Kazivanje o Karunu

trenner
28. Marta 2010. |
Pouka  

Uzvišeni Allah kaže: “Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. ‘Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni!’ – govorili su mu ljudi iz naroda njegova – i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.’ ‘Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim’ – govorio je on. A zar nije znao da je Allah prije njega uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili – a zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti. I iziđe on pred narod svoj u svom sjaju. ‘Ah, da je i nama ono što je dato Karunu!’ – govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu – ‘on je, uistinu, presretan.’ ‘Teško vama!’ – govorili su učeni – ‘onome koji vjeruje i čini dobra djela bolje je Allahova nagrada, a biće samo strpljivima pružena.’ I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, i niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći.A oni koji su ranije priželjkivali da su na njegovu mjestu, stadoše govoriti: ‘Zar ne vidite da Allah daje obilje onome od robova Svojih kome On hoće, a i da uskraćuje! Da nam Allah nije milost Svoju ukazao, i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da nezahvalnici nikad neće uspjeti?’ Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a oni koji se Allaha boje čeka sretan kraj.” (EI-Kasas, 76.-83.)

Ibn-Abbas, r. a., drži se mišljenja da je Karun bio rođak Musaa, a. s., po ocu. To mišljenje je poduprto od mnogih drugih prenosilaca, uključujući Ibn-Džurejdža koji je dodao da je on Karun ibn Jašar ibn Kahis, dok je Musa bio sin Imrana ibn Hafisa. Ibn-Džurejdž ide dalje i odbacuje mišljenje Ibn-Ishaka da je on bio nećak Musaovog, a. s., oca.

Katade kaže: “On je bio nazvan ‘En-Nur’ (svjetlo), zato što je imao melodičan glas dok je učio Tevrat, ali je postao licemjer, poput Samirije, koji je također postao licemjer. Tako je Karun bio uništen zbog svog griješenja čemu je uzrok bio imetak i bogatstvo koji su mu dati.” Sehr ibn Hevšeb kaže: “On je za sobom povlačio svoje haljine iz ponosa i oholosti.” Uzvišeni Allah je spomenuo veličinu njegovog imetka i bogatstva, tako da je ključeve njegovih riznica moralo nositi nekoliko snažnih ljudi. Kaže se: “Ključevi su bili načinjeni od kože i nošeni su na šezdeset mazgi.” A Allah najbolje zna.

Kako bilo, on je bio opomenut od strane pobožnoga čovjeka, koji je govorio: “Ne budi obijestan“, tj. nemoj biti uobražen i oholiti se zbog bogatstva, bivajući nezahvalan SvemogućemAllahu. “‘Jer Allah ne voli one koji su obijesni!’ – govorili su mu ljudi iz naroda njegova – ‘i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet‘.” Oni ga upućuju da usmjeri svoja nastojanja ka tome da stekne Allahovu nagradu na Onome svijetu, jer je to najveća nagrada. Ali, “… a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu”, tj. uzmi svojim novcem ono što ti je učinjeno dozvoljenim, i uživaj sva dopuštena zadovoljstva sadašnjeg života, “… i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio”, tj. budi dobar prema Allahovim stvorenjima, Koji je bio dobar prema tebi, “… i ne čini nered po Zemlji”, tj. nemoj činiti štetu ljudima za koje ti je naređeno da im činiš dobro, a ako im budeš činio štetu, On će te kazniti i oduzeti ono što ti je bio darovao, “… jer Allah ne voli one koji nered čine.” Njegov odgovor na ovaj lijep savjet svoga naroda nije bio ništa osim: “‘Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim‘ – govorio je on”, tj. “Ja ne trebam to što govorite ili na šta ukazujete, jer Allah mi je ovo dao zato što je On znao da ja to zaslužujem i da sam ja za to stvarno predodređen. Štaviše, ako to nije zato što me On voli, pa On mi tada to ne bi ni poklonio, niti dao.” Svakako, Uzvišeni Allah je opovrgnuo njegovu izjavu kazavši: “A zar nije znao da je Allah prije njega uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili – a zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti”, tj. Mi smo još prije uništili naraštaje zbog njihovih grijeha i loših dijela, a bili su snažniji od Karuna i imali su više bogatstva i djece nego on. Pa, ako je to što je on kazao istina, On ne bi kaznio nikoga od onih koji su imali mnogo više imetka i bogatstva od njega i njegov imetak i bogatstvo ne bi bio dokaz Allahove ljubavi i pažnje spram njega. “Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učinitiNama bliskim; samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni.” (Sebe’, 37.) I On kaže: “Misle li oni – kad ih imetkom i sinovima pomažemo, da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju.” (El-Mu'miniin, 55.-56.) Allahov odgovor na Karunove tvrdnje potvrđuje naše objašnjenje njegovih riječi: “Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim“, što je poput onoga koji tvrdi da je alhemičar, ili da poznaje Najuzvišenije ime SvemogućegAllaha i to iskorištava da stekne imetak – sve su to varke i neistine. Jer, alhemija ne može promijeniti stvarnost nečega, a Najuzvišenije Allahovo ime nije djelotvorno ako je izgovoreno od strane nevjernika. A Karun je, bez sumnje, bio nevjernik i licemjer. Štaviše, kontekst pruženog savjeta od strane njegovog naroda i njegov odgovor to potvrđuju.

