Iblis – Prvi dio

trenner
17. Januara 2010. |
Gajb  

…U suri Kehf Uzvišeni kaže: A kad smo rekli melekima: ” Učinite sedžu Ademu” – svi su je, osim Iblisa učinili, on je bio od džinna, pa se ogrješio o naređenje svoga Gospodara, pa zar ćete njega i njegovo potomstvo pored Mene kao prijatelje prihvatiti? (El-Kehf, 50.) tj. on je namjerno, iz svoga prkosa i nadmenosti, izašao iz pokornosti Allahu i odbio da izvrši Njegovo naređenje. To se desilo samo zbog njegove pokvarene čudi i niske sklonosti, koja ga je iznevjerila kad se najmanje nadao. On je, kao što je i sam priznao, stvoren od vatre.

U tom smislu, u hadisu koji bilježi Muslim u svom Sahihu, od Aiše se prenosi da je Božiji Poslanik a.s., rekao: ” Meleki su stvoreni od svjetlosti, džinni od plamena i vatre a Adem kako vam je opisano. (od zemlje)

Hasan el-Basri kaže: “Iblis nikada ni jednog trenutka nije bio melek.” Šehr ibn -Hušib kaže: ” Bio je jedan od džinna, pa je Allah kada su napravili nered na Zemlji, protiv njih poslao vojsku meleka, pa su ih pobili i potjerali na morska ostrva. Iblis je bio među zarobljenima, pa su ga meleki sa sobom poveli na nebo, gdje je boravio neko vrjeme. Kada je melekima naređeno da učine sedždu, on je odbio da je učini.

Ibn Mes'ud, Ibn Abbas i neki ashabi, među kojima je i Se'id ibn el-Musejjeb i drugi kažu: “Iblis je bio poglavar meleka na nama najbližem nebu. ” Ibn Abbas kaže: “Ime mu je bilo Azazil. ”

U jednoj drugoj verziji od Ibn Abbasa se kaže da mu je bilo ime El-Haris. En-Nakkaš kaže da mu je nadimak bio Ebu Kudrus, Ibn Abbas dodaje: “Da je bio u jednoj grupi meleka koji su se zvali džinni. Njihov zadatak je bio da čuvaju džennetske bašče. On je među njima bio jedan od najuglednijih, najznanijih i najpoboznijih. Imao je četiri para krila, kasnije ga je Allah pretvorio u prokletog šejtana.”

Allah dž.š., u suri Sad kaže: * Kad je melekima tvoj Gospodar rekao: ” Stvorit ću čovjeka od ilovače, * pa kad mu oblik dam i udahnem dušu, učinite mu sedždu! “, *meleki su svi do posljedneg sedždu učinili, osim Iblisa; * on se uzoholio i postao nevjernik. * “O Iblise ” rekao je On, ” šta te je navelo da ne učiniš sedždu onome koga sam Ja Svojom rukom stvorio? Jesi li se uzoholio, ili misliš da si uzvišen? ” * ” Ja sam bolji od njega “, rekao je on, “mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. ” * ” E, izlazi onda iz Dženneta! ” reče On, “proklet da si! * Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti! ” * “Gospodaru moj”, reče On, * daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti! ” * “Dajem ti “, reče On, * ” do dana već određenog ” * “Tako mi Tvoje veličine “, reče, “sigurno ću ih sve na stranputice navesti, * osim Tvojih među njima iskrenih robova. ” * ” Istinom se kunem i istinu govorim”, reče Allah, * ” sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom Džehennem napuniti. “ (Sâd, 71-85.)

A u suri El-A'raf Allah dž.š., veli: * “E zato što si odredio pa sam u zabludu pao”, reče, ” kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati; * pa ću im sprjeda i strag, i zdesna i sljeva prilaziti, i vidjećeš da većina njih neće zahvalna biti! ” (El-A'Raf 16-17.) Tj., zato što si me u zabludu doveo, sigurno ću im postavljati sve moguće zamke i sa svih strana prilaziti. Sretan je onaj ko ga ne posluša, a nesretan onaj ko ga bude slijedio…

Knjiga: kazivanje o Vjerovjesnicima // Autor: Hafiz Ibn Kesir

Design i Code: Mantik