Mikail, A.S.

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  
| Oznake: , , , , ,

On je jedan od najodabranijih meleka i spomin je se u Kur'anu odma nakon Džibrila, a.s., u ajetu:

Ko je neprijatelj Allahu, i melekima Njegovim, i poslanicima Njegovim, i Džibrilu i Mikailu, pa Allah je, dosita neprijatelj onima koji neće da vjeruju.”

A njegova funkcija i obaveza jeste spuštanje kiše i opskrbe. Zanimljiva situacija kad je riječ o Mikailu, a.s., jeste to što ga Božiji Poslanik, a.s., nikad nije vidio nasmijana. Prenosi Enes ibn Malik, r.a., da je Poslanik, a.s., upitao Džibrila: “ Zašto nikad nisam vidio Mikaila da je nasmijan?” On mu je odgovorio: ” Mikail se nije nasmijao od dana kad je stvoren Džehennem. “

Mikail, a.a., ima svoje pomoćnike meleke koji čine ono što im on naredi naredbom Gospodara svoga: usmjerava vjetrove i oblake onako kako to želi Uzvišeni Allah, dž.š., i nema nijedna kap kiše a da je ne spušta po jedan melek na njeno određeno mjesto na Zemlji.

(El-Bidaja ven nihaja, Ibn Kesir. Također se spominje melek pod imenom “Ra'd” u hadisu: Rad je jedan od meleka koji je zadužen za oblake, koji ima sablje od vatre pomoću kojih okreće oblake onoako kako Allah, dž.š., hoče.” Prenosi ga Tirmizi u svom Sunenu.)

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Ridvan, A.S. i čuvari Dženneta

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ridvan, a.s., heste melek koji je zadužen za Džennet ali ga ibn Kesir spominje u svom djelu Bidaje ven nihaja, pa kaže:

” Čuvar je Dženneta Ridvan, a.s.,  i spominje se pod istim imenom u nekim hadisima.”

Čuvari Dženneta:

To su meleki zaduženi za Džennet pod vođstvom Ridvana, a.s., a spominju se u ovim ajetu:

“Edenski Vrtovi, u koje će uči oni, i roditelji njihovi, i žene njihove, i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ‘ Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište! ‘ “

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Malik, A.S. i čuvari Džehennema

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  

Malik, a.s., jeste melek koji je zadužen za Džehennem, i on je njegov čuvar, a spominje se u Kur'anu u ovom ajetu:

Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’, a On će reći: ‘Vi ćete tu vječno ostati.” Ez-Zuhuruf, 77.

Čuvari Džehennem:

Postoje meleki koji vode brigu o Džehennemu i oni su njegovi čuvari, da nas Allah sačuva od njega, a spominju se u ajetu:

” Mi smo čuvarima Vatre meleke postavili.” El-Muddessir, 31.

Njihov broj zna samo Allah dž.š., iako se spominje devetnesterica u ovim ajetima:

“A znaš li ti šta je Sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će crnim učiniti, nad njim su devetnaesterica – Mi smo čuvarima Vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju…” El-Muddessir, 27-31.

Vođa čuvara Džehennema je Malik a.s., a spomenuta devetnesterica jesu predvodnici njemu poređeni.

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Israfil, A. S.

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  

Israfil, a.s., jeste melek koji je zadužen da puhne u sur, tj. u rog koji se spominje u ovom ajetu:

” I u rog će se puhniti, i umrijeti će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhniti, i oni će, odjednom, ustati i čekati.” Ez-Zummer, 68.

Allahov Poslanik, a.s., rekao je: ” Kako da uživam, a Vlasnik roga već drži rog, napeo je svoj sluh i čeka kada će mu biti naređeno.” Na to su ashabi pitali: ” O Allahov Poslaniče, šta ćemo reći kada ga čujemo?”
Rekao je :” Recite: ‘Dovoljan nam je Allah i divan je On zaštitnik, na Allaha se oslanjamo.’ “

U ovom hadisu Israfil se spominje kao Vlasnik roga, a spominje ga i Poslanik, a.s., pod imenom Isradil u dovi koju je učio na početku noćnog namaza, gdje kaže: ” O Gospodaru Džibrila, Mikaila, Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče vidljivog i nevidljivog, Ti sudiš među Svojim robovima u onom zbog čega su se razišli od istine Tvojom voljom, dosita, samo Ti upućujes koga hoćeš na Pravi put.”

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Melek smrti Azrail, A.S.

trenner
18. Oktobra 2009. |
Gajb  

Ime Azrail , a.s., ne spominje se u Kur'anu, već se samo spominje Melek smrti, kako ga Kur'an opisuje u narednom ajetu:

“Reci: ‘ Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.’ ” (Es-Sedža, 11.)

Međutim, postoji više meleka koji uzimaju duše, kako nam to Kur'an spominje u ovom ajetu:

“On vlada robovima svojim i šalje vam čuvare; a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.” (El-En'am, 61,)

I ti isti meleki koji su zaduženi za uzimanje duša čupaju duše nevjernika i grješnika na vrlo težak način i bez ikakve milosti, što razumijemo iz sledećih ajeta:

“A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ‘Iskusite patnju u ognju.’ ” (El-Enfel, 50.)

“…a da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdrživom kasnom biti kažnjeni…’ “; (El-Enam,93.)

” A kako će tek biti kada im meleki budu uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim! ” (Muhamedd, 27.)

A kada dolaze da vjernicima uzmu duše i da ih usmrte, donose im radosne vijesti, kao što kaže Allah, dž.š., u Kur'anu:

“Onima koji govore: ‘ Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i no onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imat ćete.” (Fussilet, 30-31.)

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Design i Code: Mantik