur'an našim pratiocem na dunjaluku, drugom u kaburu, zagovornikom na Sudnjem danu, svjetlom na Pravome putu, drugom u Džennetu, zastorom i štitom od Vatre i onim koji će nas poticati na činjenje dobra, iz dobrote Tvoje i plemenitosti, o Najplemenitiji, o Najmilostiviji. Allahu, učini da se okoristimo Kur'anom i da se njime stepen naš poveća, učini da nam on bude vođa, svjetlo, uputa i milost.

Allahu, podsjeti nas njime kada zaboravimo, poduči nas njime kada znali ne budemo i podari nam da ga učimo i noću i danju i dokazom ga za nas učini, o Gospodaru svih svjetova.

Allahu, podari svjetlost i sevabe poput sevaba naših za učenje Knjige Tvoje našem Poslaniku, s.a.v.s., njegovoj porodici, djeci, ženama, ashabima i tabi'inima, neka je Allah njima zadovoljan. I podari sevabe dušama svih vjernika i vjernica, muslimana i muslimanki, i živih i umrlih, a naročito pred dušu toga i toga (navesti ime) neka je milost Tvoja na sve njih. Allahu, oprosti mu i smiluj se, a ružna djela njegova Ti pobriši. Ti si uistinu Silni i Plemeniti.

Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako ga predstavljaju oni! I mir poslanicima i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!

(EI-Fatiha)

 Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Spominji Allaha: Er-Rahîmu

trenner
3. Avgusta 2011. |
Allah , Dova  

ER-RAHÎMU | Najmilostiviji

Ako se ovo lijepo ime izgovori 100 puta nakon svakog namaza, onaj ko izgovori biće sačuvan od svih nevolja, a drugavAllahova dž.š., stovernja će prema toj osobi pokazivati milost.

Knjiga: Rješite svoje probleme spominjanjem 99 Allahovi (dž.š.) imena  // Autor: Muharem Đulić

Spominji Allaha: Er-Rahmânu

trenner
2. Avgusta 2011. |
Allah , Dova  
|

ER-RAHMÂNU | Sveopći Dobročinitelj

Ovo Allahovo, dž.š., lijepo ime,ako se izgovori 100 puta nakonsvakog namaza, vrlo je djelootvorno u otklanjanju strogosti srca i nemara prema vjerskim obavezama.

Knjiga: Rješite svoje probleme spominjanjem 99 Allahovi (dž.š.) imena  // Autor: Muharem Đulić

Spominji Allaha: Allah

trenner
1. Avgusta 2011. |
Allah , Dova  

ALLAH

Ovo ime se ne prevodi a u osnovi znači da nema drugog boga osim Allaha. Ko ga izgovori 1000 puta dnevno, iz srca će mu biti odstranjena svaka sumnja i nesigurnost, a u njega će biti ugrađena odlučnost i vjerovanje. Također je vrlo djelotvorno u liječenju nekih neizlječivih bolesti tako što se nakon intenzivnog izgovoranja ovog imena prouči dova.

Knjiga: Rješite svoje probleme spominjanjem 99 Allahovi (dž.š.) imena  // Autor: Muharem Đulić,

Dove u vezi sa brakom: Dva Rekjata Namaza Mlade i Mladoženje i Dova prije spolnog odnosa

trenner
25. Decembra 2010. |
Dova  
|

Prijatelju! Za nas su brak, dunjalučka kuća izasnivanje porodice najbolji i najljepši od Allahovih, dž.š., nimeta. Onaj ko čovjeku u životu na ovom svijetu daje mir i spokoj srca je
samo i jedino Allah, dž.š. Niko drugi osim Allaha nije moćan da čovjeku pruži duševni mir, spokoj i sreću! Nema druge dunjalučke blagodati koja može čovjeku dati sreću i duševni mir
poput onih koje pruža brak u okvirima koje nam je dozvolio Uzvišeni Allah.

