Skupna iftarska dova

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  

Prema rivajetu od ‘Abdullaha ibn ‘Abbasa, r.a., rekao je kako je Muhammed, a.s., ovako učio dovu za iftar:

“Allâhumme leke sumnâ ve ‘alâ rizkike aftarnâ fetekabbel minnâ inneke Ente ‘s-Semî'u l-Alîm.”

Značenje:

“Allahu, postili smo za Tvoje zadovoljstvo, iftarili se čime si nas Ti opskrbio, pa primi to od nas! Ti si, doista, Onaj koji sve čuje i sve zna.” (Prenosi Ibn Sunni.)

Prijatelju! Kad se iftari u društvu, u porodičnom okruženju, u dovi se koristi forma “mi” (postili smo, iftarimo se), a kad se iftarimo sami, onda izražava u 1. licu jednine.

Allahov Poslanik, a.s., u hadis-i šerifu je rekao: “Dova postača spada u dove koje se primaju. Ako postač prouči dovu u trenutku iftara, njegova dova se ne odbija, primljena je.”

Naš Poslanik, a.s., i ashabi su učili različite dove za iftar.

Prema rivajetu od Ibn Melike, r.a., rekoa je da je čuo Abdullaha bin ‘Amra, r.a., kako za iftar učio ovu dovu:

“Allâhumme innî es'eluke birahmetikelletî vesi'at kulle šej'in en tagfire li.”

Značanje:

“Allahu, u ime Tvoje milosti, koja sve obuhvata, molim Te da mi oprostiš.” (Prenose Ibn Madže i Ibn Sunni.)

Da, brate! Treba znati vrijednost berićetnog vremena, sahata i minute u kojoj se primaju dove i iskoristiti priliku.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik