Dova poslje Jasina

trenner
12. Avgusta 2011. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

E'uzu billahi mineš-šejtanir-radžim – Bismillahir-rahmanir-rahim
Elhamdu lillahil-lezi de'ana lil-iman. Ve hedana bil-Kur'ani ve edžabe da'vetena bilfadli vel-ihsan.

Allahumme Rabbena tekabbel minna, inneke Entes-Semi'ul-Alim. Ve tub alejna ja Mevlana, inneke Entet-Tevvabur-Rahim. Vehdina ve veffikna ilel-hakki ve ilet-tarikil-mustekim, bi bereketil-Kur'anil-azim. Va'fu anna, ja Kerim. Va'fu anna, ja Rahim. Vagfir lena zunubena bi fadlike ve džudike ve keremike, ja Ekremelekremine, ve ja Erhamer-rahimin.
Allahummedž'alil-Kur'ane lena fid-dun-ja karinen ve fil-kabri munisen ve fil-kijameti šefi'an ve ales-sirati nuren ve ilel-dženneti refikan ve minen-nari sitren ve hidžaben ve ilel-hajrati kulliha delllen ve imamen bi fadlike ve džudike ve keremike, ja Ekremelekremine ve ja Erhamer-rahimin.

Allahummenfa'na verfa'na bil-Kur'anil-azimi vedž'alhu lena imamen ve nuren ve huden ve rahmeh.

Allahumme zekkirna minhu ma nesina ve allemna minhu ma džehilna verzukna tilavetehu ana’ el-lejli ve atrafen-nehari vedž'alhu lena hudždžeten, ja Rabbel-alemin.
Allahumme bellig misle sevabi ma kare'nahu ve nuri ma televnahu hedijjeten vasileten ila ruhi nebijjina Muhammedin, sallallahu  alejhi ve selleme, ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvadžihi ve ashabihi ve etba'ihi ridvanullahi te'ala alejhim edžme'in. Veila ervahi džemi'ilmu'minine vel-mu'minati vel-muslimine velmuslimati, el-ahja'i minhum vel-emvati, ve hassaten ila ruhi (navesti ime), rahmetullahi alejhim edžme'in.

Allahummagfir verham ve tedžavez an sejji'atihi, inneke Entel-e'azzul-ekrem.

Subhane Rabbike Rabbil-izzeti amma jesifun. Ve selamun alel-murselin. Vel-hamdu lillahi
Rabbil-alemin.

(EL-FATIHA)

PREVOD:

Utječem se Allahu od prokletog šejtana U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Hvala Allahu koji nam je podario iman i Kur'anom nas uputio, Onome Koji se na naše dove odaziva, iz dobrote Svoje. Allahu, primi od nas, Ti uistinu sve čuješ i znaš. I oprosti nam grijehe naše, Gospodaru naš, a ti uistinu grijehe praštaš i Ti si milostiv. Uputi nas na put Istine i Put pravi, bereketom Kur'ana Velikoga. Oprosti nam, o Milostivi! Oprosti nam grijehe naše iz milosti Tvoje, veličanstva Tvoga, dobrote Tvoje i plemenitosti, o Najplemenitiji, o Najmilostiviji.
Allahu, učini Kur'an našim pratiocem na dunjaluku, drugom u kaburu, zagovornikom na Sudnjem danu, svjetlom na Pravome putu, drugom u Džennetu, zastorom i štitom od Vatre i onim koji će nas poticati na činjenje dobra, iz dobrote Tvoje i plemenitosti, o Najplemenitiji, o Najmilostiviji. Allahu, učini da se okoristimo Kur'anom i da se njime stepen naš poveća, učini da nam on bude vođa, svjetlo, uputa i milost.

Allahu, podsjeti nas njime kada zaboravimo, poduči nas njime kada znali ne budemo i podari nam da ga učimo i noću i danju i dokazom ga za nas učini, o Gospodaru svih svjetova.

Allahu, podari svjetlost i sevabe poput sevaba naših za učenje Knjige Tvoje našem Poslaniku, s.a.v.s., njegovoj porodici, djeci, ženama, ashabima i tabi'inima, neka je Allah njima zadovoljan. I podari sevabe dušama svih vjernika i vjernica, muslimana i muslimanki, i živih i umrlih, a naročito pred dušu toga i toga (navesti ime) neka je milost Tvoja na sve njih. Allahu, oprosti mu i smiluj se, a ružna djela njegova Ti pobriši. Ti si uistinu Silni i Plemeniti.

Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako ga predstavljaju oni! I mir poslanicima i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!

(EI-Fatiha)

 Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Allahov oprost je mnogo veći od grjeha njegovog Roba

trenner
22. Novembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

U jednom hadisu kojeg prenosi Hakim ovako kaže:

Došao neki čovjek Resulallahu, a.s., pa tri put zavikao plačući i jecajući:

“Grjesi, moji grjesi! Ah, teško meni, teško meni…! Grjesi me upropastiše! Koliko samo grijeha imam, gotovo sam, uništen!”

Muhammed, a.s., mu reče:

“Čovječe, pa šta čekas? Uči ovu dovu Uzvišenom Gospodaru:”

Allâhumme, megfiruke evse'u min zunubi ve rahmetuke erdžâ ‘indi min ‘ameli.”

