Skupna iftarska dova

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  

Prema rivajetu od ‘Abdullaha ibn ‘Abbasa, r.a., rekao je kako je Muhammed, a.s., ovako učio dovu za iftar:

“Allâhumme leke sumnâ ve ‘alâ rizkike aftarnâ fetekabbel minnâ inneke Ente ‘s-Semî'u l-Alîm.”

Značenje:

“Allahu, postili smo za Tvoje zadovoljstvo, iftarili se čime si nas Ti opskrbio, pa primi to od nas! Ti si, doista, Onaj koji sve čuje i sve zna.” (Prenosi Ibn Sunni.)

Prijatelju! Kad se iftari u društvu, u porodičnom okruženju, u dovi se koristi forma “mi” (postili smo, iftarimo se), a kad se iftarimo sami, onda izražava u 1. licu jednine.

Allahov Poslanik, a.s., u hadis-i šerifu je rekao: “Dova postača spada u dove koje se primaju. Ako postač prouči dovu u trenutku iftara, njegova dova se ne odbija, primljena je.”

Naš Poslanik, a.s., i ashabi su učili različite dove za iftar.

Prema rivajetu od Ibn Melike, r.a., rekoa je da je čuo Abdullaha bin ‘Amra, r.a., kako za iftar učio ovu dovu:

“Allâhumme innî es'eluke birahmetikelletî vesi'at kulle šej'in en tagfire li.”

Značanje:

“Allahu, u ime Tvoje milosti, koja sve obuhvata, molim Te da mi oprostiš.” (Prenose Ibn Madže i Ibn Sunni.)

Da, brate! Treba znati vrijednost berićetnog vremena, sahata i minute u kojoj se primaju dove i iskoristiti priliku.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Još jedna iftarska dova

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  

Prema rivajetu istog ravije, druga dova koju je Muhammed, a.s., učio za iftar je ova:

“El-hamdu lillâhillezî e'ânenî fesumtu ve rezakanî fe'eftartu.”

Značenje

“Hvala Allahu koji mi je pomogao pa sam postio; opskrbio me, pa sam se iftario.” (Prenosio Ibn Sunni.)

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova koja se uči za Iftar

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Prema rivajetu od Mu'aza ibn Zuherea, r.a., on je rekao da je Muhammed, a.s., za iftar preporucio ovu dovu:

“Allâhumme leke sumtu ve'alâ rizkike eftartu.”

Značenje:

Allahu, postio sam za Tvoje zadovoljstvo i iftarim se opskrbom koju si mi Ti dao.”(Prenosi Ebu Davud.)

Da, kad se musliman omrsi za iftar uz ovu kratku dovu, Uzvišeni Allah ga nagrađuje berićetom pomaže mu da ne krene krivim putem. Vesselam…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Iftarske Dove

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je rekao kako je Muhammed, a.s., za iftar učio:

“Zehebe ‘z-zame'u vebtelleti ‘l-‘uruku ve sebbete ‘l-edžru in šâ'allâhu Te’ âlâ”

Značenje:

“Otišla je žed, vene se pokvasile, povećala se nagrada (sevap), ako Bog da.”

Da, iftar je, post završen. Pilo se dosta tečnosti, vene proradile, otišla žed. Uz dozvolu Allaha, dž.š., u knjigu se upisuju i sevapi posta.

Prijatelju! Sa iftarom se čovjek razveseli. Eto, ovo tople i mubarek riječi Allahovog Poslanika, a.s., u pravom značenju odslikavaju mir i zadovoljstvo koje osjeća čovjek.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik