Dova pri ispijanju Zemzem-vode

trenner
30. Novembra 2012. |
Dova  

“Allâhumme innî es'eluke ilmen nâfian ve rizkan vâsian ve šif'â'en min kulli sekamin.”

Značenje:
“Allahu moj! Molim te za korisno znanje, široku opskrbu i lijek za svaku bolest i nevolju.”

Putniče na Putu Istine! Izvor vode Zemzem nalazi se u Mekki, tačno naspram Mekam-i Ibrahima. Hadžije na povratku u svoju domovinu donose Zemzem-vode na poklon. To je najstarija ljekovita, mubarek i berićetna voda na svijetu.

Zemzem je lijek za svaku bolest. Za koji gof ja se nijjet učini pijući Zemzem-vodu, ona je lijek za to. Mnogo je onih koji su ispijanjem Zemzem-vode našli lijek za svoju nevolju.

Kad se želi napiti Zemzem-vode, treba na noge, stati okrenut prema Kibli i proučiti Bismillu.

Voda se uvijek pije sjedeći. Samo se Zemzem-voda pije stojeći na nogama. Nakon toga se prouči za želju koja mu je na umu, ta želja će mu se sigurno ispuniti. Ne treba zaboraviti da je Uzvišeni Allah svemočan.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Spominji Allaha: El-Meliku (El-Maliku)

trenner
24. Aprila 2012. |
Allah , Dova  

El-Meliku | Vladar

Osoba koja stalno u toku dana, a posebno poslje akšam-namaza izgovara ovo ime, postat će samostalan i neće joj trebati tuđa pomoć.

Knjiga: Rješite svoje probleme spominjanjem 99 Allahovi (dž.š.) imena  // Autor: Muharem Đulić

Dova protiv Bubljica

trenner
25. Novembra 2011. |
Dova  

Kad je hz. Aiši izišla bubuljica, Muhammed a.s., ovu joj je dovu preporučio:

“Allahume musaggire ‘l-kebiri ve mukebbire ‘s-sagiri saggir ma bi.”

Značenje:
“Allahu Ti koji od velikog činiš malo i od malog činiš veliko, umanji i ovo kod mene.”

Prijatelju! U ovoj dovi vidimo jednu posebnost. Naš Poslanik a.s., nije samo proučio svojoj ženi, r.a., da ona to sama učini. Hz. Aiša je pričala: “Proučila sam dovu i bubuljica je nestala.”

Prijatelju! Ovu dovu bi trebalo učiti uporedo dok se maže neka krema ili mehlem na ranu, čir ili bubuljicu. Kombinovanjem lijeka i dove to se brže izlječi. Vesselam

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dove protiv uroka

trenner
25. Novembra 2011. |
Dova  
| Oznake: , ,

Putniče na Putu Istine! U našoj vjeri zna se da postoji urok. U ajetima i hadisima se govori o tome da treba tražiti utočište kod Uzvišenog Allaha od uroka. U hadis-i šerifu je jasno rečeno:

Urok okom postoji.

Ono što se u našem jeziku naziva urokom, u arapskom “nazar, isabet-i'ajn” je nešto što može nanijeti velike štete.

Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Zbog uroka deva završi u loncu a čovjek u mezaru.”

Još je rekao: ” Večina moga Ummeta umire od uroka okom.” Većina umrlih ljudi preselila je zboh uroka okom.

Prijatelju! Iz ovog tako kratko rečenog vidi se kako urok može nanijeti ogromnu štetu i gubitke ljudima. Jako su mudre i znakovite riječi Allahovog Pslanika a.s.,: “Zbog uroka deva završi u loncu a čovjek u mezaru!”

U tom slučaju, prijatelju! Urok, dakle, postoji. Kako se onda štiti od tog belaja i nesreće i kako se spašava toga?… Evo dakle, dova i pojašnjenja u vezi stim.

Onaj ko je urečen ili misli da je urečen treba da je prouči ovu kratku dovu:

“Bismillahi; Allahumme, ezhib harreha ve berdeha ve habeseha.”

Značenje:
“U ime Allaha; Allahu, dstrani utjecaj urokljivog oka i preduprijedi stetu koju nanosi ili će nanijeti.”

Još se onome ko ući kaže: “Kum bizznillahi Te'ala” = “Ustani, sa Allahovim dopuštenjem!

Ovo je, dakle dova protiv uroka. Međutim, ima ih jako puno pa smo neke izdvojili. Nakon njih treba proučiti ovu kraktu dovu u značenju: “Neka Allah da lijek da ustanes!”

