Kakav treba biti onaj ko liječi?

trenner
11. Aprila 2010. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ne može svako učiti rukje i liječiti od džina. Učači rukje moraju imati sljedeće osobine:

 1. čistu svijetlu akidu, vjerovanje, kao prve generacije, selef,
 2. mora iskreno praktikovati tevhid u riječima i djelima;
 3. mora vjerovati da je Kur'an taj koji utječe na džine i šejtane;
 4. treba poznavati džinski i šejtanski svijet;
 5. mora znati šejtanske prilaze čovjeku. Pogledaj šejhul-islama IbnTejmijju, rahimehullah, kako je postupio kada mu je džinica rekla da će izaći zbog njega! Rekao je da ne izlazi zbog njega već zbog pokornosti Allahu i Poslaniku. Da šejh nije znao šejtanove prilaze čovjeku ne bi to rekao;
 6. poželjno je da bude oženjen;
 7. treba se kloniti grijeha, a inače šejtan ovlada ljudima putem grijeha;
 8. treba biti u stalnoj pokornosti kojom ponižava šejtana;
 9. trebao bi stalno zikriti. Zikr je neprobojni štit od prokletog šejtana. To će uraditi samo ako zna Poslanikov, sailallahu ‘aJejhi ve sellem, zikr i dove: dova prilikom ulaska i izlaska iz kuće, izlaska i ulaska u džamiju, kad se čuju pijetlovi, magarci, ulaska uprevozno sredstvo, pri viđenju mlađaka i sl.;
 10. mora biti iskren kada liječi;
 11. treba se zaštititi na način naveden u šestom poglavlju ove knjige.

Ukratko, što je čovjek bliži Allahu, azze ve dželle, jači je i dalji od šejtana, štaviše, ima veći utjecaj na njega. I znaj, ako savladaš sebe i svog šejtana druge ćeš savladati lakše, ako ne uspiješ savladati njih druge će biti puno teže.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Iblis – Prvi dio

trenner
17. Januara 2010. |
Gajb  

…U suri Kehf Uzvišeni kaže: A kad smo rekli melekima: ” Učinite sedžu Ademu” – svi su je, osim Iblisa učinili, on je bio od džinna, pa se ogrješio o naređenje svoga Gospodara, pa zar ćete njega i njegovo potomstvo pored Mene kao prijatelje prihvatiti? (El-Kehf, 50.) tj. on je namjerno, iz svoga prkosa i nadmenosti, izašao iz pokornosti Allahu i odbio da izvrši Njegovo naređenje. To se desilo samo zbog njegove pokvarene čudi i niske sklonosti, koja ga je iznevjerila kad se najmanje nadao. On je, kao što je i sam priznao, stvoren od vatre.

U tom smislu, u hadisu koji bilježi Muslim u svom Sahihu, od Aiše se prenosi da je Božiji Poslanik a.s., rekao: ” Meleki su stvoreni od svjetlosti, džinni od plamena i vatre a Adem kako vam je opisano. (od zemlje)

Hasan el-Basri kaže: “Iblis nikada ni jednog trenutka nije bio melek.” Šehr ibn -Hušib kaže: ” Bio je jedan od džinna, pa je Allah kada su napravili nered na Zemlji, protiv njih poslao vojsku meleka, pa su ih pobili i potjerali na morska ostrva. Iblis je bio među zarobljenima, pa su ga meleki sa sobom poveli na nebo, gdje je boravio neko vrjeme. Kada je melekima naređeno da učine sedždu, on je odbio da je učini.