Uzvišeni Allah kaže: “… iziđe on pred narod svoj u svom sjaju.” Mnogi su komentatori kazali da je on izišao pred svoj narod u velikoj raskoši (sluge, haljine i jahaće životinje). Kada su ga vidjeli oni koji su žudjeli za životom na ovome svijetu, poželjeli su da imaju isto i čudili se: “Kako li je on samo sretan!” Kada su njihove riječi došle do ušiju pobožnih, pravednih ljudi, rekli su im: “‘Teško vama!‘ – govorili su učeni – ‘onome koji vjeruje i čini dobra djela bolje je Allahova nagrada’ “, tj. Allahova nagrada na onom svijetu je bolja i veća nego ova. Uzvišeni Allah kaže: “… a biće samo strpljivima pružena“, tj. uputu, kazivanje i odlučnost u pogledu onoga svijeta, kada se nalazi okružen uživanjima na ovome svijetu’ neće postići niko, osim onih koji su upućeni i čija su srca učvršćena, a misli ispravne milošću Svemogućeg Allaha. Divne li su riječi jednoga od prijašnjih učenjaka koji je kazao: “Uistinu, Allah voli pronicljive i uviđavne u vremenu sumnjivih stvari i jasno rasuđivanjeu vremenu prisustva strasti.” Uzvišeni Allah kaže: “I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, i niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći“, kada Uzvišeni Allah spominje njegov izlazak u svoj raskoši, On kaže: “I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali.” Imam Buhari prenosi da je Allahov Poslanik, sallalla.hu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Dok  je neki čovjek šetao, odjeven u dvodjelnu odjeću i ponosan na sebe svojom lijepo očešljanom kosom, Allah je iznenada učinio da on propadne u Zemlju i nastavit će propadati u nju sve do Dana proživljenja.” (Buhari)

Prenose Ibn-Abbas, r. a., i Es-Sadi da je Karun platio izvjesnu količinu novca jednoj prostitutki da kaže Musau, a. s., kada bude u društvu sa drugim ljudima, da je počinio (blud) sa njom. Kaže se da je ona to učinila, a Musa, a. s., je zbog toga zadrhtao i obavio dva ruku'a (naklona u namazu), a zatim joj kazao: “Tako ti Allaha! Kaži mi, ko te unajmio da to učiniš?” Rekla je: “Karun me unajmio da to učinim.” Zatim je zatražila Allahov oprost i pokajala Mu se. Zbog toga, (Musa, a. s.) je pao na sedždu i učinio dovu Allahu protiv Karuna. Uzvišeni Allah mu je objavio da mu je On potčinio Zemlju, pa je Musa, a. s., zapovijedio Zemlji da proguta Karuna i njegovo mjesto stanovanja. I tako je i bilo, a Allah najbolje zna.