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Klanje Kurbana i kurbanske dove

trenner
2. Oktobra 2011. |
Dova  

Dova pri klanju Kurbana
Allahumme inni vedždžehtu vedžhijellezi fetare ‘s-semavati ve ‘l-erda hanifen ve ma ene mine ‘l-mušrikin.

Pri klanju kurbana, on se položi na lijevu stranu tako da bude okrenut prema Kibli. Onaj ili oni koji kolju kurban uče gornju dovu. Poslije se uči nijjet i onda slijedeća dova:

Dova za nijjet
Allahumme, haza minke ve leke fetekabbel minni kema tekabbelte min Muhammedin nebijjike, a.s., ve Ibrahime Halilike.

Nakon toga se stojeći donose tri tekbira:

Tekbiri
Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallahu vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi ‘l-hamd.

Nakon toga se izgovori: “Bismillah, Allahu ekber” i kolje kurban. Poslije se klanjaju dva rekjata. To je namaz sa puno sevapa.

Dova nakon klanja Kurbana
Allahumme inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati lillahi Rabbi ‘l-‘alemine la šerike leh.

Ova se dova uči nakon obavljenog klanja kurbana. Ako želi, onaj ko klanja dva rekjata namaza, on može ovu dovu proučiti i nakon namaza. Isto tako može da je prouči i čim zakolje kurban.

Ako onaj ko kolje kurban ne prouči Bismillu, onda se to kurbansko meso ne jede. Kurban u tom slučaju nije kurban. Zbog toga onaj ko kolje mora dobro paziti na to. Rekli smo, treba da kaže: “Bismillah, Allahu ekber”. U suprotnom, kurban je bio uzaludan. Ovaj ibadet kurbana je jako važan i poseban ibadet. Treba biti pažljiv i nastojati da se ne zgriješi.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova kojom se utječe od lošeg stanja

trenner
6. Septembra 2011. |
Dova  

Allahumme inni e'uzu bike mine ‘l-buhli ve e'uzu bike mine ‘l-džubni, ve e'uzu bike min en uredde ila erzeli ‘l-‘umri ve e'uzu bike min fitneti ‘d-dunja ve e'uzu bike min ‘azabi ‘l-kabri.

Značenje:
Allahu, utječem Ti se od škrtosti, utječem Ti se od straha, bijede i prezrenog života i smutnje na ovom svijetu. Utječem Ti se od kaburskog azaba.

Ova mubarek dova je jedna od onih koje je Muhammed, a.s., stalno učio. U njoj je navedeno pet opasnosti od kojih se utječe Allahu, dž.š.:

  1. bolest škrtosti i tvrdičluka – Toje velika nevolja i od nje treba tražiti utočišta kod Uzvišenog;
  2. strah, neimanje hrabrosti – I toje velika nesreća;
  3. erzel života, teška starost – To je i najveća nevolja: spustiti se na nivo djeteta, ne znati šta se radi, bolest koju nazivaju i senilnošću;
  4. smutnja na ovom svijetu – To treba shvatiti kao iskušenje. Jako je opasna;
  5. kaburski azab – Allahu, dž.š., se treba uijecati od te velike opasnosti.

Ovu dovu bi trebalo učiti uvijek nakon namaza.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova poslje Jasina

trenner
12. Avgusta 2011. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

E'uzu billahi mineš-šejtanir-radžim – Bismillahir-rahmanir-rahim
Elhamdu lillahil-lezi de'ana lil-iman. Ve hedana bil-Kur'ani ve edžabe da'vetena bilfadli vel-ihsan.

Allahumme Rabbena tekabbel minna, inneke Entes-Semi'ul-Alim. Ve tub alejna ja Mevlana, inneke Entet-Tevvabur-Rahim. Vehdina ve veffikna ilel-hakki ve ilet-tarikil-mustekim, bi bereketil-Kur'anil-azim. Va'fu anna, ja Kerim. Va'fu anna, ja Rahim. Vagfir lena zunubena bi fadlike ve džudike ve keremike, ja Ekremelekremine, ve ja Erhamer-rahimin.
Allahummedž'alil-Kur'ane lena fid-dun-ja karinen ve fil-kabri munisen ve fil-kijameti šefi'an ve ales-sirati nuren ve ilel-dženneti refikan ve minen-nari sitren ve hidžaben ve ilel-hajrati kulliha delllen ve imamen bi fadlike ve džudike ve keremike, ja Ekremelekremine ve ja Erhamer-rahimin.