Ibn Mes'ud, Ibn Abbas i neki ashabi, među kojima je i Se'id ibn el-Musejjeb i drugi kažu: “Iblis je bio poglavar meleka na nama najbližem nebu. ” Ibn Abbas kaže: “Ime mu je bilo Azazil. ”

U jednoj drugoj verziji od Ibn Abbasa se kaže da mu je bilo ime El-Haris. En-Nakkaš kaže da mu je nadimak bio Ebu Kudrus, Ibn Abbas dodaje: “Da je bio u jednoj grupi meleka koji su se zvali džinni. Njihov zadatak je bio da čuvaju džennetske bašče. On je među njima bio jedan od najuglednijih, najznanijih i najpoboznijih. Imao je četiri para krila, kasnije ga je Allah pretvorio u prokletog šejtana.”

Allah dž.š., u suri Sad kaže: * Kad je melekima tvoj Gospodar rekao: ” Stvorit ću čovjeka od ilovače, * pa kad mu oblik dam i udahnem dušu, učinite mu sedždu! “, *meleki su svi do posljedneg sedždu učinili, osim Iblisa; * on se uzoholio i postao nevjernik. * “O Iblise ” rekao je On, ” šta te je navelo da ne učiniš sedždu onome koga sam Ja Svojom rukom stvorio? Jesi li se uzoholio, ili misliš da si uzvišen? ” * ” Ja sam bolji od njega “, rekao je on, “mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. ” * ” E, izlazi onda iz Dženneta! ” reče On, “proklet da si! * Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti! ” * “Gospodaru moj”, reče On, * daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti! ” * “Dajem ti “, reče On, * ” do dana već određenog ” * “Tako mi Tvoje veličine “, reče, “sigurno ću ih sve na stranputice navesti, * osim Tvojih među njima iskrenih robova. ” * ” Istinom se kunem i istinu govorim”, reče Allah, * ” sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom Džehennem napuniti. “ (Sâd, 71-85.)

A u suri El-A'raf Allah dž.š., veli: * “E zato što si odredio pa sam u zabludu pao”, reče, ” kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati; * pa ću im sprjeda i strag, i zdesna i sljeva prilaziti, i vidjećeš da većina njih neće zahvalna biti! ” (El-A'Raf 16-17.) Tj., zato što si me u zabludu doveo, sigurno ću im postavljati sve moguće zamke i sa svih strana prilaziti. Sretan je onaj ko ga ne posluša, a nesretan onaj ko ga bude slijedio…

Knjiga: kazivanje o Vjerovjesnicima // Autor: Hafiz Ibn Kesir

Mikail, A.S.

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  
| Oznake: , , , , ,

On je jedan od najodabranijih meleka i spomin je se u Kur'anu odma nakon Džibrila, a.s., u ajetu:

Ko je neprijatelj Allahu, i melekima Njegovim, i poslanicima Njegovim, i Džibrilu i Mikailu, pa Allah je, dosita neprijatelj onima koji neće da vjeruju.”

A njegova funkcija i obaveza jeste spuštanje kiše i opskrbe. Zanimljiva situacija kad je riječ o Mikailu, a.s., jeste to što ga Božiji Poslanik, a.s., nikad nije vidio nasmijana. Prenosi Enes ibn Malik, r.a., da je Poslanik, a.s., upitao Džibrila: “ Zašto nikad nisam vidio Mikaila da je nasmijan?” On mu je odgovorio: ” Mikail se nije nasmijao od dana kad je stvoren Džehennem. “

Mikail, a.a., ima svoje pomoćnike meleke koji čine ono što im on naredi naredbom Gospodara svoga: usmjerava vjetrove i oblake onako kako to želi Uzvišeni Allah, dž.š., i nema nijedna kap kiše a da je ne spušta po jedan melek na njeno određeno mjesto na Zemlji.

(El-Bidaja ven nihaja, Ibn Kesir. Također se spominje melek pod imenom “Ra'd” u hadisu: Rad je jedan od meleka koji je zadužen za oblake, koji ima sablje od vatre pomoću kojih okreće oblake onoako kako Allah, dž.š., hoče.” Prenosi ga Tirmizi u svom Sunenu.)