Uzmimo primjer: Da li bogatstvo ili ljepota čovjeku daju mir? Naravno da ne. To ne mogu ni drugi nimeti ovog svijeta.

Da,prijatelju!Nakon ovog kraćeg podsjećanja ponovit ću da je blagodat braka najljepši i najbolji nimet. Svakako da ova blagodat ima i neka svoja pravila, neke običaje. Razuman čovjek, ako želi da njegov bračni drug bude berićetli i hajirli, ako želi da u bračnom gnijezdu bude miran i spokojan, treba da zahvali Allahu, dž.š., na dobroti koju mu pruža, da ide putem sreće koji mu je ocrtao Resulullah, a.s., i da izvršava njegove, a.s., preporuke i zapovijedi kako treba.

Brate! Dva rekjata namaza koje klanjaju supružnici za Allahov, dž.š., rizaluk, u noći svadbe, spada u mustehab i nosi puno sevapa. Svi veliki muslimani su tako radili, pošto o tome postoji niz hadisa.

Dakle, mlada je došla u kuću koja će biti njezino novo gnijezdo i smjestila se u svojoj sobi. Kad mladoženja uđe u sobu, naravno, zatvorit će vrata i nazvati selam svojoj mladi:

“Es-Selâmu ‘alejkum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.”

Onda onda odgovara svome mužu na to sa:

“Ve ‘alejkumu ‘s-selâm ve rahmteullâhi ve berekâtuhu.”

Već na ovaj način su oni jedno za drugo uputili hajirli dovu.

Značenje selama: “Neka je Allahov berićet, rahmet i merhamet, mir i selamet s tobom.”

Mlada i mladoženja potom klanjaju dva rekjata namaza zahvalnosti (salat-i šukr). Na taj način oni zahvaljuju Uzvišenom Allahu što im je podario ovu blagodat sreće spajajući ih u tom sretnom danu.

Nakon što predaju selam, mladenci šire ruke i upućuju dovu Uzvišenom Allahu da njihov brak bude hajirli, sretan i berićetan:

Allahu, podari mi kod moje supruge (mog supruga) berićet i ljubav, i mojoj supruzi (mom suprugu) mene učini berićetnim i sretnim! Podari, Allahu, da budemo jedno drugom dobri! Allahu, ujedini nas u hajirli i berićetnim stvarima!”

Supružnici mogu moliti još koliko god šta hoće, bilo koju želju da imaju na ovom svijetu, dug život, halal opskrbu, hajirli djecu. Od Uzvišenog Allaha mogu tražiti sve što nije grijeh i Allah, dž.š., to ispunjava. Jer, dovu koju su učinili u takvoj noći (prva bračna noć) Uzvišeni Allah prima. U toj sretnoj noći oni treba od Allaha, dž.š., da traže puno, puno hajirli i korisnih stvari. Oboje pogotovo treba da traže sreću i na ovom i na drugom svijetu. Treba tri puta proučiti:

“Rabbenâ âtina fi d’-dunja haseneten ve fi ‘l-âhireti haseneten ve kina ‘azâbe ‘n-nar. “

Nakon završenog namaza i dove mladoženja prouči Bismillu i srca punog nježnosti i ljubavi pomiluje mladi čelo, kosu, pa prouči dovu hajra, berićeta i ljubavi:

“Bârekallâhu likulli vâhidin minnâ fi sâhibihi.”

Značenje: “Blagoslovio nas Allah jedno drugom. “

Mladi supružnici koji su jedno za drugo uputili hajir-dovu Allahu, dž.š., razgovaraju malo, a onda prije odnosa uče još jednu dovu.

Naš Poslanik, a.s., je o ovome rekao:

“Kad se neko od vas približi ženi da bi imao odnos s njom, neka prouči ovu dovu:

“Bismillahi:Allahumme džennibne s-šejtane ve džennibi ‘š-šejtane mâ rezaktenâ”

Značenje: “U ime Allaha: Allahu, odstrani šejtana od nas i od onoga (djeteta) što hi nam mogao podariti (u ovoj prilici)!”