Allahummenfa'na verfa'na bil-Kur'anil-azimi vedž'alhu lena imamen ve nuren ve huden ve rahmeh.

Allahumme zekkirna minhu ma nesina ve allemna minhu ma džehilna verzukna tilavetehu ana’ el-lejli ve atrafen-nehari vedž'alhu lena hudždžeten, ja Rabbel-alemin.
Allahumme bellig misle sevabi ma kare'nahu ve nuri ma televnahu hedijjeten vasileten ila ruhi nebijjina Muhammedin, sallallahu  alejhi ve selleme, ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvadžihi ve ashabihi ve etba'ihi ridvanullahi te'ala alejhim edžme'in. Veila ervahi džemi'ilmu'minine vel-mu'minati vel-muslimine velmuslimati, el-ahja'i minhum vel-emvati, ve hassaten ila ruhi (navesti ime), rahmetullahi alejhim edžme'in.

Allahummagfir verham ve tedžavez an sejji'atihi, inneke Entel-e'azzul-ekrem.

Subhane Rabbike Rabbil-izzeti amma jesifun. Ve selamun alel-murselin. Vel-hamdu lillahi
Rabbil-alemin.

(EL-FATIHA)

PREVOD:

Utječem se Allahu od prokletog šejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Hvala Allahu koji nam je podario iman i Kur'anom nas uputio, Onome Koji se na naše dove odaziva, iz dobrote Svoje. Allahu, primi od nas, Ti uistinu sve čuješ i znaš. I oprosti nam grijehe naše, Gospodaru naš, a ti uistinu grijehe praštaš i Ti si milostiv. Uputi nas na put Istine i Put pravi, bereketom Kur'ana Velikoga. Oprosti nam, o Milostivi! Oprosti nam grijehe naše iz milosti Tvoje, veličanstva Tvoga, dobrote Tvoje i plemenitosti, o Najplemenitiji, o Najmilostiviji.
Allahu, učini Kur'an našim pratiocem na dunjaluku, drugom u kaburu, zagovornikom na Sudnjem danu, svjetlom na Pravome putu, drugom u Džennetu, zastorom i štitom od Vatre i onim koji će nas poticati na činjenje dobra, iz dobrote Tvoje i plemenitosti, o Najplemenitiji, o Najmilostiviji. Allahu, učini da se okoristimo Kur'anom i da se njime stepen naš poveća, učini da nam on bude vođa, svjetlo, uputa i milost.

Allahu, podsjeti nas njime kada zaboravimo, poduči nas njime kada znali ne budemo i podari nam da ga učimo i noću i danju i dokazom ga za nas učini, o Gospodaru svih svjetova.

Allahu, podari svjetlost i sevabe poput sevaba naših za učenje Knjige Tvoje našem Poslaniku, s.a.v.s., njegovoj porodici, djeci, ženama, ashabima i tabi'inima, neka je Allah njima zadovoljan. I podari sevabe dušama svih vjernika i vjernica, muslimana i muslimanki, i živih i umrlih, a naročito pred dušu toga i toga (navesti ime) neka je milost Tvoja na sve njih. Allahu, oprosti mu i smiluj se, a ružna djela njegova Ti pobriši. Ti si uistinu Silni i Plemeniti.

Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako ga predstavljaju oni! I mir poslanicima i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!

(EI-Fatiha)

 Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Spominji Allaha: Allah

trenner
1. Avgusta 2011. |
Allah , Dova  

ALLAH

Ovo ime se ne prevodi a u osnovi znači da nema drugog boga osim Allaha. Ko ga izgovori 1000 puta dnevno, iz srca će mu biti odstranjena svaka sumnja i nesigurnost, a u njega će biti ugrađena odlučnost i vjerovanje. Također je vrlo djelotvorno u liječenju nekih neizlječivih bolesti tako što se nakon intenzivnog izgovoranja ovog imena prouči dova.

Knjiga: Rješite svoje probleme spominjanjem 99 Allahovi (dž.š.) imena  // Autor: Muharem Đulić,

Sevapi koje dobija onaj ko na sabahu i akšamu prouči sto puta “subhanallah”

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Svako ko u danu sto puta prouči

Subhanallahi ve bihamdihi

Značenje:
”Neka je slavljen Allah i neka je hvala Allahu’:

njemu Uzvišeni briše, oprašta grijehe, pa da ih je i koliko morske pjene. “‘

Znači, ko god u danu sto puta prouči Subhanallahi ve bihamdihi, Uzvišeni Allah Svome robu toliko grijeha obriše, makar ih bilo koliko morske pjene. Naravno, Allahov hakk su grijesi koji se praštaju, a za grijehe koji su hakk roba posebno treba tražiti halala od sahibije hakka.

Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Onaj ko prouči ujutro i uvečer sto puta ‘Subhanallahi ve bihamdihi’ na Sudnjem danu neće biti nikoga ko će imati uz sebe više sevapa od njega. Ako neko uči sto puta pa uobičaji i više od sto putap roučiti ovo, moći će još više zaraditi sevapa.” (Prenosi Muslim.)
Prijatelju! Ovaj tesbih je Uzvišeni Allah odabrao za Svoje meleke i odabrane robove. Nauči ovo napamet! Vesselam.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Deset Sevapa onome ko jednom izgovori ove rječi

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Abdullaha bin Omera, r.a., Allahov Poslanik, a.s., svojim ashabima je rekao: “-Izgovorite Subhanallahi ve bihamdihi’ sto puta! Ako neko jedan put izgovori ovaj tesbihSubhanallahi ve bihamdihi’, njemu se piše deset sevapa. Ako neko izgovori tesbih deset puta, onda mu se piše sto sevapa; ako izgovori sto puta, onda mu se piše hiljadu; ako neko i više od toga učini, Allah mu povećava sevapa koliko želi; a ako neko učini istigfar Estagfirullâh‘, Allah mu oprašta grijehe. “(Prenosi Tirmizi.)

Prema rivajetu od Abdullaha b. Amra, r.a., Pejgamber, a.s., ovako je rekao: “Svako ko kaže: “Subhanallahi ve bihamdihi” za njega u Džennetu bude zasađeno stablo hurme. ” (Prenosi Ibn Madže.)

Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: ”Najdraže riječi Uzvišenom Allahu su: ‘Subhanallahi ve bihamdihi’” Prema drugom rivajetu upitan je Allahov Poslanik, a.s.: “-Koja riječ je najvrjednija?”, a Muhammed, a.s.,je odgovorio:

“-‘Subhanallahi ve bihamdihi’ je tesbih koji je Uzvišeni Allah odabrao za meleke ili Svoje robove”. (Prenosi Muslim.)

Prijatelju! Ovaj tesbih -‘Subhanallahi ve bihamdihi‘ -treba da znaš napamet. S tim u vezi bit će još govora.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Zikir Meleka

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., naš Poslanik, a.s., je rekao: “-Ebu Zerre, hoćeš li da te obavijestim o Allahu najdražim riječima?” Ja odgovorih: “-Reci mi, Allahov Poslaniče“, a on nastavi:  “-Allahu najdraže riječi su:

‘Subhanallahi ve bihamdihi'” (rivajet Muslima i Tirmizija).

U nekim rivajetima ovog hadisa rečeno je: “Ovaj tesbih su riječi koje je Uzvišeni Allah odabrao za meleke.“Svi meleci čine tesbih riječima: “Subhanallahi ve bihamdihi. “

Mu'mine, i ti ovim mubarek tesbihom spominji Uzvišenog Allaha!

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Jedno drvo u Džennetu za učača

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Džabira, r.a., naš Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ako neko kaže:

Subhânallâhi ‘l-azimi ve bihamdihi”;

za njega će u Džennetu biti posađeno stablo hurmi” (Tirmizijev rivajet).

Prijatelju! Ako želiš da na Ahiretu stekneš nagradu ovakvog sevapa, trebalo bi da svaki dan što više ponavljaš: “Subhanallahi ‘l-azimi ve bihamdihi“. Uputstva o tome koliko puta ovaj tesbih izgovarati tokom dana donijet ćemo na narednim stranicama.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova za otvaranje radnje

trenner
2. Marta 2010. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Ako musliman, u koje god doba bilo, prouči slijedeću dovu prilikom otvaranja radnje, dućana, ateljea, neke trgovine, imat će berićet u zaradi, mir i sreću u kući. To je ova dova:

“Bismillâh: Allâhumme jâ Mufettiha ‘l-ebvâbi iftah lenâ hajre ‘l-babi. Allâhummerzuknâ rizkan halâlen tajjiben ve rizkan vâsi'an. Birahmetike jâ Erhame ‘r-râhimîn.”