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Ridvan, A.S. i čuvari Dženneta

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ridvan, a.s., heste melek koji je zadužen za Džennet ali ga ibn Kesir spominje u svom djelu Bidaje ven nihaja, pa kaže:

” Čuvar je Dženneta Ridvan, a.s.,  i spominje se pod istim imenom u nekim hadisima.”

Čuvari Dženneta:

To su meleki zaduženi za Džennet pod vođstvom Ridvana, a.s., a spominju se u ovim ajetu:

“Edenski Vrtovi, u koje će uči oni, i roditelji njihovi, i žene njihove, i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ‘ Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište! ‘ “

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Malik, A.S. i čuvari Džehennema

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  

Malik, a.s., jeste melek koji je zadužen za Džehennem, i on je njegov čuvar, a spominje se u Kur'anu u ovom ajetu:

Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’, a On će reći: ‘Vi ćete tu vječno ostati.” Ez-Zuhuruf, 77.

Čuvari Džehennem:

Postoje meleki koji vode brigu o Džehennemu i oni su njegovi čuvari, da nas Allah sačuva od njega, a spominju se u ajetu:

” Mi smo čuvarima Vatre meleke postavili.” El-Muddessir, 31.

Njihov broj zna samo Allah dž.š., iako se spominje devetnesterica u ovim ajetima:

“A znaš li ti šta je Sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će crnim učiniti, nad njim su devetnaesterica – Mi smo čuvarima Vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju…” El-Muddessir, 27-31.

Vođa čuvara Džehennema je Malik a.s., a spomenuta devetnesterica jesu predvodnici njemu poređeni.

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Israfil, A. S.

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  

Israfil, a.s., jeste melek koji je zadužen da puhne u sur, tj. u rog koji se spominje u ovom ajetu:

” I u rog će se puhniti, i umrijeti će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhniti, i oni će, odjednom, ustati i čekati.” Ez-Zummer, 68.

Allahov Poslanik, a.s., rekao je: ” Kako da uživam, a Vlasnik roga već drži rog, napeo je svoj sluh i čeka kada će mu biti naređeno.” Na to su ashabi pitali: ” O Allahov Poslaniče, šta ćemo reći kada ga čujemo?”
Rekao je :” Recite: ‘Dovoljan nam je Allah i divan je On zaštitnik, na Allaha se oslanjamo.’ “

U ovom hadisu Israfil se spominje kao Vlasnik roga, a spominje ga i Poslanik, a.s., pod imenom Isradil u dovi koju je učio na početku noćnog namaza, gdje kaže: ” O Gospodaru Džibrila, Mikaila, Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče vidljivog i nevidljivog, Ti sudiš među Svojim robovima u onom zbog čega su se razišli od istine Tvojom voljom, dosita, samo Ti upućujes koga hoćeš na Pravi put.”

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Melek smrti Azrail, A.S.

trenner
18. Oktobra 2009. |
Gajb  

Ime Azrail , a.s., ne spominje se u Kur'anu, već se samo spominje Melek smrti, kako ga Kur'an opisuje u narednom ajetu:

“Reci: ‘ Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.’ ” (Es-Sedža, 11.)

Međutim, postoji više meleka koji uzimaju duše, kako nam to Kur'an spominje u ovom ajetu:

“On vlada robovima svojim i šalje vam čuvare; a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.” (El-En'am, 61,)

I ti isti meleki koji su zaduženi za uzimanje duša čupaju duše nevjernika i grješnika na vrlo težak način i bez ikakve milosti, što razumijemo iz sledećih ajeta:

“A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ‘Iskusite patnju u ognju.’ ” (El-Enfel, 50.)

“…a da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdrživom kasnom biti kažnjeni…’ “; (El-Enam,93.)

” A kako će tek biti kada im meleki budu uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim! ” (Muhamedd, 27.)

A kada dolaze da vjernicima uzmu duše i da ih usmrte, donose im radosne vijesti, kao što kaže Allah, dž.š., u Kur'anu:

“Onima koji govore: ‘ Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i no onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imat ćete.” (Fussilet, 30-31.)