“Kad neko od vas, prilazeći svome suprugu (svojojsupruzi), prouči: “Bismillahi:Allahumme džennibne s-šejtane ve džennibi š-šejtane ma rezaktena” i ako tom prilikom dođe do začeća, tome djetetu šejtan nikada neće moći nanijeti nikakvu štetu”(Buhari).

Prijatelju!U toj sretnoj noći bi trebalo proučiti makar Bismillu i započeti noć spominjanjem mubarek i berićetli imena Uzvišenog Allaha. Ako se ovako postupa, u novoformiranom gnijezdu zasniva se miran i sretan porodični život. Brate! Ne zaboravi da se ova dova prije spolnog odnosa uči i inače u takvim prilikama tokom cijelog života. Već smo ranije napomenuli da prije svega treba proučiti Bismillu, u značenju “U ime Allaha; sa Allahovim imenom’.

Bismilla je ovdje duhovna perda spram džina. Tokom odnosa supružnici mogu biti ili ne biti otkriveni, razgolićeni i sl.U takvoj situaciji mogu dopasti šejtanskog zla i pakosti. Zbog toga treba proučiti Bismillu: “Bismillah” ili duže “Bismillahi ‘r- Rahmani ‘r- Rahim“. Mislim da nijedan razuman čovjek neće poželjeti da njegova porodica strada od šejtana i njegovih pakosti. Zato se treba pridržavati ovih savjeta da bismo imali sretan život. Vesselam!

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Sura EI-A'raf, 156. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Vektub lena fi hazihid-dun-ja haseneten ve fil-ahireti, inna hudna ilejk

“Dodijeli nam dobro na ovom svijetu i na onom svijetu, Tebi se mi zapućujemo.”

Ovo je nastavak prethodne dove, koju je Musa, a.s., učio na Sinajskoj gori. Prethodni dio dove bio je radi zaštite od grijeha, a ovaj dio je radi ostvarenja cilja. Lijepo je ovom dovom tražiti od Allaha, dž.š., dobra ovoga i onoga svijeta.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura EI-A'raf, 155. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbi lev ši'te ehlektehum min kablu ve ijjaje, etuhlikuna bima fe'ales-sufeha'u minna; in hije illa fitnetuke tudillu biha men teša'u ve tehdi men teša’. Ente velijjuna fagfir lena verhamna ve Ente hajrul-gafirin

“Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši? To je samo iskušenje Tvoje kojim Ti, koga hoćeš, u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš, na pravi put ukazuješ; Ti si Gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti praštaš najviše.”

Ovo je također dova Musaa, a.s., kojom se na Sinaju obratio Allahu, dž.š., moleći Ga zamilost i oprost svome narodu.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura Sad, 35. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbigfir li ve heb li mulken la jenbegi li ehadin min ba'di, inneke Entel-Vehhab

“Gospodaru moj, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti, uistinu, bogato daruješ!”

Sulejman, a.s., je ovom dovom molio Allaha, dž.š., da mu podari ogromnu vlast, kakvu niko poslije njega neće imati. Allah, dž.š., je primio Sulejmanovu, a.s., dovu, podržao ga, obdario ga velikim blagodatima i izuzetnim znanjem. Dao mu je bogatstvo koje niko drugi neće moći dostići, raskošno carstvo i neviđenu i neuporedivu vlast. Allah. dž.š., mu je potčinio vjetar, dao mu vlast nad džinskim i životinjskim svijetom. Sulejman, a.s., je bio istinski vladar.

Svako ko teži vlasti i funkciji, neka ima čistu namjeru i neka se obrati allahu ovom dovom.

Allah, uistinu, obilno daruje.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Stariji Postovi
Design i Code: Mantik