Značenje:
” U ime Allaha: Allahu, Ti koji otvaraš sva vrata, otvori nama najbolja vrata! Allahu, podari nam halal opskrbu, dobru i veliku nafaku! Molimo Te za milost, o, Ti koji si Najsamilosniji!”

Prijatelju! Kad pri otvaranju nekog mjesta koje će ti obezbijediti prihode za tvoju djecu ( dućan, prodavnica, fabrika, šta god) proučis ovu dovu, Allah, dž.š., ti onda bude na pomoći. Od onoga šta zaradiš dobijaš samo dobro i berilćet. Halal zarada postaje berićetna. Vesselam!….

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Salaten Tundzina – Mundzije

trenner
7. Februara 2010. |
Dova  

” Allâhumme salli ‘alâ sejjidinâ Muhammedin ve’ alâ âli sejjidinâ Muhammedin salâten tundžîna bihâ min džemî'i l-ahvâli ve ‘l-âfât, ve takdî lenâ bihâ džemî'a ‘l-hadžat ve tutahhirunâ bihâ min džemî'i s-sejji’ ât ve terfe’ unâ bihâ e'ala ‘d-deredžat ve tubelligunâ bihâ aksa ‘l-gâjati min džemî'i ‘l-hajrâti fi ‘l-hajât ve ba'de ‘l-memâti. Hasbunallâhu ve ni'me ‘l-vekîlu. Ni'me ‘l-Mevlâ ve ni'me ‘n-Nasiru. “

Značenje:
“Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda i rod Muhammedov, takvim salavatom da nas sačuva od svih sumnji, strahova i nevolja, da nam ispuni naše potrebe, da nas očisti od svih prljavih stvari, podigne nas na najviše deredže, dovede nas do najviših ciljeva, do svakog dobra u ovom životu i nakon smrti! Allah je nama dovoljan! Kako je on krasan Zaštitnik! Divan li je on Gospodar i Pomagač!”

Pojašnjene:
Putniče na Putu Istine! Jedan od salavata koje su za učenje posebno izabrali islamski učenjaci jeste “Salât-i Mundžije = Salâten Tundžina). To je najdjelotvorniji salavat koji se uči naspram svake nevolje, belaja i straha. Zbog toga je i dobio ime: mundžije = “spasonosni”.

U našim se džamijama ovaj salavat uglavnom uči po svršetku pet dnevnih namaza.

Mudrost:
Ovaj salavat je zaštitnik protiv svakog belaja i sumnje, čuvar od svake sumnje, razlog i sredstvo da dobijemo duhovnu pomoć koja će nas spasiti toga svega.

Treba da se uči nakon svakog namaza i lijepo bi bilo učiti da u danu tri puta. Treba voditi računa o njegovom značenju, da bi se znala u čemu je. ustvari, vrijednost salavata.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Na ovu dovu 70 Meleka kaže “Amin”

trenner
29. Januara 2010. |
Dova  

Ibn Madže prenosi od Ebu hurejrea, r.a., da je Muhammed, a.s, rekao:

“-Allah, dž.š., je obavezao 70 meleka da kažu ‘amin’ onom ko uči slijedeću dovu:”

“Allâhumme innî es'eluke ‘l-‘afve, ve ‘l-‘afijete fi ‘ d-dunjâ ve ‘l-âhireti. Rabbenâ âtina fi ‘d-dunjâ haseneten ve fi ‘l-âhireti haseneten ve kinâ ‘azâbe ‘n-nâr.”

Značenje:

Allahu, molim Te za oprost na ovom svijetu i Ahiretu. Gospodaru naš, podari nam na ovom svijetu dobro, i na Ahiretu dobro, i sačuvaj nas od azaba Vatre!”

Prijatelju! Reći “amin” znači reći: ” Gospodaru, primi ovu dovu”. Znači, kad to kažemo, mi zaželimo da Allah prihavati našu dovu ili dovu drugih koji Mu je upućuju.

Na želje nekoga ko Uzvišenog Allaha moli za dobro na ovom svijetu i Ahiretu i oprost sedamdeset meleka kaže “âmîn”. To je dova koja se sigurno prima, koja će se sigurno primiti. Jer, sam Allah, dž.š., je načinio razloge da dova Njegova roba bude primljena i učinio da meleci kažu “âmîn”.

Prijatelju! Ovu dovu bi svakako trebalo da učiš u kojoj god prilici, tri puta, pet, sedam puta, koliko god možeš. Kolika je vrijednost toga, ostavljam da razmatra tvoj um.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Stariji Postovi
Design i Code: Mantik