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Munkir i Nekir, A.S.

trenner
18. Oktobra 2009. |
Gajb  

To su dva meleka koja su zadužena za ispitivanje umrlog u kaburu njegovom Stvoritelju, vjeri, knjizi i poslaniku. Munkir i Nekir će ispitivati i vjernika i nevjernika, ali Allah će učvrstiti vjernika riječju, pa će znati odgovor, kako kaže u Kur'anu:

“Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće.” (Ibrahim, 27.)

Bera ibn Azib prenosi da je allahov Poslanik, a.s., rekao: ” Kada musliman bude pitan u kaburu, pa posvjedoči da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, na to se misli u riječima Uzvišenog: ‘Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće.’

Također od Beraa ibn Aziba prenosi se da je rekao: “Išli smo s Božijim Poslanikom, a.s., na dženazu jednom ensariji, i kada smo stigli do kabura i ukopali ga, Božiji Poslanik, a.s., sjeo je, a sjeli smo i mi oko njega mirno kao da su na našim glavama ptice. U svojoj ruci je držao štap stružući po zemlji s njim, pa je podigao glavu i rekao dva ili tri puta: ‘Utječite se Allahu, dž.š., od kaburske patnje’, a zatim je nastavio: ‘Doista, kada rob vjernik bude pri kraju dunjaluka, a na prijelazu na ahiret, dolaze mu meleki s neba bijelih lica kao da su im lica poput sunca. Sa sobom nose kefine i balzame iz Dženneta i sjednu oko njega dokle dopire pogled. Zatim dolazi Melek smrti i sjeda pored njegove glave pa kaže: ‘ O ti dobra dušo, izađi uz Allahov oprost i zadovoljstvo.” Rekao je zatim: ‘ I ona izađe, kao što kap vode izađe iz čaše kad je neko pije, i meleci je ne zadrže u svojim rukama ni koliko iznosi treptaj oka, a da je ne stave u te kefine i balzame, pa iz nje izađe najljepši miris msika koji se može naći na dunjaluku, i onda se zapute ka nebu.’  I ne prođu ni pored jedne skupine meleka, a da meleci ne upitaju: ‘Ko je ova dobra duša?’ Pa odgovore: ‘Taj i taj’, nazivajući ga najljepšim imenima kojim su ga nazivali na dunjaluku, i tako sve dok ne stigne do sedmog neba, pa im Allah, dž.š., kaže:‘Upišite ovog mog roba u Ilijun (Knjiga dobrih) i vratite ga u zemlju, Ja sam ih stvorio od zemlje, u nju ću ih vratiti i iz nje ću ih drugi put oživiti.” Poslanik nastavi: ‘Zatim se njegova duša vrati u njegovo tijelo i dolaze mu dva meleka koja sjednu pored njega, pa ga pitaju:

‘Ko je tvoj Gospodar?’
On će odgovorit: ‘Allah, dž.š.’
Zatim će ga upitati: ‘Koja je tvoja vjera?’
On će reći: ‘Moja vjera je Islam.’
Zatim će ga pitati: ‘ Ko je onaj čovjek što vam je poslan?’
Reći će: ‘ To je Allahov Poslanik, a.s.’
Ponovo će ga upitati: ‘Kako znaš?’
Reći će: ‘ Učio sam Kur'an, pa sam čvrsto u njega vjerovao.’

Zatim će čuti glas s neba koji će ih zovnuti i reći:Moj je rob čvrsto vjerovao, opromite ga iz Dženneta, obucite ga odjećom iz Dženneta i otvorite mu vrata u Džennet.” Rekao je zatim Poslanik: ‘ Pa mu dolaze preljepi mirisi iz Dženneta, kabur mu se proširi dokle pogled dopire, i dođe mu čovjek lijepog lica, lijepe odjeće i ljepog mirisa, pa mu kaže: ‘Raduj se onom što ćete razveseliti, ovo je dan koji ti je obećan.’ On će reći: ‘ Ko si ti? Tvoje je lice lice koje dolazi s dobrim.’ On će mu dogovriti: ‘Ja sam tvoja dobra djela.’ Ćovjek će reći: Gospodaru, učini da bude Sudnji dan, da se vratim svojoj porodici i svom imetku.’ Poslanik zatim nastavlja: ‘ A kad bude nevjernik pri kraju dunjaluka a blizu ahireta, dolaze mu meleki s neba crnih lica noseći sa sobom najgrublje platno i sjednu oko njega dokle pogled dopire, a potom dolazi Melek smrti i sjedne pored njegove glave pa kaže: ‘ O ti zla dušo, izađi u Allahovu srdžbu i gnjev.’ Zatim mu čupaju dušu kao što se čupaju grebeni kroz mokru vunu, i kada je izvade, ne zadrže je kod sebe ni treptaj oka, a da je ne stave u grubo paltno, pa izlazi iz nje najgori miris lešine koji se može naći na Zemlji. Zatim se zapute ka nebu, i ne prođu ni pored jedne skupine meleka a da ih ne upita: ‘Ko je ova zla duša?’  Oni im kažu: ‘ Taj i taj’, nazivajući ga najgorim imenima kojima su ga nazvali na dunjaluku, i tako sve dok ne dođu do zemaljskog neba, pa zatraže da im se otvori i ne bude im otvoreno.’ Zatim nam je Poslanik, a.s., proučio oavj ajet: ‘Onima koji dokaze Naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili – kapije nebeske neće se otvoriti, i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u Džennet ući. Eto tako ćemo Mi grešnike kazniti.’ (El-E'raf, 40.) Potom će Allah reći: ‘Upišite ga u Sidždžin (Knjiga loših djela) na zemlji, i njegova će duša biti odbačena.” Tada je Poslanik, a.s., proučio ovaj ajet: ‘…a onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj koga je vjetar u daleki predio odnio.’ (El-Hadždž, 31.) Potom njegova duša bude vraćena u tijelo, pa mu dolaze dva meleka i posade ga da sjedi, te ga pitaju:

‘Ko je tvoj gospodar?’
On će odgovorit: ‘Ah, ah ne znam’
Zatim će ga upitati: ‘Koja je tvoja vjera?’
On će reći: ‘Ah, ah ne znam.’

Tada će čuti glas koji će ih pozvati i reci: ‘Moj rob je poricao, opremite ga iz Džehennema i otvorite mu vrata u Džehennem.’ Tada će do njega dopirati njegova vrelina i žestina, a kabur će mu se stisnjeti tako da će mu jedna rebra kroz druga prolaziti. Doći će mu čovjek ružnog lica, ružne odjeće i užasnog mirisa, pa će mu reći: ‘Raduj se onom što će te ožalostiti, ovo je tvoj dan koji ti je obećan.’ On će upitati: “Ko si ti, pa mi dolaziš sa zlom?’ Ovaj ćeodgovorit: ‘Ja sam tvoja loša djela.’ Zli čovjek će reći: ‘O Gospodaru, ne učini da bude Sudnji dan.’ “

Ovaj dugi, ali jako bitan hadis otkriva nam neke stvari s onoga svijeta i otkriva nam ulogu meleka, kad je riječ o čovjeku, od trenutka izlaska duše iz tijela pa do njenog ispitivanja od dvojice meleka u kaburu. a kabur je prvo boravište čovjeka na onom svijetu, i u njemu će čovjek znati svoje krajnje boravište: ili Džennet ili Džehennem.

Božiji Poslanik, a.s., kaže u hadisu: “ Dosita će ovaj ummet biti iskušan u kaburu, pa ako vjernik uđe u kabur, preuzmu ga njegovi čuvari i dođe mu melek pun prijekora, pa ga pita: ‘Šta si govorio za ovog čovjeka?’ Vjernik će odgovorit: ‘On je Allahov poslanik i rob.’ Melek će reći: ‘Pogledaj u svoje mjesto koje ti je bilo pripremljeno u Vatri, pa te Allah izbavio iz njega, a mjesto koje vidiš u Vatri nadomjestio ti je mjestom koje vidiš u Džennetu. ‘ Vjernik će vidjeti oba mjesta i povikat će: ‘ Pustite me da obradujem porodicu.’ Bit će mu rečeno: ‘ Smiri se.’ A licemjer će sjediti kad ga prihvate njegovi čuvari, i bit će mu rečeno: “Šta si ti govorio o ovom čovjeku?’ Reći će: “Ne znam, govorio sam kao ostali ljudi.’ Reći će mu se: “Nisi znao, ovo je mjesto koje je bilo tvoje u Džennetu, pa ga je Allah izmjenio mjestom u Vatri.”

A u drugom Hadisu Allahov Poslanik, a.s., veli: “Svaki će rob biti proživljen u kaburu onako kako je umro: ako je bio vjernik, bit će proživljen kao takav, a ako je bio licemjer, bit će proživljen u licemjerstvu.”

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Funkcije Džibrila, A.S.

trenner
12. Oktobra 2009. |
Gajb  

Časni meleki su Allahovi, dž.š., izaslanici i Njegove vojske, koje su mu poslušne i čine ono što im On naredi. Džibrilu, a.s. ukazana je posebna čast da zauzme poziciju vođe i predsjednika meleka, a njegova pozicija kod Allaha, dž.š., jeste velika čim ga spominje nakon Sebe u ajetu:

“Ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, pa, vi ste bile učinile ono zbog čega je trebalo da se pokajete. A ako se protiv njega udružite, pa, Allah je zaštitnik njegov, i Džibril, i čestiti vjernici, najposlije, i svi meleki će mu na pomoći biti.” (Et-Tahrim,4.)

A Spominje ga prije ostalih meleka u ovim kur'anskim ajetima: “Reci: ‘Ko je neprijatelj Džibrilu, a on, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur'an – koji potvrđuje da su i prijašne objave istinite – kao putokaz i radosnu vijest vjernicima.’ Ko je neprijatelj Allahu, i melekima Njegovim, i poslanicima Njegovim, i Džibrilu i Mikailu, pa Allah je, doista, neprijatelj onima koji neće da vjeruju” (El-Bekara, 97-98.)

Džibril, a.s., zadužen je za dostavljanje Objave svim poslanicima i vjerovjesnicima, a među njima i Muhammedu, a.s., što se spominje u narednom ajetu: ” I Kur'an je sigurno objava Gospodara svjetova; donosi ga povjerljivi Džibril, na srce tvoje, da opominješ.” (Eš-Šuara, 192-194.)

Ovaj nam ajet kazuje da je Džibril, a.s., povjernik Božije objave i znanja, baš kao što je Mikail, a.s., povjenrik za ishranu i nafaku. Međutim, znanje, za koje je zadužen Džibril, a.s., jeste duhovna hrana, i ono časnije i preče od fizičke ishrane koja je povjerena Mikailu, a.s.

Allah, dž.š., u Kur'anu spominje Džibrila a.s., pod još dva imena, a to su Er-Ruhul-Emin i Ruhul-Kudus, a spominje ga u sljedećim ajetima:

“Kad Allah rekne: ‘O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrilom pomogao, pa ti si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao…’ ” (El-Maida, 110.)

“I Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali, a Isau, sinu Merjeminu, očigledne dokaze dali i Džibrilom ga pomogli…” (El-Bekare, 87.)

“Reci: ‘Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek Džibril kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima” (En-Nahl, 102.)

“I Kur'an je sigurno objava Gospodara svjetova; donosi ga povjerljivi Džibril, na srce tvoje, da opominješ” (Eš-Šuara, 192-194.)

“K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje” (El-Me'ridž, 4.)

“Meleki i Džibril, uz dozvolu Gospodaru svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake” (El-Kadr, 4.)

“Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog, kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog.” (Et-Tekvir, 19-21.)

Svi navedeni pohvalni atributi i ljepi opisi Džibrila, a.s., daju mu prednost nas ostalim časnim melekima. Njegova snaga doseže do te mjere da je on samo krajem jednog krila, od mnogobrojnih krila koje ima, podigao gradove Lutovog, a.s., naroda i uništio ih, što ćemo kasnije izložiti, uz Allahovu, dž.š., pomoč.

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Faze šejtanovog zavođenja

trenner
27. Avgusta 2009. |
Gajb  

Šejtan neprestano slijedi i čovjeka zavodi sve dok ga ne zavede, pokvari i priključi svojoj propaloj stranci. Ibn el-Kajjim, rahimehullah, je sakupio faze šejtanovog zavođenja:

Prva faza:

Odvođenje u kufr, širk i neprijateljstvo prema Allahu, subhanehu ve te'ala i Njegovom Poslaniku, sallallahu ‘ elejhi ve sellem. Kada to uspije uraditi s čovjekom prestane i odmori se od njega. To je prvo što od čovjeka želi i stalno se trudi da to dobije, kada to postigne priključi ga svojoj vojsci i postane Iblisov pozivač i zamjenik.

Druga faza:

Uvođenje novotarija. To mu je draže od grijeha i nepokornosti, jer je šteta novotarije prelazna na druge i grijeh od kojeg se ne čini pokajanje, suprotna je poslaničkom pozivu te poziva u nešto u što oni nisu pozivali. Novotarije su vrata kufra i širka. Kada navede čovjeka na novotariju i postane novotar postaje njegov zamjenik i pozivač. A, ako ga ne uspije uvesti u ovu fazu i čovjek bude od onih kojima je Allah, subhanehu ve te'ala, podario slijeđenje Sunneta i suprostavljanje novotariji, počinje sa sledećom fazom.

Treca faza:

Razni veliki grijesi. On se veoma trudi uvesti čovjeka u ovu fazu, naročito ako je učenjak kojeg ljudi slijede kako bi rastjerao ljude oko njega. Nakon toga se potrudi proširiti vijest o tom grijehu i podtsakne neke da umjesto njega rasznose te vijesti misleći da se time prebližavaju Allahu, subhanehu ve te'ala, ne znajući da time čine uslugu Iblisu i zamjenjuju ga:

One Koje vole da se o vjernicima šire bestidne galsine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu…(En-Nur, 19.)

Ajet prijeti onima koji vole da se o vjernicima šire loše glasine, a kako je tek kada oni sami preuzmu na sebe širenje takvih glasina, ne iz želje za dobro muslimana nego iz pokornosti Iblisu zamjenjujuči ga. Iblis sve to radi da rastjera ljude od učenih ljudi i da se ne okoriste njihovim znanjem. Grijesi tog učenog čovjeka, makar bili do neba, manji su od njihovih grijeha i kada se pokaju, Allah, subhanehu ve te'ala, prihavata njegovo pokajanje, dok su njihovi grijesi nepravda vjernicima, traženje njihovi propusta iz želje da ih osramote. Alla, subhanu ve te'ala, je u zasjedi, i zna šta ko nosi u srcu i u dubini duše. Ako ne uspije u ovoj fazi, pokušava uvesti čovjeka u sledeću fazu.

Četvrta faza:

Mali grijesi, kada se nakupe, mogu čovjeka uništiti. Imam Ahmed, rahimehullah, prenio je od Sehla ibn Sada, radjiallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Čuvajte se grijeha koje omalovažavate! Njihov primjer je kao primjer ljudi koji odsjednu u nekoj dolini pa svi donesu po grančicu i nanesu dovoljno da ispeku hljeb. Uistinu, kada čovjek radi takve grijehe unište ga. Rekao je Ibn-Hadžer, rahimehullah: Lanac prenosilaca je dobar.

Zabilježili se Darim i Ibn-Madže, rahimehullah, od Aiše, radijallahu ‘anha, da joj je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Nipošto ne potcjenjuj grijehe, jer se za sve odgovara.

Prenio je Ibn-Musa, rahimehullah, u djelu Ez-Zuhd od Ebu Ejjuba el-Ensarije, radijallahu ‘ahnu, da je rekao: Neki ljudi rade dobra djela i pouzdaju se u njih a zaboravi na male grijehe pa kada sretne Allaha, subhanehu ve te'ala, bude njima okružen, a neki rade loša djela i strahuju zbog njih i kada sretne Allaha, subhanehu ve te'ala, bude siguran. Rekao je Ibn el-Kajjim, rahimehullah: Ako ne uspije uvesti ga u ovu fazu, pokuša u sljedeću.

Peta faza:

Rad dozvoljenih djela za koje nema kazne niti nagrade, samo da izgubi vrijeme koje je mogao iskoristiti u djela za sevap. (Dodajem da su ta dozvoljena djela: mnogo spavanja, jela, pića, odijevanje, beskorisna noćna sijela.) Ako ne uspije zavesti čovjkea u ovoj fazi i bude od onih koji čuvaju svoje vrijeme, znaju vrijednost svojih izdisaja i udisaja i da ih čeka uživanje ili patnja, pređe na slijedeću fazu.

Šesta faza:

U ovoj fazi šejtan pokušava čovjeka navesti da radi dobra djela manje vrijednosti, te mu ih uljepšava i podstiče na njih. Vrlo malo ljudi primjeti ovu vrstu zavođenja, ljudi obično kada osjete snažan nagon da urade neko dobro djelo za koje ne sumnjaju da je pokornost i da približava Allahu, subhanu ve te'ala, nije im ni na kraj pameti da bi to moglo biti od šejtana jer šejtan ne naređuje dobro, smatrajući da je to dobro i da je taj nagon od Allaha, subhanehu ve te'ala. Ti ljudi nisu krivi za to jer ne znaju da šejtan podstakne na sedamdeset dobrih djela kako bi naveo čovjeka na jedno loše ili da uradi djelo manje vrijednosti. To se može primjetiti samo svjetlom koje Allah, subhanehu ve te'ala, ubaci u čovjekovo srce koje je zaslužio dosljednim slijeđenjem Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, vođenjem računa o vrijednosti dijela i o tome koliko su draga Allahu, subhanehu ve te'ala i korisna za čovjeka i iskrenija prema Allahu, subhanehu ve te'ala, doslednija Poslanikovom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, sunnetu, Kur'anu i korisnija svim vjernicima, učenim i neukim. To mogu dokučiti samo Poslanikovi, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nasljednici i zamjenici u ummetu. Većini ljudi je to uskraćeno i ne misle o tome, a Allah, subhanehu ve te'ala, daje svoje blagodati kome hoće. Ako ne uspije zavesti čovjeka ni u jednoj spomenutoj fazi okrene na njega svoje sljedbenike od ljudi i džina da ga na razne načine uznemiruju: proglašenjem da je nevjernik, da je u zabludi, upozorenje na njega, trudi se da ga uagsi i zabavi srce tim ratom i da ljudi da ne koriste njegovo znanje. Tako neprestano šalje na njega sljedbenike neistine od ljudi i džina.

To je primjetno i u našem društvu, ko god krene putem vjere i prihvati Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, uputu i krene njegovim putem naiđe na otpor, inat, ismijavanje od bližnjih i daljnjih, prijatelja i neprijatelja. Tako da mu je Alla, azze ve dželle, jedini spas. Jedan mladić je svoja iskušenja pretočio u stihove.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Design i Code: Mantik