Također se kaže: “Kada je Karun izišao pred svoj narod u svoj svojoj raskoši, sa stražom, mazgama i haljinama, prošao je kraj Musaa, a. s., dok je on podsjećao narod na Allaha. Kada je narod vidio Karuna, lica većine njih su se okrenula prema njemu. Musa, a. s., ga je pozvao i rekao: ‘Zašto to činiš?‘ Karun je odgovorio rekavši: ‘O Musa! Ti si počašćen poslanstvom, a ja sam počašćen bogatstvom. Ako hoćeš, ti možeš izaći i učiniti dovu Allahu protiv mene, a ja ću učiniti dovu Njemu protiv tebe.‘ Zatim su obojica izašli i Musa, a. s. je kazao: ‘Želiš li da ti počneš?‘ Karun je rekao: ‘Da‘, i učinio je svoju dovu, ali na nju nije bilo odgovoreno. Tada je Musa, a. s., učinio dovu SvemogućemAllahu protiv njega govoreći: ‘O Allahu! Naredi Zemlji da mi danas bude pokorna.’ Allah mu je objavio da je to učinio. Zatim, Musa, a. s., je rekao: ‘O Zemljo! Uzmi ih!’ i ona ih je progutala do njihovih stopala. Zatim je rekao: ‘Uzmi ih!’ i ona ih je progutala do njihovih koljena. Zatim je rekao: ‘Uzmi ih!’ i ona ih je uzela do njihovih ramena. Zatim, rekao je: ‘O Zemljo! Prinesi njihova blaga i riznice!’ One su bile prinijete dok ih nisu ugledali, a zatim je Musa, a.s., pokazao svojom rukom govoreći: ‘Idite, sinovi Levijevi!’ I oni su potonuli u Zemlju.” Prenosi se od Katade da je rekao: “Oni će tonuti u Zemlju sve do Dana proživljenja.” Ibn-Abbas, r. a., kaže: “Oni će tonuti u Zemlju, dok ne stignu do sedme zemlje.” Uzvišeni Allah kaže: “… i niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći”, tj. on sebi nije mogao pomoći ili dobiti pomoć od ostalih. Uzvišeni Allah kaže: “… kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.” (Et-Tarik, 10.) Kada je narod vidio šta se dogodilo Karunu i njegovim riznicama, njihovo propadanje u Zemlju i potpuno uništenje, oni koji su dan ranije priželjkivali položaj poput njegovog položaja, zažalili su, zahvalili Svemogućem Allahu i kazali: “Da namAllah nije milost Svoju ukazao, i nas bi uzemlju utjerao. Zar ne vidite da nezahvalnici nikad neće uspjeti?

Zatim nas Uzvišeni Allah obavještava: “Taj drugi svijet daćemo… “, tj. Džennet koji je pripremljen, “… onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine.” Zatim On kaže: “… a one koji se Allaha boje čeka sretan kraj.

Ovo kazivanje o Karunu se moglo dogoditi prije nego što su oni izašli iz Egipta, jer Uzvišeni Allah kaže: “I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali”, ali se isto tako moglo dogoditi kasnije, nakon što su otišli u Obećanu zemlju. Allah najbolje zna! Kako bilo, Uzvišeni Allah osuđuje Karuna u nekoliko ajeta ČasnogaKur’ ana. Allah kaže: “Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim i dokazom jasnim faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: ‘Čarobnjak i lažov!'” (El-Mu'min, 23.-24.) U suri El-Ankebut, nakon što je spomenuo Ad i Semud, spominje i Faraona, Hamana i Karuna: “… i Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. – Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.” (EI-Ankebut, 39.-40.) Tako da je onaj koga je progutala Zemlja bio Karun, a oni koji su potopljeni bili su faraon, Haman i njihove vojske, zato što su bili grješnici.

Imam Ahmed u svome Musnedu prenosi da je jednom Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, govorio o namazu i rekao: “Onome ko ga obavlja redovno i ispravno on će biti svjetlo, dokaz i spas za njega na Danu proživljenja. A, ko ga ne obavlja redovno i ispravno, neće biti za njega ni svjetla, ni dokaza, niti spasa i on će biti (doveden) na Dan proživljenja skupa sa Karunom, Faraonom, Hamanom i Ubejjom ibn Halefom.

Knjiga : Priče iz Kur'ana // Autor : Hafiz Ibn Kesir

Design i Code: Mantik