Melek smrti Azrail, A.S.

trenner
18. Oktobra 2009. |
Gajb  

Ime Azrail , a.s., ne spominje se u Kur'anu, već se samo spominje Melek smrti, kako ga Kur'an opisuje u narednom ajetu:

“Reci: ‘ Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.’ ” (Es-Sedža, 11.)

Međutim, postoji više meleka koji uzimaju duše, kako nam to Kur'an spominje u ovom ajetu:

“On vlada robovima svojim i šalje vam čuvare; a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.” (El-En'am, 61,)

I ti isti meleki koji su zaduženi za uzimanje duša čupaju duše nevjernika i grješnika na vrlo težak način i bez ikakve milosti, što razumijemo iz sledećih ajeta:

“A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ‘Iskusite patnju u ognju.’ ” (El-Enfel, 50.)

“…a da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdrživom kasnom biti kažnjeni…’ “; (El-Enam,93.)

” A kako će tek biti kada im meleki budu uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim! ” (Muhamedd, 27.)

A kada dolaze da vjernicima uzmu duše i da ih usmrte, donose im radosne vijesti, kao što kaže Allah, dž.š., u Kur'anu:

“Onima koji govore: ‘ Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i no onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imat ćete.” (Fussilet, 30-31.)

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Munkir i Nekir, A.S.

trenner
18. Oktobra 2009. |
Gajb  

To su dva meleka koja su zadužena za ispitivanje umrlog u kaburu njegovom Stvoritelju, vjeri, knjizi i poslaniku. Munkir i Nekir će ispitivati i vjernika i nevjernika, ali Allah će učvrstiti vjernika riječju, pa će znati odgovor, kako kaže u Kur'anu:

“Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće.” (Ibrahim, 27.)

Bera ibn Azib prenosi da je allahov Poslanik, a.s., rekao: ” Kada musliman bude pitan u kaburu, pa posvjedoči da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, na to se misli u riječima Uzvišenog: ‘Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti; Allah radi šta hoće.’

Također od Beraa ibn Aziba prenosi se da je rekao: “Išli smo s Božijim Poslanikom, a.s., na dženazu jednom ensariji, i kada smo stigli do kabura i ukopali ga, Božiji Poslanik, a.s., sjeo je, a sjeli smo i mi oko njega mirno kao da su na našim glavama ptice. U svojoj ruci je držao štap stružući po zemlji s njim, pa je podigao glavu i rekao dva ili tri puta: ‘Utječite se Allahu, dž.š., od kaburske patnje’, a zatim je nastavio: ‘Doista, kada rob vjernik bude pri kraju dunjaluka, a na prijelazu na ahiret, dolaze mu meleki s neba bijelih lica kao da su im lica poput sunca. Sa sobom nose kefine i balzame iz Dženneta i sjednu oko njega dokle dopire pogled. Zatim dolazi Melek smrti i sjeda pored njegove glave pa kaže: ‘ O ti dobra dušo, izađi uz Allahov oprost i zadovoljstvo.” Rekao je zatim: ‘ I ona izađe, kao što kap vode izađe iz čaše kad je neko pije, i meleci je ne zadrže u svojim rukama ni koliko iznosi treptaj oka, a da je ne stave u te kefine i balzame, pa iz nje izađe najljepši miris msika koji se može naći na dunjaluku, i onda se zapute ka nebu.’  I ne prođu ni pored jedne skupine meleka, a da meleci ne upitaju: ‘Ko je ova dobra duša?’ Pa odgovore: ‘Taj i taj’, nazivajući ga najljepšim imenima kojim su ga nazivali na dunjaluku, i tako sve dok ne stigne do sedmog neba, pa im Allah, dž.š., kaže:‘Upišite ovog mog roba u Ilijun (Knjiga dobrih) i vratite ga u zemlju, Ja sam ih stvorio od zemlje, u nju ću ih vratiti i iz nje ću ih drugi put oživiti.” Poslanik nastavi: ‘Zatim se njegova duša vrati u njegovo tijelo i dolaze mu dva meleka koja sjednu pored njega, pa ga pitaju:

‘Ko je tvoj Gospodar?’
On će odgovorit: ‘Allah, dž.š.’
Zatim će ga upitati: ‘Koja je tvoja vjera?’
On će reći: ‘Moja vjera je Islam.’
Zatim će ga pitati: ‘ Ko je onaj čovjek što vam je poslan?’
Reći će: ‘ To je Allahov Poslanik, a.s.’
Ponovo će ga upitati: ‘Kako znaš?’
Reći će: ‘ Učio sam Kur'an, pa sam čvrsto u njega vjerovao.’

Zatim će čuti glas s neba koji će ih zovnuti i reći:Moj je rob čvrsto vjerovao, opromite ga iz Dženneta, obucite ga odjećom iz Dženneta i otvorite mu vrata u Džennet.” Rekao je zatim Poslanik: ‘ Pa mu dolaze preljepi mirisi iz Dženneta, kabur mu se proširi dokle pogled dopire, i dođe mu čovjek lijepog lica, lijepe odjeće i ljepog mirisa, pa mu kaže: ‘Raduj se onom što ćete razveseliti, ovo je dan koji ti je obećan.’ On će reći: ‘ Ko si ti? Tvoje je lice lice koje dolazi s dobrim.’ On će mu dogovriti: ‘Ja sam tvoja dobra djela.’ Ćovjek će reći: Gospodaru, učini da bude Sudnji dan, da se vratim svojoj porodici i svom imetku.’ Poslanik zatim nastavlja: ‘ A kad bude nevjernik pri kraju dunjaluka a blizu ahireta, dolaze mu meleki s neba crnih lica noseći sa sobom najgrublje platno i sjednu oko njega dokle pogled dopire, a potom dolazi Melek smrti i sjedne pored njegove glave pa kaže: ‘ O ti zla dušo, izađi u Allahovu srdžbu i gnjev.’ Zatim mu čupaju dušu kao što se čupaju grebeni kroz mokru vunu, i kada je izvade, ne zadrže je kod sebe ni treptaj oka, a da je ne stave u grubo paltno, pa izlazi iz nje najgori miris lešine koji se može naći na Zemlji. Zatim se zapute ka nebu, i ne prođu ni pored jedne skupine meleka a da ih ne upita: ‘Ko je ova zla duša?’  Oni im kažu: ‘ Taj i taj’, nazivajući ga najgorim imenima kojima su ga nazvali na dunjaluku, i tako sve dok ne dođu do zemaljskog neba, pa zatraže da im se otvori i ne bude im otvoreno.’ Zatim nam je Poslanik, a.s., proučio oavj ajet: ‘Onima koji dokaze Naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili – kapije nebeske neće se otvoriti, i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u Džennet ući. Eto tako ćemo Mi grešnike kazniti.’ (El-E'raf, 40.) Potom će Allah reći: ‘Upišite ga u Sidždžin (Knjiga loših djela) na zemlji, i njegova će duša biti odbačena.” Tada je Poslanik, a.s., proučio ovaj ajet: ‘…a onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj koga je vjetar u daleki predio odnio.’ (El-Hadždž, 31.) Potom njegova duša bude vraćena u tijelo, pa mu dolaze dva meleka i posade ga da sjedi, te ga pitaju:

‘Ko je tvoj gospodar?’
On će odgovorit: ‘Ah, ah ne znam’
Zatim će ga upitati: ‘Koja je tvoja vjera?’
On će reći: ‘Ah, ah ne znam.’

Tada će čuti glas koji će ih pozvati i reci: ‘Moj rob je poricao, opremite ga iz Džehennema i otvorite mu vrata u Džehennem.’ Tada će do njega dopirati njegova vrelina i žestina, a kabur će mu se stisnjeti tako da će mu jedna rebra kroz druga prolaziti. Doći će mu čovjek ružnog lica, ružne odjeće i užasnog mirisa, pa će mu reći: ‘Raduj se onom što će te ožalostiti, ovo je tvoj dan koji ti je obećan.’ On će upitati: “Ko si ti, pa mi dolaziš sa zlom?’ Ovaj ćeodgovorit: ‘Ja sam tvoja loša djela.’ Zli čovjek će reći: ‘O Gospodaru, ne učini da bude Sudnji dan.’ “

Ovaj dugi, ali jako bitan hadis otkriva nam neke stvari s onoga svijeta i otkriva nam ulogu meleka, kad je riječ o čovjeku, od trenutka izlaska duše iz tijela pa do njenog ispitivanja od dvojice meleka u kaburu. a kabur je prvo boravište čovjeka na onom svijetu, i u njemu će čovjek znati svoje krajnje boravište: ili Džennet ili Džehennem.

Božiji Poslanik, a.s., kaže u hadisu: “ Dosita će ovaj ummet biti iskušan u kaburu, pa ako vjernik uđe u kabur, preuzmu ga njegovi čuvari i dođe mu melek pun prijekora, pa ga pita: ‘Šta si govorio za ovog čovjeka?’ Vjernik će odgovorit: ‘On je Allahov poslanik i rob.’ Melek će reći: ‘Pogledaj u svoje mjesto koje ti je bilo pripremljeno u Vatri, pa te Allah izbavio iz njega, a mjesto koje vidiš u Vatri nadomjestio ti je mjestom koje vidiš u Džennetu. ‘ Vjernik će vidjeti oba mjesta i povikat će: ‘ Pustite me da obradujem porodicu.’ Bit će mu rečeno: ‘ Smiri se.’ A licemjer će sjediti kad ga prihvate njegovi čuvari, i bit će mu rečeno: “Šta si ti govorio o ovom čovjeku?’ Reći će: “Ne znam, govorio sam kao ostali ljudi.’ Reći će mu se: “Nisi znao, ovo je mjesto koje je bilo tvoje u Džennetu, pa ga je Allah izmjenio mjestom u Vatri.”

A u drugom Hadisu Allahov Poslanik, a.s., veli: “Svaki će rob biti proživljen u kaburu onako kako je umro: ako je bio vjernik, bit će proživljen kao takav, a ako je bio licemjer, bit će proživljen u licemjerstvu.”

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Dunjaluk

trenner
22. Avgusta 2009. |
Pouka  
| Oznake: , , , ,

Poznati halifa iz dinastije Emevija Abdul-Aziz ibn Mervan na samrti je naredio da mu donesu ćefine u koje će biti zamotan nakon smrti. Kada su mu donjeli ćefine i stavili ih pored njega, rekao je:

“Subhanallah, je li moguče da od dunjaluka i silnog bogatstva koje sam posjedovao neću ponijeti ništa osim ova tri čaršafa u koja će zamotati moje tjelo?”

A onda je tužno uzdahnuo i dodao: “Dunjaluče, uistinu si ti bjedan i ništavan! Tvoje mnoštvo se na kraju pretvori u pravu malenkost, a tvoja dužina postane simbol kratkoče i nestanka. Zaista su ljudi obmanuti tobom.”

Knjiga : Izvucimo pouku // Autor : nepoznat ( izdavač: Medžlis Islamske zajednice Tešanj)

Design i Code: Mantik