Značenje:

“Allahu, Tvoj oprost je veći od mojih grijeha, a Tvoja milost veća i korisnija od mog djela.”

Čovjek prouči ponovo dovu. Muhammed, a.s., mu reče: ” -Prouči ponovo!”

I čovjek je ponovo i ponovo učio, a onda  mu Resulallah, a.s., reče: ” -Ustani, Allah te je spasio, oprostio ti tvoje grjehe!”

Prijatelju! Šta mislis o ovom događaju? Da li si uezo pouku iz njega? Možeš li ovo uzeti kao recept za svoje grijeha? I ti imas grijeha, zar ne, čini ti se da si uništen zbog njih? Šta kažeš?…

Prijatelju! Ova Resulallahova, a.s., radosna vijest može i tebi da bude i bit će put spasa. Ja tako vjerujem i msilim.

Ono što je na tebi, što moraš da uradiš, jeste da se pokaješ za svoje grijehe, odustaneš od njihovog činjenja i puno puno, učiš ovu dovu, najmanje tri puta. To je savjet koji ti ja mogu dati.

Ćovjek treba sam da traži ljeka za svoju brigu. Kad nađe izlaz i rješenje, neka ga se čvrsto drži, pa će doći do lijeka.

Muhammed, a.s., u hadisu je rekao:

“Ummete moj! Hočete li da vam kažem o vašim bolestima i liječenju? Vaša bolest – to su vaši grjesi, a izlječenje je vaša molba Allahu, dž.š., da vam oprosti.”

Da, prijatelju! Naše bolesti i naše brige su naši grjesi. Liječimo ih tako što učimo dove za oprost.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova koja se sigurno prima

trenner
12. Oktobra 2009. |
Dova  

“Lâ ilahe illalâhu vahdehu lâ šerike leh. Lehu ‘l-mulku ve legu ‘l-hamdu ve huva ‘alâ kulli šej'in kadir. El-hamdu lillâhi ve subhânallâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu Ekber. Ve le havle ve lâ kuvete illâ billâhi ‘-l'alijji ‘l-azim.”

Naš dragi Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god ovim rjiečima upućuje dovu i moli za oprost svojih grijeha ili, pak moli nešto što se odnosi na ovaj svijet i Ahiret, njegova dova biva primljena i uslišano ono što traži.”

Putniče za Džennet! U ovim mubarek riječima sadržano je Ism-i A'zam (Allahovo, dž.š.. Najveće Ime). Jer Poslanik a.s., nas je obradovao viješću da će onaj ko upućuje dovu, ako u njoj prouci i ove riječi, doživjeti da mu dova bude primljena kod Allaha u najljepšem obliku.

Uostalom, svaki musliman zna za ove mubarek i berićetli riječi. Ako ima neko da ne zna, to treba da nauči.

Prvo, mubarek riječi: “Lâ ilahe illalâhu vahdehu lâ šerike leh. Lehu ‘l-mulku ve legu ‘l-hamdu ve huva ‘alâ kulli šej'in kadir” Allahu su najomiljenije riječi. O ovoj mubarek dovi i zikru ima jako puno hadisa. Neki od njih su sledeći:

1. “Svako onaj ko prouči deset puta: Lâ ilahe illalâhu vahdehu lâ šerike leh. Lehu ‘l-mulku ve legu ‘l-hamdu ve huva ‘alâ kulli šej'in kadir stiče sevapa ko da je oslobodio četiri roba od roda pejgambera Ismaila.”

2. “Ako jedan rob proči ovu dovu i zikir sa surom El-Ilhas te riječi bez ikakve zavjese priblizavaju Allahu.” Uzvišeni Allah sa milošću gleda onog ko izgovara ove riječi prolamajući nebesa. Koga god Svevišnji pogleda Svojom milošću, Allahov je hakk da mu pruži ono što je molio.

3. “Učenje ove dove i zikrova ne ostavlja nijedan grjeh. Nijedno dobro djelo ne može prevazići sevap koji se postiže ovim riječima.” Znači, učenje ovih mubarek riječi donosi više sevapa od bilo čega. Isto kao i:

4.“Subhânallâhi ve ‘l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe ilallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi ‘l-alijji ‘l-azim”.

Dova i zikir su djelo koje donosi mnogo sevapa. O ovome ima jako puno hadisa:

“To je džennetska riznica. Jedna od džennetskih riznica ispod Uzvišenog Prijestolja.”

“Ni ja ni svi pejgamberi prije mene nismo čuli za dovu i zikir koji nose više sevapa od ‘Subhânallâhi ve ‘l-hamdu lillâhi”.

Putniče za Džennet! Ove vrijedne rječisu Ism-i A'zam. Jer neko ko upućuje dovu, pa još joj doda ove riječi, ona je primljena kod Allaha. Suština toga je, znači, da ova vrijedna dova i zikir pomažu da učenje onoga ko nešto želi bude korisno i primljeno.

Prijatelju! Svako ko obavlja namaz poznaje ovu dovu i zikir, jer su to dove za Tesbih koji se uči na kraju namaza.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik